Maliye son noktayı koydu

Geçici Personele Aile Yardımı Ödeneği Verilmesine İlişkin Görüş Yazısı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

SAYI : 80755325-
KONU : Geçici Personel Aile Yardımı

ADALET BAKANLIĞINA

İlgi: 13/1/2014 tarihli ve 99343242/869-12/40/133 sayılı yazınız.

İlgi yazıda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre istihdam edilen personelin hangi tarihten itibaren aile yardımı ödeneğine hak kazanacağı, kist maaş ödemelerine aile yardımı ödeneğinin dahil edilip edilmeyeceği ve aile yardımı ödeneğinden sosyal güvenlik prim kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 22 nci maddesinde; “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, anılan Toplu Sözleşmenin 3 üncü maddesinde; bu Toplu Sözleşmenin, 1/1/2014-31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacağı ve Toplu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görevli ve yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre 30/12/2013 tarihli ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar” ile geçici personele 2014 yılında yapılacak ödemeler ile bunların çalışma esas ve usulleri belirlenmiştir. Anılan Kararın;

– 7 nci maddesinde, geçici personele 657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verileceği ve geçici personele yapılacak ödemelerin sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamayacağı,

– 8 inci maddesinde, ödemelerin görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde yapılacağı,

-20 nci maddesinde, Kararın 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği,

hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası uyarınca istihdam edilen geçici personele;

1) İşe başladıkları, diğer bir ifadeyle ücret almaya hak kazandıkları tarihten itibaren aile yardımı ödeneğini de almaya hak kazanacak olmaları nedeniyle, işe başlanılan tarih ila 14/1/2014 tarihleri arasında çalışılan günlerle orantılı olarak 15/1/2014 tarihinde ödenecek kist ücretle birlikte kist aile yardımı ödeneğinin de verilmesi,

2) 15/1/2014-14/2/2014 dönemi ile izleyen diğer aylık dönemler için söz konusu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevin yapılmasını müteakip her ayın 15’inde aylık ücretiyle birlikte aile yardımı ödeneğinin tam olarak ödenmesi,

3) 15/12/2014-28/12/2014 tarihleri arasındaki dönem için çalışılan günlerle orantılı olarak kist ücretle birlikte kist aile yardımı ödeneğinin de verilmesi,

4) Bu şekilde verilecek aile yardımı ödeneğinden sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaması,

gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

You may also like...