Türk Büro-Sen’den ek ödeme için hukuki yardım

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen 4C’li personelin 375 sayılı KHK’nın Ek-9. maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılmadıkları bilinmektedir.

4/C’Lİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Sözleşmeli personelin hukuki statüsü ile ilgili açık bir yasa hükmü bulunmamasına rağmen, söz konusu personelin istihdam şekli657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmekte olup bu personelin durumunun anılan kanuna göre belirlenmesi gerektiği açıktır. Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinde kamuda dört farklı türde istihdam şekli düzenlenmiş ve bu dört statü dışında kurumlarda personel çalıştırılamayacağı belirtilmiştir. 657 sayılı Yasada, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde genel idare esaslara göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen personelin memur sayılacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla, Yasanın 4/C maddesi kapsamında sözleme ile istihdam edilen personelin memur statüsünde kabul edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda memurlara tanınan tüm özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı aşikârdır.

Sendikamızca ilgili kurumların tamamına4C’li personelin 375 sayılı KHK’nın Ek-9. Maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılmaları için idari yazışma yapılmıştır.
Ayrıca Sendikamızca bireysel davalar açılmış olup hâlihazırda bu davaların yargılama süreci devam etmektedir.

Sendikamıza bağlı kurumlarda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen 4C’li personelin 375 sayılı KHK’nın Ek-9. maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlanabilmeleri için idari başvuruda bulunup başvuruları reddedilen üyelerimiz için gereken hukuki yardım hukuk birimimiz tarafından karşılanacaktır. (Türk Büro-Sen)

You may also like...