Sınırlı sayıda sözleşmeli kadroya geçirilecek

Kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemeler içeren ve üzerinde çalışılan yeni taslak tasarıda yer alacak.

Kamu personelini ilgilendiren ve son dönemde yasalaşan torba tasarıların yanı sıra, özellikle torpilli atamaya imkan sağlayan düzenlemeler de içeren bir torba Kanun Tasarısı halen Meclis gündeminde iken, personel düzenlemeleri konusunda yeni bir torba Kanun Tasarısı hazırlıkları da sürüyor.

Kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemeler içeren ve üzerinde çalışılan yeni taslak tasarıda yer alacak konular ve içerikleri üzerinde sık sık değişiklikler de yapılmaktadır. Bu nedenle, taslağın son halinde hangi konuların yer alacağı ve kapsamlarının ne olacağı konusunda önceden yapılan açıklamalar tahmin ve temennilerden öteye gitmemektedir.

Öte yandan, Maliye Bakanlığının bütçe imkanları nedeniyle ısrarla sıcak bakmadığı düzenlemelerin yanı sıra, Hükümetin izleyeceği stratejisi kapsamında şimdilik karara bağlanması istenmeyecek konulara da Kanun Tasarısında yer verilmeyeceğini, bu nedenle de Bakanlar Kurulu Kararı haline geliş aşamasında Başbakanın direktifleri doğrultusunda taslağın şekilleneceğini beklemekteyiz.

Bu değerlendirmemizin yanı sıra, Kanun Tasarısı taslağının kapsamının bürokratlar tarafından çeşitli konuları içerecek şekilde geniş tutulduğu ve Bakanlar Kuruluna farklı düzenleme alternatiflerinin de sunulacağını edindiğimiz bilgilere göre;

Taslakta yer alması beklenen hususlardan bazıları şunlar:

1 Derece

15 Ocak 2005 tarihinden sonra işe girenlerin kazanılırmış hak aylık derece ve kademeleri ile emekliliğe esas aylık derece ve kademelerinin, bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmesi düşünülüyor. Maaşlara etkisinin düşük seviyede kalması ve daha önce yapılan benzer düzenlemelerden kaynaklı personel arasında eşitliğin sağlanmaya yönelik olması bakımından, düzenlemeye Maliye Bakanlığı tarafından da soğuk bakılmıyor.

Doğum izni

Kadın memura doğum nedeniyle verilen analık izni süresinin, doğum sonrası için 2 ay artırılması düşünülüyor. (Böylelikle, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni kullanılabilecek)

Uyarma cezası

Devlet memurları hakkında uyarma disiplin cezası verilmesine ilişkin düzenlemenin kaldırılası ve bu cezayı gerektiren fiil ve hallerden bazılarının suç olmaktan çıkarılması bazılarının ise kınama cezasını gerektiren fiiller olarak değerlendirilmesi düşünülüyor.

Kariyer meslek

Meclis gündeminde olan ve kurumlardaki kariyer unvanlı mesleklerin yardımcılıklarında geçirilecek sürelerin 1 yıl azaltılarak, yabancı dil ve tez zorunluluğunun kaldırılmasını öngören Kanun Tasarısındaki düzenlemeye ilave olarak, kurumlarda görev yapmakta olan diğer memurların da kariyer mesleklere geçmesine imkan verecek şekilde bir defaya mahsus özel sınav açılmasının sağlanması düşünülüyor.

Görevdeki yöneticiler

Meclis gündeminde olan torba kanun, üst kademelere atanmadaki şartların kaldırılmasını ve kamuda görev yapmamış olanların da bu kadrolara atanmalarını düzenlerken, bu şekilde istihdam edilmesi düşünülenlere yer açabilmek için, yeni tasarı ile Genel Müdür ve üstü kadrolarda bulunanların görevden alınmasını sağlayacak düzenlemenin yapılması düşünülüyor. (Görevden alınanların bir kısmının yeniden atanması, atanamayacakların da müşavir yapılması planlanıyor.)

399 sayılı KHK sözleşmeli personeli

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II Sayılı Cetvele tabi sözleşmeli personelin kullanacağı mazeret izinleri konusunda, memurların tabi olduğu hükümlere tabi olmalarının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması düşünülüyor.

4/B, 4/C ve diğer sözleşmeliler

Sözleşmelilerin bir kısmının kadroya geçirilmesi konusunda aylardır yapılan farklı açıklamalarla yaratılan yüksek beklentinin karşılanamayacağı, Tasarıda kadroya geçirilecek sözleşmeli personel sayısını sınırlı tutacak düzenlemeler üzerinde duruluyor. (Ancak, hangi sözleşmelilerin kapsama alınacağı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmekle birlikte, bu konuda süren belirsizlik ancak Kanun Tasarısı taslağına son şeklinin verilmesi sırasında Başbakanın talimatları ile giderilmiş olacaktır.)

Taslakta yer alması beklenmeyen hususlardan bazıları şunlar:

Fazla çalışma ücreti

Devlet memurlarına yaptırılacak fazla çalışma karşılığında ücret ödenebilmesi için yasal düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığından, konuya ilişkin bir düzenlemenin tasarıda yer almayacağı (konunun Bakanlar Kurulu yetkisinde çözülmesi mümkündür),

Rotasyon

Memurun zorunlu yer değiştirmesi (rotasyon) konusunda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığından, bu konunun Tasarıda yer almayacağı (rotasyon uygulamak isteyen kurum, bunu kendi özel yönetmeliğinde düzenlemeye devam edecek),

Taşeron işçiler

Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı kapsamında görev yapan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine yönelik bir çalışmaya Kanun Tasarısı taslağında yer verilmeyeceği
düşünülmektedir.

Öte yandan, hazırlığı süren Tasarı taslağında yer verilmesi düşünülen hususlardan bazılarının, Meclis gündeminde olan Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında önergeyle bu Tasarıya eklenerek ikinci bir tasarının Meclise sevkedilmemesi yoluna gidilmesi de mümkün görünüyor. (Memurun Yeri)

You may also like...