Sözleşmeli personel esaslarında, 3 düzenleme

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 5 Ekim 2011 tarihi itibariyle, 3 değişiklik yapıldı. İlk değişikliğe göre, Danıştay’a sözleşmeli personel alınırken sözlü sınav yapılabilecek. İkinci düzenlemeye göre, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman alınırken, KPSS şartı olmaksızın yazılı ve sözlü sınav ile personel alınabilecek. Üçüncü düzenlemeye göre ise ÖSYM’ye 2011 yılında alınacak sözleşmeli personel sayısı 20’den 60’a çıkarıldı. 60 sözleşmeli personel, KPSS şartı olmaksızın YÖK’ün belirleyeceği esaslara göre alınacak.

DANIŞTAY’A SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINIRKEN SÖZLÜ SINAV UYGULANACAK

İLGİLİ HÜKÜM

MADDE 1 -6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan “maddesindeki” ibaresi “maddesindeki, Danıştay Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel ise 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesindeki” şeklinde değiştirilmiştir.

AÇIKLAMA

Bu hükmün değişiklik yaptığı madde şu şekildedir: “(Ek: 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete) Adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesindeki usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir.”

Fıkra metnine ekleme yapılmış ve Danıştay’a sözleşmeli personel alımında Danıştay Kanununun 12. maddesinin esas alınması istenmiştir. Bu maddede şu hüküm yer almaktadır: “2. Birinci fıkrada belirtilen memurlar naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınava girmiş olanlar arasından, Genel Sekreterin görevlendireceği genel sekreter yardımcısının başkanlığında, iki tetkik hâkiminden oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Genel Sekreterin teklifi üzerine Danıştay Başkanınca atanırlar.”

BASIN YAYIN ENFORMASYONA PERSONEL ALIMINDA İSTİSNAİ DÜZENLEME

Tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve tercüme alanlarında çalıştırılmak üzere personel alınırken

1- en az lisans eğitimi almış olmak;

2- en az (B) düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak;

3- KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS’de yer almayan diller için Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.
gerekmektedir.

BASIN YAYINA 3 DİL DIŞINDA PERSONEL ALINIRKEN, KPSS OLMADAN, YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLA PERSONEL ALINABİLECEK

Ayrıca şu hüküm esaslara eklenmiştir: “Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman ve sayısı 30’u geçmemek üzere Basın-Enformasyon Personeli yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.”

Bu düzenleme, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne, İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman alınırken uygulanacaktır. Sayısı 30’u geçmeyecektir.

ÖSYM’YE ALINACAK PERSONEL SAYISI 60’A ÇIKARILDI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda Geçici Madde 10 şu şekildedir:

” Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, toplam sayısı 20’yi geçmemek kaydıyla ek 2 nci madde hükümlerine bağlı olmaksızın 2011 yılı sonuna kadar, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre sözleşmeli personel alabilir.”

5 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile buradaki 20 sayısı 60’a çıkarılmıştır. Buna göre ÖSYM, KPSS sınav şartının da yer aldığı ek-2. maddeye tabi olmadan 60 sözleşmeli personel alabilecektir. Bu personel alımına dair usul ve esasları YÖK belirleyecektir. (Memurlar.Net)

You may also like...