Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da değişiklik yapıldı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulması hakkında karar 21 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kaynak: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı

21 Haziran 2018 tarihli resmi gazetede sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar yayımlandı. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar şu şekildedir:
6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan “kurumunda aynı pozisyon unvanında” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.” cümlesi eklenmiştir.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan “160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kuramlarına prim ödemek suretiyle” ibaresi “217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinde belirtilen kurumlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca “doğum öncesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiilen” ibaresi ve dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere “Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” cümleleri eklenmiştir.

Dördüncü fıkrasının birinci cümlesi değiştirildi! Yeni hüküm; “Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hüküm; Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Beşinci fıkrası değiştirildi! Yeni hüküm! “Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hüküm; Sözleşmeli Personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

Aynı esasların dokuzuncu maddesinin sonuna yeni hükümler eklendi! Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.

Aynı Esasların 13 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve aynı maddenin son fıkrasına “editörler için” ibaresinden sonra gelmek üzere “dördüncü fıkrası hariç” ibaresi eklenmiştir.

“Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kuramlarınca düzenlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

Aynı Esasların 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “taşrada ise il” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bölge” ibaresi eklenmiştir.
Aynı Esasların ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması, Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.”

“Öğrenim durumu itibarıyla İhraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,”
Aynı Esasların ek 2’nci maddesinin on beşinci fıkrasına “İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Yargıtay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

Orman Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılır.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak iş ve meslek danışmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.”

Aynı Esasların ek 5 inci maddesine “diyetisyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “avukat” ibaresi eklenmiştir.

Aynı Esasların geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” cümlesi ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin, ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle sınırlı olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir.”

Aynı Esasların eki (3) sayılı Cetvele alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere “ANKETÖR” unvanı eklenmiştir.

Aynı Esasların eki (4) sayılı Cetvelin “A- Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel” bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

Aile Sosyal Destek Personeli; Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Orman Muhafaza Memuru; Yükseköğretim kuramlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak gerekiyor.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik - (21 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete)

You may also like...