MEB’den geçiş işlemleri ile ilgili duyuru

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C Maddesi Gereği Geçici Sözleşmeli Personel Olarak Çalışan Personelin 4/B Statüsüne Geçme İş ve İşlemlerine İlişkin Açıklama

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağan Üstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 17. Maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında 04/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler.” hükmüne yer verilmiştir. Ancak, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 4/C maddesi gereği geçici sözleşmeli personel olarak çalışan personelin 4/B statüsüne geçme iş ve işlemlerinin nasıl olacağına ilişkin Devlet Personel Başkanlığından görüş talep edilmiş olup ilgili KHK’da bahsedilen 04/12/2017 tarihi itibariyle 4/C kapsamında yaşlılık ve malullük aylığına hak kazananlar için Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilecek görüş yazısının beklenilmesi ve bu aşamada emeklilik ile diğer(sözleşme, yer değişikliği vb.) iş ve işlemlerin yürütülmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Merkez Atama Daire Başkanlığı

You may also like...