2011 yılı 4/C Bakanlar Kurulu Kararı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİ
YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE
ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDA KARAR

Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere ekli listede kurumu, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (44.000) kişinin; 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde, bir mali yılda onbir ayı geçmemek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2011 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Başvuru ve aranacak şartlar
MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin;
a) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararnamenin eki Esasların 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralannda yer alan (60) günlük süre içerisinde anılan maddede belirtilen ilgili kurumlara başvurması,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması,
gerekir.

Ücretler
MADDE 3 – (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.
a) Yükseköğrenim mezunlarına 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
(2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
(3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir.
(4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yiyecek yardımından faydalandırılır.
(5) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.
(6) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatma göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.

Ödeme günü
MADDE 4 – (1) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi hâlinde kist olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenir.

Çalışma saatleri
MADDE 5 – (1) Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanır.

Başka iş yapma yasağı
MADDE 6 – (1) Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

İş sonu tazminatı
MADDE 7 – (1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenir.
(2) Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;
a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) İlgilinin ölümü,
c) İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi,
hâllerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.
(3) Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile
benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatında dikkate
alınmış süreler kıdem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında
değerlendirilmez. Ölüm hâlinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni
mirasçılarına ödenir.
(4) Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum
tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından,
sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hâllerinde iş sonu tazminatı ödenmez.
(5) İş sonu tazminatı ödemesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Suç sayılan fiil ve hareketler
MADDE 8 – (1) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.

İzinler
MADDE 9 – (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler toplu olarak da kullandırılabilir.
(2) Geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü
geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik
Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu
bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür.
(3) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya
çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde
ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.
(4) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten
itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde,
doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu
takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde
çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir.
Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda
belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını
emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında
annenin saat seçim hakkı vardır.

Görev yeri
MADDE 10 – (1) Geçici personel, ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalıştırılabilir. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevlendirilen geçici personelin ücretleri görevlendirildikleri kuruluşlar tarafından ödenir.
(2) Bu Karara göre üniversitelere tahsis edilen toplam pozisyonlarda çalıştırılacak geçici personelin sayıları üniversiteler itibariyle Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.
(3) Geçici personel öncelikle en son çalıştıkları illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması hâlinde diğer illerde istihdam edilir.

Sosyal güvenlik
MADDE 11 – (1) Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Vize zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için, 2010 yılındaki vizeli mevcut tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam olunur. Ancak, bu Karar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin, geçici personele ilişkin tip sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığına vize ettirmeleri zorunludur. Bu vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

Atama teklifleri
MADDE 13 – (1) Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda, kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir.

İşe başlama
MADDE 14 – (1) Geçici personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahallî sınırlar içerisinde olması hâlinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar.
(2) Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar.
(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir.
(4) Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.
(5) Askerlik görevini yapmakta olanlar için bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden ayın başından itibaren başlar.

Devlet Personel Başkanlığına bildirim
MADDE 15 – (1) Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı hâlde göreve başlamayan personel 30 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bakanlıklarca bağlı veya ilgili kuruluşlarda görevlendirilen personel de bağlı ve ilgili kuruluşlar itibariyle ayrı ayrı elektronik ortamda adı geçen Başkanlığa bildirilir.

Sözleşmenin sona ermesi
MADDE 16 – (1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.

İstihdam yasağı
MADDE 17 – (1) Bu Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemez.

Değiştirilen hükümler
MADDE 18 – (1) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname eki “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesini müteakip” ibaresinden sonra gelmek üzere, “60 gün içerisinde” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasındaki “30 gün içerisinde” ibaresi “60 gün içerisinde” şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Karar, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

LİSTE
Kurum Adı Adedi Sözleşme Süresi
Adalet Bakanlığı 4.500 201 1 Yılı
Milli Savunma Bakanlığı 100 201 1 Yılı
İçişleri Bakanlığı 4.SOO 2011 Yılı
Maliye Bakanlığı l.OOO 201 1 Yılı
Milli Eğitim Bakanlığı 15.500 201 1 Yılı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 500 201 1 Yılı
Sağlık Bakanlığı 4.000 201 1 Yılı
Ulaştırma Bakanlığı 250 201 1 Yılı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2.500 201 1 Yılı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200 201 1 Yılı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ıoo 201 1 Yılı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 60 201 1 Yılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 750 201 1 Yılı
Çevre ve Orman Bakanlığı 1.500 201 1 Yılı
Yargıtay Başkanlığı 150 201 1 Yılı
Danıştay Başkanlığı ıoo 201 1 Yılı
Devlet Personel Başkanlığı 40 201 1 Yılı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü l.OOO 201 1 Yılı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü 25O 201 1 Yılı
Üniversiteler 3.500 201 1 Yılı
Orman Genel Müdürlüğü l.OOO 201 1 Yılı
Emniyet Genel Müdürlüğü l.OOO 2011 Yılı
Gelir İdaresi Başkanlığı l.OOO 201 1 Yılı
Kredi ve Yurtlar Kurumu 250 201 1 Yılı
Karayolları Genel Müdürlüğü 250 201 1 Yılı
TOPLAM 44.000