Memur-Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptığı basın toplantısı ile Toplu Sözleşme Taleplerini kamuoyuyla paylaştı. İşte Genel Başkan Gündoğdu’nun basın açıklaması:

Öncelikle konfederasyonların üye sayıları ile toplu sözleşme masasının dağılımı noktasında kısa bilgi vereceğim. 6 Temmuz 2013 sayılı Resmi Gazete’ye göre, Memur-Sen’in üye sayısı 707 bin 652, Kamu Sen’in üye sayısı 444 bin 935, KESK’in üye sayısı ise 237 bin 180’dir. Bu rakamları, analiz ettiğimizde ortaya çıkan tablo, hem oransal olarak hem sayısal olarak Kamu Sen ile KESK’in üye sayısı toplamı Memur-Sen’in üye sayısının gerisinde kalıyor. 11 hizmet kolunun 10’unda Memur-Sen’in, sadece bir hizmet kolunda KESK’in yetkili olması da imza ve itiraz yetkisinin neredeyse tek başına Memur-Sen ve bağlı sendikalarına ait olduğunun kanıtıdır. Kamu Sen’in  toplu sözleşme masasında yetkili sendikasının kalmamış olması, söz konusu konfederasyonun toplu sözleşme masasındaki varlığını tartışmalı hale getirmiştir. Hem yetkili sendika sayısı hem  üye sayısı  ve oransal büyüklük açısından Memur-Sen’in açık ara önde olması dolayısıyla Kamu Sen’in toplu sözleşme masasındaki varlığı kanuni olabilir ancak meşruiyet zemini yoktur, hukuki değildir. Başka bir söyleyişle toplu sözleşme masasında KESK’in varlığı sembolik, Kamu-Sen’in konumu seyirciliktir.

Düzenlediğimiz bu basın toplantısıyla 2014-2015 yıllarını kapsayan Konfederasyonumuzun genel toplu sözleşme taleplerinin bir bölümünü sizlerle paylaşacağız. Geri kalan bölümü ise sizlere yazılı olarak dağıtılacaktır. Ayrıca Memur-Sen’e bağlı olup yetkili olan 10 sendikamız da yapacakları basın açıklamaları veya basın toplantılarıyla hizmet kollarının taleplerini kamuoyu ile paylaşacaklar.

Memur-Sen olarak, çözüm sürecinde kırmızıçizgimizin ‘şehit yakınlarını ve gazilerimizi üzmemek, vatanın bütünlüğünü korumak’ olduğunu kamuoyuna deklare etmiştik. Konfederasyonumuzun, genelde kamu görevlilerinin hakları, özelde ise toplu sözleşme süreciyle ilgili önemli kırmızıçizgileri bulunuyor. 12 Eylül referandumuyla kamu görevlilerinin iş güvencesine dokundurtmadan toplu sözleşme düzenini getirtmiştik. Kamu görevlilerinin iş güvencesi kırmızıçizgimizdir, dokundurtmadık asla dokundurtmayız. İş güvencesine zarar verecek her türlü adım kavga, eylem ve grev sebebidir. Kuralsız ve düzensiz çalışma sistemi olan esnek ve taşeron çalıştırmaya şiddetle karşı çıkıyoruz. Modern kölelik diyebileceğimiz güvencesiz esnek çalışma ve taşeronlaşmaya karşı mücadele etmeye devam ediyoruz.

Toplu sözleşme sürecinde mali, idari, özlük ve sosyal kazanımlar üretmenin yanında önemli hedeflerimiz yer almaktadır. Bu hedeflerimizin başında, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, gelir dağılımının sağlanması, angarya benzeri çalışmalara son verilmesi, çalışanların mutlaka çalışmalarının karşılığını alması ve kamu görevlilerinin tamamının kadrolu çalışan olması gelmektedir.

Sendikal mücadelemiz ve uygulamalarımızla bir aylık toplu sözleşme sürecini bir yıla yaymış bulunuyoruz. İncelendiğinde ve izlendiğinde görülecektir ki, yılın her döneminde kamu görevlileriyle ilgili önemli kazanımlar üretmeye devam ediyoruz. En son Torba Kanun ile 100 bin sözleşmeli personelin kadroya geçmesini sağladık.

Toplu sözleşme taleplerimizin mali bölümüne geçmeden önce özgürlüklerle ilgili taleplerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Memur-Sen olarak, demokrasi ile mali hakların paralel gittiğini düşünüyoruz. Bir ülkenin demokrasisi derinleştikçe ve özgürlük alanları genişledikçe sendikal hakları, sosyal güvenlik hakları, ücret hakları da aynı ölçüde artmakta ve gelişmektedir.  Bu çerçevede,  ülkemizde düşünce ve kanaat hürriyetinin, düşünceyi açıklama özgürlüğünün, din ve vicdan hürriyeti ile ibadet hürriyetinin toplumun tamamını kapsayacak şekilde genişlemesi için çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. Yine Kamu görevlilerinin siyaset, çalışma, örgütlenme ile toplantı ve gösteri haklarının önünde bulunan engellerin kaldırılması için mücadele ediyoruz. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin geneliyle ilgili siyaset yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz. Kadınların,  seçilme/seçme, eğitim ve çalışma haklarına yönelik yasaklara son verilmesini istiyoruz. Bunun için fiilen kaldırdığımız ucube 82 model anti demokratik Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin hukuken de kaldırılarak darbe ve vesayet çöplüğüne atılmasını bekliyoruz.  Örgütlenmeye yönelik sınırlamaların kaldırılmasını, emeklilere, polislere, hakim ve savcılara sendika hakkı verilmesini, kamu görevlilerine savunma hakkı kapsamında grev hakkının tanınmasını istiyoruz.

Mali haklarla ilgili taleplerimizi paylaşmadan bazı ekonomik verileri paylaşmak istiyorum.

 

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU2014-2015 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ ÖZET TABLOSU
TALEP KONUSU MEVCUT DURUM TALEBİMİZ
TABAN AYLIĞI++++++

 

MAAŞ VE ÜCRETLERE İLİŞKİN ORANSAL ARTIŞ (AYLIK KATSAYISI ARTIŞI)

1000×1,0275=1027,5 TL 

 

0,076791

TABAN AYLIĞINA 100 TL SEYYANEN ZAM(1027,5+100)x/+(0,06)=1195,15 TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren)

2014 yılı için % 6 + % 6

2015 yılı için % 6 + % 6

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ Üç ayda bir 45-TL(Yıllık 180-TL aylık 15-TL) 2014 Yılı Üç Ayda bir 90 TL(Yıllık 360 TL, Aylık 30 TL)2015 Yılı Üç Ayda Bir 120 TL

(Yıllık 480 TL, Aylık 40 TL)

Yetkili Sendika üyelerine %50 artırımlı ödenir.

(Yıllık 540/720, Aylık 45/60TL)279.840 YTL

SÖZLEŞME ÜCRET TAVANI 4.028,86 TL 5.500-TL(01.01.2014 tarihinden itibaren)
AİLE (Eş-Çocuk) YARDIMIEş Yardımı=Gösterge x Aylık Katsayısı=Çocuk Yardımı= Gösterge x Aylık Katsayısı Eş Yardımı2.134 x0,076791=163,90  TLÇocuk Yardımı

250x 0,0761791=19,20 TL (6 Yaş üstü)

38.40 TL (6 Yaş ve altı)

234 TLEmekli Kamu görevlilerine 117 TL olarak ödenir. (01.01.2014 tarihinden itibaren)50 TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren her çocuk için eşit olarak ve emekli kamu görevlileri de yararlandırılır)

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ Emeklilere maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödemesi yapılmıyor. Emeklilere maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödemesine yönelik olarak Sosyal Güvenlik tarafından bankalarla protokol imzalanması.
KIDEM AYLIĞI(Kıdem Aylığı =Kıd. Ayl. Gös.x Hizmet Yılı x Aylık Katsayısı) 20x1x0,076791=1,53 TL

 

Hizmet yılında 25 yıl sınırlaması var.

100             x        1            x    0,081398        = 8,13 TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren)

20 Gösterge rakamının 100’e yükseltilmesi.

Kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl sınırlamasının kaldırılması

 

4/C (GEÇİCİ PERSONEL) STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN DURUMU

11 Ay 28 gün istihdam,İş güvencesi yok.

Kadroları yok.

Bakanlar Kurulunda belirtilen gösterge rakamları  ile aylık katsayısının çarpımıyla bulunan tutarda maaş  alıyorlar.

*Kadroya geçirilmeleri,*Aylık katsayısında yapılan artış dışında;1/1/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL seyyanen zam

1/7/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL seyyanen zam

*(Yükseköğrenim mezunu 4/C’li personel için seyyanen zam oranının daha yüksek uygulanması)

* Aile yardımından yararlandırılması.

666 sayılı KHK KAYNAKLI  MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ 666 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’de değişiklik yapılmış ve kamu görevlilerinin ek ödeme oranları belirlenmiştir. Söz konusu belirlemede, öğretmen ve öğretim elamanları başta olmak üzere azımsanmayacak sayıda kamu görevlisi mağdur edilmiştir. Başta öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere ek ödeme kaynaklı mağduriyeti bulunan kamu görevlilerinin maaş  ve ücretlerinde ek ödeme veya diğer bordro kalemleri aracılığıyla artış yapılması; bu çerçevede hizmet kollarındaki yetkili sendikaların talepleri doğrultusunda ek ödeme/özel hizmet tazminatı ve benzeri maaş kalemlerinde artış yapılması.
DOĞUM YARDIMIDoğum Yardımı =Doğ. Yard. Gösterge Rakamı  x Aylık Katsayısı 2500 x 0,076791= 191.97 TL 10000 x0,081398 = 813,98(01/01/2014 tarihinden itibaren)
ÖLÜM YARDIMI(Memurun Kendisi İçin= En Yüksek Devlet memuru Aylığı x 2)Memurun Eş ve Çocuğu  İçin- En yüksek Devlet Memuru Aylığı x 1) Memurun Kendisi için= 729,5×2=1.459 TLMemurun Eş ve Çocuğu İçin729,5 x 1= 729,5 TL Memurun Kendisi İçin= En Yüksek Devlet memuru Aylığı x 4773,28 x 4 = 3,093,12 TL 

Memurun Eş ve Çocuğu  İçin=En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x 2

773,28 x 2 = 1.546,5 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

KREŞ YARDIMI ———————–  Büyük şehir kapsamındaki illerde 300 TLDiğer illerde 250 TL(01/01/2014 tarihinden itibaren)
EVLENME YARDIMI ————————- Memurun kendisinin evliliğinde En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 5 katı = 773,28 x 5 = 3.866 TLÇocuklarının evlilikleri halinde;  En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 2 katı = = 773,28 x 2 = 1.546,5 TL(01/01/2014 tarihinden itibaren)
ULAŞIM YARDIMI ————————– Fiilen görev yapılan her gün için 5 TL(01/01/2014 tarihinden itibaren)
YEMEK YARDIMI Ayni Yardım Yapılıyor Görev başında geçirilen her öğün için 6 TL(01/01/2014 tarihinden itibaren)
GİYECEK YARDIMI Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirtilen kadro ve unvanlar için farklı  miktarda yapılıyor ve bütün kamu görevlileri faydalanamıyor. Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde2014 yılı için 100 TL2015 yılı için 125 TL
 

 

HARCIRAH (YEVMİYE)

VE

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar  38,50b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,50c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,00

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,50

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 28,50

Konaklama Ücreti Gündeliğin 10 günü aşmamak üzere %50 fazlası olarak ödenir.

Kadro, unvan ve ek gösterge yönüyle ayırım yapılmaksızın bütün kamu görevlilerine;2014 Yılı İçin  50 TL

2015 Yılı İçin  60 TL

Konaklama Ücreti ; 10 günlük süre sınırlaması olmaksızın gündelik tutarının %50 fazlasını aşmamak üzere gerçek tutar üzerinden ödenir.

 

FAZLA MESAİ

2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre farklı tutarlarda (1.45 TL, 1,53 TL, 2.50, 5.70 TL) ödeme yapılıyor.375 sayılı KHK’nın ek 13 üncü maddesine göre altı ayı ve ayda 50 saati geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’nca beş katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebiliyor. 2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre ;(2014 için 4  TL,  5 TL,  7 TL,  15 TL)(2015 için  5 TL,  6 TL,  9 TL, 20 TL)

 

375 sayılı KHK’nin Ek 13 üncü maddesindeki altı ayı ve ayda 50 saati geçmemek üzere sınırlamaları  uygulanmaz.

EMEKLİLİKTE ÖDENEN TAZMİNATGösterge Rakamı x Aylık Katsayısı) 12.105 x 0,076791=965,5 TL 18.130 x 0,081398 =1.475, 75 TL
YAN ÖDEME KATSAYISIveGÖSTERGE RAKAMLARI 0,024352006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararda değişiklik yapan kararlardaki gösterge rakamları uygulanıyor.  %50 arttırılmak suretiyle0,036522006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararda değişiklik yapan kararlardaki gösterge rakamları % 50 artırımlı uygulanır.
EK ÖDEMENİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASI Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesilmiyor ve ek ödeme emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınmıyor. Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılması  ve em ödemenin emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınması.(Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesilmesi nedeniyle prim miktarındaki artış Hazine tarafından karşılanması)
EMEKLİ İKRAMİYESİ Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırı var. (Otuz yıldan sonraki hizmet süreleri ikramiye de dikkate alınmıyor.) Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırının kaldırılması(Otuz yıldan sonraki hizmet sürelerinin ikramiyenin ödenmesinde dikkate alınması)
399 sayılı KHK’ye eki II Sayılı CETVELE TABİ PERSONEL Ek ödeme oranları emsali devlet memurundan düşükGelir vergisi tutarları emsali devlet memurlarından yüksekArazi tazminatı alamıyorlar Ek ödeme oranları emsali devlet memurlarından düşük olamaz.Gelir vergisi kesintileri, emsali devlet memurundan yüksek olamaz.Devlet memurlarının arazi tazminatından yararlanmasına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

.

KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİLERİ Silah tazminatı ve vardiya tazminatı  ödenmiyor. Silah tazminatı ve vardiya tazminatı  ödenmesi
KILIK-KIYAFET DÜZENLEMESİ Başta başörtüsü olmak üzere kılık-kıyafete ilişkin darbe dönemi Yönetmeliği kaynaklı yasaklar var. Başta başörtüsü olmak üzere kamu görevlilerinin kılık-kıyafet kapsamlı yasaklarına son verilmesi
BİR DERECE VERİLMESİ VE DİSİPLİN CEZALARININ AFFI 2005 yılından önce göreve başlayan kamu görevlilerine bir derece verilmiş ve disiplin cezalarının affına ilişkin en son düzenleme 2005 yılında yapılmıştır. 2005 yılından sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi2005 yılından sonra uygulanan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması(Yüz kızartıcı suçlar ile devlete karşı işlenen suçlar vb. suçlar hariç olmak üzere)

Öncelikle toplu sözleşme taleplerimizi belirlerken Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası’nın orta ve uzun vadeli hedeflerini dikkate almadık, almıyoruz. Çünkü bu kurumlarımızın hedefleri tutmuyor,  hedeflerini yıl içinde defalarca revize etmek zorunda kalıyorlar. Memur-Sen olarak, gerçekleşen veya bugün itibariyle ortaya çıkan ekonomik ve sosyal verileri esas alıyoruz.  TUİK, Haziran 2013 itibariyle yıllık enflasyonun Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazında yüzde 8.30 olduğunu açıkladı. Görüldüğü gibi, gerçekleşen enflasyon yukarıda sözünü ettiğim ekonomiyle ilgili kurumların hedef ve beklentilerinin çok üzerindedir. Üzerinde olmasının yanında artma eğilimi sürmektedir. Diğer taraftan Gezi Parkı olayları ve faiz lobisinin etkisiyle faiz oranları da yükselme eğilimine girdi. Daha dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Kurulu, borç verme faiz oranını yüzde 6.5’ten yüzde 7.25’e çıkardı. Memur-Sen olarak, ulusal ve uluslararası faiz lobisiyle mücadele ederek kamu görevlilerinin hakkını faiz lobisine yedirtmeyeceğiz, kamu görevlilerinin her türlü hak ve hukukuna yönelik saldırılara karşı kalkan olacağız. Mevsimlik etkilerden arındırılmış sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, 2013 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7’lik bir artış gösterdi.  Haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon, 2013 yılı ilk çeyrek ve geçmiş yıllarda büyümeden verilmeyen paylar dikkate alındığında taleplerimizin makul olduğu görülecektir.

Toplu sözleşme taleplerimizi, yukarıda saydığımız rakamlar ve içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal gerçekler yanında toplu sözleşmenin iki yıllık olmasını dikkate alarak belirledik. Belirlediğimiz bu rakamları şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum;

 Bu kapsamada; En Düşük Devlet Memuru Maaşı:

Göreve yeni başlayan 13 üncü derecenin 1 inci kademesinden maaş almakta olan bekar bir memurun 24.07.2013 tarihi itibariyle eline geçen net maaş asgari geçim indirimi dahil 1.740-TL’dir. Memur-Sen olarak toplu sözleşme görüşmelerde dile getireceğimiz mali haklara ilişkin taleplerimizin kabul edilmesi halinde 01.01.2014 tarihi itibariyle bu çalışanımızın eline net; birinci 6 ayda 1.955-TL, ikinci 6 ayda 2.072-TL geçecektir.

2013 yılında güzel bir gelişme yaşadık. Stand by anlaşmalarıyla emeklinin, memurun, işçinin ve çiftinin hakkını gasp eden IMF ile ilişkimizi sona erdirdik, borcumuzu bitirdik. Memur-Sen olarak farklı bir şey beklemiyoruz. Hükümet bize olan borcunu da bitirsin. Nedir bundan kastım. Büyümeden bugüne kadar verilmeyen paylarımızı ve refahın artışına yaptığımız katkının bedelini değil ödülünü istiyoruz. Güçlü devlet güçlü kamu personelini gerektirir. Güçlü kamu personeli ise emeğinin hakkı olan ekmeği almakla mümkündür. Bu ülkenin kamu görevlileri IMF’ye borcunu bitiren Türkiye’yi ortaya çıkarmıştır. Bu ülkenin kamu görevlileri dünyanın en büyük 10. ekonomisi olma yolculuğunu başlatmıştır. Sıra hükümetin kamu görevlilerinin refahını artırmasına gelmiştir. Hükümet ve Kamu İşveren Heyetine buradan sesleniyoruz. Kamu görevlilerinin refahını artırma, gelişmişlik düzeylerini yükseltme startını gelin 1 Ağustos’ta beraber verelim. Toplu sözleşmeleri kamu görevlilerinin beklentileri doğrultusunda sonuçlandırarak kamu görevlilerine çifte bayram yaşatalım.

Taleplerimizin detayları ve tamamını önümüzdeki günlerde kitap haline getirerek sizlerle paylayacağız. Bu düşüncelerle toplu sözleşme sürecinin kamu görevlilerine hayırlı olmasını dilerken, sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

You may also like...