Torba Yasa Aile Yardımı görüşmeleri tam metni

23. Dönem 5. Yasama Yılı 59. Birleşim 04/Şubat /2011 Cuma genel kurul tutanağı.

Madde 122’ye bağlı ek madde 8 üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 606 sıra sayılı Kanun Tasarısının 122 nci maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 Sayılı KHK’ye eklenmesi önerilen Ek 8 inci maddede yer alan “döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “geçici personel” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay Oktay Vural Ertuğrul Kumcuoğlu

Manisa İzmir Aydın

Hüseyin Yıldız Mustafa Enöz Reşat Doğru

Antalya Manisa Tokat

Behiç Çelik

Mersin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 606 Sıra Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigorta-lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 122 nci maddesi matlabı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 8’in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Özyürek Harun Öztürk Ferit Mevlüt Aslanoğlu

İstanbul İzmir Malatya

Zekeriya Akıncı Vahap Seçer

Ankara Mersin

MADDE 122- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde yer alan “beşyüz milyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” şeklinde, ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 8- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı ça-lışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden (657 sayılı Kanu-nun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre istihdam edilenler dâhil) aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına veri-len aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesin-de ödenir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Öztürk, gerekçeyi mi okutayım?

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Gerekçe…

BAŞKAN – Buyurun.

Gerekçe:

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde öngörülen beşyüz mil-yon TL (eski para ile) tutarındaki tazminatın bin liraya çıkarılması önerilmektedir.

Tasarının bu maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 8’de, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad al-tında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneğinin herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesi öngörülmektedir.

CHP olarak bu ödemeyi biz de destekliyoruz. Ancak, her fırsatta 657 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre çalıştırılan geçici personele diğer sözleşmeli personele tanınan hakların tanındığını söyleyen Hüküme-tin, 4/c kapsamındakilere de aile yardımı ödeneği verilmesini öngören bu değişiklik önergemizi desteklen-mesini bekliyoruz. Aksi takdirde bu oylama AKP iktidarı için bir samimiyet testi olacaktır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 606 sıra sayılı Kanun Tasarısının 122 nci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı KHK’ye eklenmesi önerilen Ek 8 inci maddede yer alan “döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “geçici personel” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önerge katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Erkan Bey…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Gerekçe efendim.

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Oylandı madde Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ek madde 8, 122’ye bağlı.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

4/C statüsünde çalışan personele de aile yardımı ödeneği verilmesi öngörülmektedir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

You may also like...