Memur-Sen’den ilk açıklama, şube başkanından geldi

4/C’lilerin 4/B’ye geçişini düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı’nın (BKK) yayımlanmasından ardından ilk açıklama Büro Memur-Sen İstanbul 8 Nolu Şube Başkanı Hasan ÇAĞLAR’dan geldi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında 4 istihdam şekli öngörülmüş olup bunlar sırasıyla; Memurlar (4/A), Sözleşmeli Personel (4/B), Geçici Personel (4/C), İşçiler (4/D) olarak sayılmıştır.

Ancak 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 4/C fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve eklenen Geçici 43 üncü madde ile de Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanların, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilmeleri kararlaştırılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici personel istihdamının büyük bir çoğunluğunu özelleştirilen kuruluşlarda görev yapmakta iken iş akitleri sona erdirilen ve bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olma hakkını elde edene kadar Devlette istihdamı uygun görülen özelleştirme mağdurları oluşturmaktaydı.

Diğer taraftan TBMM, TÜİK, Yüksek Seçim Kurulu ile üniversitelerde canlı model olarak Geçici Personel istihdam edilmekteydi.

Özelleştirme mağdurları, TBMM, TÜİK ve YSK da çalışanlar ile canlı modellerin mali ve özlük hakları da farklı kararnamelerde düzenlenmek suretiyle birbirinden tamamen farklı mali ve sosyal haklar ile çalışma şartları öngörülmüştü.

Geçici personelin büyük bir çoğunluğunu oluşturan özelleştirme mağdurları başlangıçta bir mali yılda 6 ayı geçmemek üzere ve çok düşük mali ve özlük hakları ile istihdam edilmeye başlanmış ancak sendikamızın bu personelin sorunlarına duyarlı yaklaşımı, toplu sözleşme görüşmeleri ve kamu personeli danışma kurulları başta olmak üzere her platformda bu mağduriyeti dile getirmesi sonucunda mali ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlanmıştır. Çalışma süreleri sırasıyla 10 aya, 11 ay 28 güne ve 12 aya çıkarılmış sonunda da MEMURSEN ile kamu görevlileri işveren heyeti arasında bağıtlanan 3. Dönem Toplu Sözleşme hükmü gereğince 4/B statüsüne geçirilmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamda personel istihdamına başlanılmasından bu yana personelin hem çalışma süreleri uzatılmış hem de mali haklarında önemli artışlar sağlanmıştır. Nihayet 4/B statüsüne geçirilmeleriyle de çalışırken ve emeklilikte emsali Devlet memurlarıyla benzer haklara kavuşturulmuştur.

Geçici personelin (4/C) Sözleşmeli Personel (4/B) statüsüne geçirilmesiyle elde ettiği kazanımlar şu şekilde sıralanabilir.

1- Mali haklarında %10 iyileştirme,

2- Emeklilikte emsali Devlet memurlarıyla aynı mali haklara sahip olma,

3- Ücretlerinin hesaplanmasında kıdem yıllarının dikkate alınması,

4- Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 9 uncu maddesi gereğince Yiyecek yardımından memurlar ile aynı şartlarda yararlanma,

5- Ek ödeme miktarının tespitinde 4.dönem toplu sözleşmenin 24 üncü maddesi yerine 375 sayılı KHK ya göre belirlenen daha yüksek oranın dikkate alınması,

6- 10 Yıla kadar hizmeti olanlara 20, 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 30 gün yıllık izin,

7- Öğrenim düzeyine bakılmaksızın çoğunluğu hizmetli olarak çalıştırılan geçici personelden yükseköğrenim görenlere idari büro görevlisi, diğerlerine idari destek görevlisi unvanı verilmesi,

8- TÜİK’ de görev yapanlara Anketör unvanı verilmesi,

9- 4. Dönem Toplu Sözleşme Mutabakat metninde 4/B statüsünde görev yapan personele sağlanan mali ve sosyal haklardan aynen yararlanma,

Geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi sonucu mali ve sosyal hakları ile çalışma şartlarında önemli iyileştirmeler olacaktır. Ancak sözleşmeli personel statüsüne geçirilmekle birlikte sendikamızca talep edildiği halde çözüme kavuşturulamayan ve aşağıda sıralanan taleplerimiz kurum idari kurulları, kamu personeli danışma kurulu, toplu sözleşme görüşmeleri ile diğer her türlü platformda gündemde tutularak takip edilecektir.

1- 4/B statüsüne geçirilen personelden mesleki ve teknik öğrenim diplomasına sahip olanların öğrenimlerine uygun unvanlara geçirilmesi,

2- 2 Yıllık, mazeret ve ücretsiz izin haklarının memurlarla aynı düzeye getirilmesi,

3- Yaşlılık veya malullük aylığına hak kazananlardan çalışmaya devam etmek isteyenlerin 65 yaşına kadar çalışabilmelerinin önünün açılması,

4- Bu statüde görev yapanlardan isteyenlerin Devlet memuru kadrolarına geçişlerinin sağlanması,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hasan ÇAĞLAR
Büro Memur-Sen Istanbul 8 Nolu Şube Başkanı

You may also like...