2006 yılı 4/C Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2005/9862
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere geçici personel istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 22/12/2005, 28/12/2005 tarihli ve 21047, 021813 sayılı yazıları üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
A. BABACAN M. AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK M. V.GÖNÜL A.AKSU K. UNAKITAN
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı
H. ÇELİK F. N.ÖZAK R.AKDAĞ B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

29/12/2005 Tarihli ve 2005/9862 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1 — Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere, ekli Listede kurumu, teşkilatı, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (21.193) kişi, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde, her halükarda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilir.
Madde 2 — 1 inci madde uyarınca istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranır.
Madde 3 — Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.
a) Yükseköğrenim mezunlarına 19.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,
c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir.
Madde 4 — Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.
Bu Kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek miktarlar kurumlarınca ayrıca tespit edilir.
Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14’ünde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir.
Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz.
Madde 5 — Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak, geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.
Madde 6 — Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.
Madde 7 — Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.
Madde 8 — Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele;
a) Çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir.
b) Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.
c) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.
d) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.
Madde 9 — Geçici personel, bu Kararda belirtilen işler dışında herhangi bir işte çalıştırılamaz.
Madde 10 — Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.
Madde 11 — Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.
Madde 12 — Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.
Madde 13 — Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda Kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir ve sonucundan adı geçen Başkanlığa bilgi verilir.
Madde 14 — Geçici personel, atandıkları yerin, iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde (1 inci maddede belirtilen Esasların geçici 1 inci maddesi kapsamında olanlar ise müracaat formunda belirttikleri ikametgah adresindeki mahalli sınırlarla aynı olması halinde) atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar.
Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar.
Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir.
Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.
Askerlik görevini yapmakta olanlara ilişkin bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar.
Madde 15 — Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekliliğe hak kazanacakları tarihte sona erer.
Madde 16 — Bu Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemez.
Madde 17 — Bu Karar, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 18 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

LİSTE

Kurum Adı Teşkilatı Adedi Sözleşme Süresi
Adalet Bakanlığı Taşra 2.640 2006 Mali Yılı
Milli Eğitim Bakanlığı Taşra 10.338 2006 Mali Yılı
İçişleri Bakanlığı Taşra 3.500 2006 Mali Yılı
Yargıtay Başkanlığı Merkez 115 2006 Mali Yılı
Danıştay Başkanlığı Merkez 50 2006 Mali Yılı
Devlet Personel Başkanlığı Merkez 30 2006 Mali Yılı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra 800 2006 Mali Yılı
Sağlık Bakanlığı Taşra 1050 2006 Mali Yılı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Taşra 10 2006 Mali Yılı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra 10 2006 Mali Yılı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Taşra 200 2006 Mali Yılı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra 350 2006 Mali Yılı
Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra 100 2006 Mali Yılı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Taşra 100 2006 Mali Yılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşra 300 2006 Mali Yılı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Taşra 200 2006 Mali Yılı
Ulaştırma Bakanlığı Taşra 100 2006 Mali Yılı
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme. Taşra 500 2006 Mali Yılı
Kurumu Genel Müdürlüğü
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Taşra 500 2006 Mali Yılı
Kurumu Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü Taşra 300 2006 Mali Yılı
Toplam 21.193