Özelleştirilen kuruluşlarda çalışan işçilere de naklen geçiş hakkı tanınmalıdır

Haberin başlığında tam olarak ifadesini bulan bu istek; Kamuhaber.Net sitesinde yayınlanmıştır.

Bildiğiniz gibi 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde özelleştirilen kuruluşlarda çalışmakta olan memur ve II sayılı cetvele göre çalışan sözleşmeli personele ve kapsam dışı işçilere özelleştirmeden dolayı diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına durumlarına uygun kadrolara Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile geçiş hakkı tanınmaktadır. Bu kişilere tanınan güvence belirsiz süreli yani sürekli işçi olarak çalışmakta olanlara tanınmamakta bu kişilerden güvence esirgenmektedir. Bu durumun Anayasada yer alan eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünmektesiniz. Aynı zamanda kamu hizmetlerinde görev alma hakkına da uygun olduğunu düşünmekteyiz. Özelleştirilen kuruluşlarda işçilere ilişkin daha ciddi düzenlemelerin yapılarak bu kişilerin diğer kamu kurumlarında uygun işçi kadrolarına ataması yapılmalıdır. Bu kişiler de bir kamu hizmetini yürütmek üzere diğer kişiler gibi sınavlara tabi tutularak işe alınmaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi karşılarında işveren sıfatı ile Devletin bizzat kendisi yer almaktadır. Belirli bir süre çalışmak üzere de bir anlaşmaları, akitleri söz konusu değildir. Hizmetin ifa edilmesi için bir anlaşmaları vardır. Siyasi iktidar Devletle anlaşması olan bu kişileri diğer çalışanlardan ayırmak suretiyle naklen geçiş hakkı tanınmamaktadır. Özelleşmesi sonucu satın alan şirket eğer bu işçileri kovarsa, Devlet araya girerek tazminatları ödemekte ve bu kişilere mağdur olacak diğer bir statüye atamakta 4/C li geçici personel olmasını kabul etmektedir. Devlet sorumluluğunu bu şekliyle örbast etmeye çalışmaktadır.

İşçilere tanınmamış olan naklen geçiş hakkı Devleti bir nokta itibariyle de sıkıntıya sokmaktadır. Basit bir örnekle anlatacak olursak, A kuruluşunun özelleştirildiğini düşünelim. Burada çalışan işçilerin de kovulmuş olduğunu düşünelim. Burayı satın alan özel şirketin kendisinin de 1000 adet işçi aldığını ve bundan sonra özelleştirmenin iptal olduğunu düşünelim bunun örneklerine çok sayıda rastlamak mümkündür. İptal sonucu sözleşmesi fesih edilmiş olan işçilere ne olacaktır? Özel şirketin satın almış olduğu işçilere ne olacaktır? Bu nokta itibariyle de Devlet büyük bir sıkıntı içindedir. Eğer işçilere de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun kadrolara naklen geçiş hakkı tanınırsa ortada gereksiz yere yaşanmakta olan mağduriyetlere son verilmiş olacaktır.

You may also like...