TÜİK, geçici personel çalışma şartları yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumunda Konut ve Nüfus Araştırması ile Ulusal Adres Veri Tabanının Kontrolü Çalışmasında Geçici Personel ve Kurum Dışından Kamu Personeli Çalıştırılmasının Usul ve Esaslarının Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar

15 Nisan 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 27906

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/1587

Ekli “Türkiye İstatistik Kurumunda Konut ve Nüfus Araştırması ile Ulusal Adres Veri Tabanının Kontrolü Çalışmasında Geçici Personel ve Kurum Dışından Kamu Personeli Çalıştırılmasının Usul ve Esaslarının Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 17/3/2011 tarihli ve 366 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDA KONUT VE NÜFUS ARAŞTIRMASI İLE

ULUSAL ADRES VERİ TABANININ KONTROLÜ ÇALIŞMASINDA GEÇİCİ

PERSONEL VE KURUM DIŞINDAN KAMU PERSONELİ

ÇALIŞTIRILMASININ USUL VE ESASLARININ

BELİRLENMESİ VE ÖDENECEK

ÜCRETLERE DAİR KARAR

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca gerçekleştirilecek Konut ve Nüfus Araştırmasında, veri derleme, veri kontrolü, veri girişi ve benzeri işler ile diğer hizmetlerde ve Ulusal Adres Veri Tabanının kontrolü çalışmalarında, 2011 yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkezinde ve bölge müdürlüklerinde toplam 47 bin adam/ay geçici personelin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bu personele ve Kurum dışından bu işlerde çalıştırılacak olan kamu personeline ödenecek ücretlerin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 − (1) Bu Karar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi ile 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Aranacak şartlar

MADDE 3 − (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara ilave olarak en az lise ve dengi okul mezunu olmak ve 35 yaşını tamamlamamış olmak şartları aranır.

Ücretler

MADDE 4 − (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri ve nitelikleri dikkate alınarak asgari ücret tutarının altında olmaması kaydıyla en çok;

a) Yüksek öğrenim mezunlarına 18065 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul mezunlarına 16080 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık,

b) Parça başı ücret verilmesi halinde; yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 2,00 TL ve günlük en fazla 40,0 TL’yi aşmamak üzere,

brüt ücret ödenebilir.

(2) Bu Kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek tutarlar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca tespit edilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ücret ödenecek geçici personele ayrıca, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tutarda fazla çalışma ücreti ödenir.

(4) Geçici personele bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve hizmet sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

Ödeme günü

MADDE 5 − (1) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14 ünde yapılır. Sözleşmenin iş bitiminden önce sona erdirilmesi halinde çalışılan günlere ilişkin hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir.

(2) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz.

Çalışma saatleri

MADDE 6 − (1) Bu Karar uyarınca çalıştırılacak geçici personelin, çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak ilgili, işin gereği veya aciliyeti nedeniyle bitirilmesi gereken durumlarda, ödenen fazla çalışma ücreti karşılığı olarak, kendisine verilen görevleri çalışma saatine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.

Başka iş yapma yasağı

MADDE 7 − (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilen geçici personel, bu işte çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışamaz.

Sözleşmenin sona ereceği haller

MADDE 8 − (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personelin sözleşmesi; Devlet memurları için çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde suç sayılan ve/veya disipline aykırı fiil ve hareketleri işlediğinin tespit edilmesi veya görevinde başarısız olduğunun birim amirlerince tespit edilmesi halinde sona erdirilir.

(2) Sözleşme, sözleşme bitim tarihinde ihbara gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.

(3) Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ilgiliye, ihbar, kıdem, iş sonu ve sair adlar altında bir tazminat ödenmez.

Mazeret izni

MADDE 9 − (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 3 gün ücretli mazeret izni verilir.

Sosyal sigortaya tabi olma

MADDE 10 − (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Vize zorunluluğu

MADDE 11 − (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

Kurum dışından görevlendirmelerde yapılacak ödemeler

MADDE 12 − (1) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında, Konut ve Nüfus Araştırmasında ve Ulusal Adres Veri Tabanı Kontrolünde Kurum dışından görevlendirilen kamu personeline, mesai saatleri ile bağlı olmaksızın eğitim çalışmalarına katılmak, soru kağıdı veya form derlemek, sayım, anket ve kontrol memurluğu yapmak, bilgi formu veri girişi yapmak üzere;

a) Belediye hudutları içinde çalıştırılacaklara günde 12,00 TL,

b) Belediye hudutları dışında çalıştırılacaklara günde 13,50 TL,

brüt ücret ödenebilir.

Yürürlük

MADDE 13 − (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 − (1) Bu Karar hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

You may also like...