Sözleşmeli personel ücretine esas hizmet süresinde değişiklik yapıldı

Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, sözleşmeli personelin ücretine esas hizmet süresinde, toplu sözleşmeye paralel değişiklik yapıldı.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 21 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla değişti.

Yapılan değişiklik şu şekildedir:

Yeni hüküm:

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumunda aynı pozisyon unvanında” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.” cümlesi eklenmiştir.

Eski hüküm:

Madde 3- (Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.

Toplu sözleşme hükmü:

Diğer taraftan, 2018 ve 2019 yılına yönelik toplu sözleşmede şu karar alınmıştır.

“Madde 47- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet Süresi” şeklinde uygulanır.”

DEĞERLENDİRME

4/B sözleşmeli personelin ücretine esas hizmet süresinin belirlenmesinde, toplu sözleşmede yer alan hükme paralel düzenleme yapılmıştır. Yani bir anlamda teknik bir düzenleme yapılarak, toplu sözleşmedeki hüküm, Esaslara yazılmıştır. (Memurlar.Net)

You may also like...