Yeni özelleştirilen kurumlarda çalışanlar nasıl 4/C olacak?

Halen özelleştirme sürecinde bulunan ve yakında iş akitleri feshedilecek olan işçiler 4/C’ye geçmek isterlerse aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda hareket edecekelerdir.

Yeni özelleştirilen kurumlarda işçi olarak çalışan ve 4/C’ye geçmek isteyen kişiler; Özelleştirme İdaresinin duyurusunda yeralan koşullar doğrultusunda müracaat formunu doldurduktan sonra özelleştirme idaresine başvurup yerleştirilmeyi bekleyeceklerdir.

Özelleştirme idaresinin konu ile ilgili duyurusu ile müracaat formu ve ilgili bakanlar kurulu karrı aşağıdadır.

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

DUYURU

Bu Bakanlar Kurulu Kararından kimler yararlanacaktır ?

4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirilmesi neticesinde;

 • Sermayelerindeki kamu payının herhangi bir nedenle %50’nin altına düşmesi,
 • Bu kuruluşların küçültülmesi,
 • Devredilmesi,
 • Faaliyetlerinin durdurulması,
 • Kapatılması,
 • Tasfiyesi,

  hallerinde veya diğer nedenlerle, İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçilerden (kapsamdışı personel hariç) iş akdi feshedilenler yararlanabilecektir.

  Ancak, söz konusu kişilerin bu haktan yararlanabilmeleri için;

 • Müracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel şartları taşımış olması,
 • İş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesini müteakip 30 gün içerisinde kuruluşları kanalıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmeleri,
 • 01/01/1992 tarihinden 20.10.2004 tarihleri arasında 28/05/1986 tarihli ve 3291, 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunlar çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları neticesinde bu kuruluşlarda İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde çalışan personelin (kapsam dışı personel hariç) iş akdi, kamu tarafından feshedilmesi veya satış işleminden sonra altı ay içinde özel sektör tarafından feshedilmesi,

  hallerinde bu BKK’dan yararlanabileceklerdir.

  2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilecek personel, hangi Kanun hükümlerine tabi olarak çalışacaklar ?

  Söz konusu personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi gereğince “geçici personel” statüsünde istihdam edilecek olup, ücreti Bakanlar Kurulunca belirlenecektir. Sosyal güvenlik açısından ise SSK’na tabi olacaklardır.

  2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararından yararlanarak çalışacak personelin ücretleri ne olacak ?

  Bu Esaslara göre istihdam edilecek geçici personele tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle;

 • a) Yükseköğrenim mezunlarına 19.000 gösterge rakamının,
 • b) Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının,
 • c) İlköğretim (İlkokul dahil) mezunlarına 15.000 gösterge rakamının,

  memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar brüt tavan aylık ücret olarak belirlenmiştir.

  [Yükleme bulunamadı.][Yükleme bulunamadı.]


  Ziya Gökalp Cad. No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA
  Tel:435 23 47- 435 25 30 Fax:435 29 93
  www.oib.gov.tr

 • You may also like...