Toplu görüşmeler uzlaşmazlıkla sonuçlandı

Toplu görüşmelerin 7. turunda (28/8/2009), mali konularda konuşulmaya devam ediliyordu. 26 Ağustos 2009 tarihinde yapılan görüşmelerde, 22 maddelik sosyal haklarda prensipte anlaşmaya varılmıştı.

Ancak mali haklar konusunda hükümet kanadı istenen iyileştirmeyi yapmadı. Yüzde 2+2 teklifi sadece 2,5+2,5’a çıkarıldı. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın, daha önceki toplu görüşmelere katılan bakanların aksine, kesin tavır göstermesi sonucunda, görüşmeler uzlaşmazlıkla sonuçlandı.

Hem Memur Sen hem de Kamu Sen heyeti 28 Ağustos 2009 tarihi itibariyle yaptıkları açıklamada, hükümet kanadının önerdiği zam oranına imza atmayacaklarını belirtmiş ve görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını belirtmişlerdir.

Bu süreçten sonra her iki konfederasyon da Uzlaştırma Kuruluna gidecektir. Ancak bu kurulun kararlarının bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle Uzlaştırma Kurulu süreci, sadece formalite olan bir sürecin tamamlanması adına yapılmaktadır.

Özetle;

1- 2010 yılında kamu personeline uygulanacak olan zam miktarı hükümetin insiyatifine kalmıştır. Bu oran da muhtemelen, Başbakan Erdoğan’ın işçilere verilenin aynısı verilsin sözü gereğince 2,5+2,5 olacaktır.

2- Denge tazminatı konusunda ise bir iyileştirme olması beklenmiyor. Sadece varolan miktarların uygulanmasına devam edilecektir.

3- 22 maddelik sosyal haklar içinde yer alan, “çocuk yardımında 2 çocuk sınırlamasının kaldırılması” konusundaki insiyatif hükümet kanadında kalmıştır.

26 AĞUSTOS 2009 TARİHLİ GÖRÜŞMELERDE, PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILAN KONULAR

1- Kamu çalışanlarının bakmakla yükümlü oldukları bakıma muhtaç engleli aile fertlerinin olması durumunda, söz konusu personele engelli aile ferdinin bakımı için günlük 1 saat izin verilmesi ve personelin nöbet ve gece çalışmasından muaf tutulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması.

2- Sağlık çalışanlarının 9 saat olarak belirlenen günlük çalışma sürelerinin 8 saate düşürülmesine yönelik yasal düzenleme yapılması.

3- Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğinde çocuk sayısı sınırlamasının kaldırılması.

4- İtfaiye personelinin tamamının genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması.

5- Geçici görevlendirmelerin süreklilik gösterecek şekilde uygulanmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması.

6- 399 sayılı KHK’nin 14.maddesinde yer alan sözleşmeli personelin sendika üyesi olamayacağına dair hükmün yürürlükten kaldırılmasına yönelik olarak yasal düzenlemenin yapılması.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında güvenlik, kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında insan onuru ve temel kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesinin tespit edilmesi durumunda

8- Aylıksız izinli olan kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması.

9- Mevcud ayni giyecek yardımlarının nakdi olarak yapılması.

10- Emekli olan personele 500 lira tutarında yapılan ödemenin 750 liraya çıkarılması.

11- Aynı unvanlı teknik kökenli yöneticiler (müdür yardımcısı ve daha üstü görevler) ile teknik kökenli olmayan yöneticiler arasındaki ek ödeme farklılığının giderilmesi.

12- Belediyelerde çalışan kamu görevlilerinin aylıklarının zamanında ödenmesi için gerekli çalışmanın yapılması.

13- KİT personelinin temel ücretlerine ilişkin YPK kararının kamu görevlilerinin aylıklarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ile eş zamanlı olarak yürürlüğe konulması.

14- Tedavi giderleri ile yollukların zamanında ödenmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması.

15- KEY ödemeleriyle ilgili karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin çalışmalar yapılması.

16- 4688 Sayılı Kanunun 18.maddesi kapsamında aylıksız izinli sayılanların sevk kağıdı almaksızın doğrudan sağlık kuruluşlarına başvurmalarına ilişkin düzenleme yapılması.

17- Norm kadro düzenleme ve uygulamasının bütün kamu kurumlarında hayata geçirilmesi hususunda çalışma yapılması.

18- Disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılımıyla ilgili olarak kurumlarda karşılaşılan sorunların giderilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması.

19- 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinde sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin yıl içinde kullandırılmasını öngören hükmün uygulamasının takibinin yapılması.

20- 399 sayılı KHK’ye tabi kuruluşlarda vekalet ve geçici görevlendirmenin mevzuata uygun yürütülmesi hususunda düzenleme yapılması.

21- Basına bilgi ve demeç verme konusunda, Başbakanlığın 2005/14 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlara riayet edilmesi ve uygulama konusunda gereken özenin gösterilmesi.

22- 2008 yılı Mutabakat Metnine Ekli Listelerde yer alan konuların değerlendirme çerçeveleri muhafaza edilerek gerçekleştirilmesi.

Ancak bu 22 maddenin yürürlüğe girmesi için, hükümetle memurların 2010 yılı zam oranı konusunda da anlaşmaları gerekiyor. Yasa gereği mutabakat zaptının geçerli sayılabilmesi için zam oranları dahil tüm metnin taraflarca imzalanması şartı bulunuyor.

Hükümet ve memur temsilcileri yarın saat 14.00’te bir kez daha bir araya gelecek. Memur konfederasyonları hükümetin 2+2’lik zam teklifini kabul etmediğini bildirecek.

You may also like...