Mahkemeden aile yardımı kararı

Trabzon İdare Mahkemesi, adliyede çalışan geçici personele (4/C’li personel) aile ve çocuk yardımı ücreti ödenmesi gerektiğine karar verdi.

T.C.
TRABZON
IDARE MAHKEMESI
ESAS NO: 2013/362
KARAR NO: 2013/1316

DAVACI: XXXXXXX
XXXXX Adliyesi

DAVALILAR: 1- Adalet Bakanlıgı / Ankara
2- XXXXXX Adli Yargı Ilk Derece Mahkemesi AdaletKomisyonu Baskanlıgı

DAVANIN ÖZETI: XXXXX ili, XXXXX Adliyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak görev yapan davacı tarafından; aile ve çocuk yardımı ücreti ödenmesi talebiyle 06.03.2013 tarihinde yapılan basvurunun reddine iliskin XXXXX Adli Yargı Ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baskanlıgı’nın 19/03/2013 tarih ve 2013/71 sayılı isleminin; Dokuz Eylül Üniversitesi emrinde 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında görev yapan bir sahsın aile yardımından yararlandırılması istemiyle açmıs oldugu davada; Izmir 1. Idare Mahkemesi’nin 15.01.2013 tarih ve E:2012/763 ; K:2013/55 sayılı kararıyla, aile yardımından yararlandırılması yönünde karar verildigi iddialarıyla iptali ve 2013 yılı aile ve çocuk yardımı ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

ADALET BAKANLIGI

SAVUNMASININ ÖZETI: Davalı idarece; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sadece “Devlet memuru” ile “sözlesmeli personele” aile ve çocuk yardımı ödenegi ödenmesinin mümkün oldugu, kanun koyucu tarafından bu ödenekten yararlanacak olanların sınırlı sayıda düzenlendigi, genisletici yorum yapılmak suretiyle 4/c kapsamında çalısan personelin bu yardımdan faydalandırılmasının mümkün olmadıgı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/c maddesi kapsamında çalısan personele aile ve çocuk yardımı ödenecegine dair herhangi bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle dava konusu islemde mevzuata aykırı bir yön bulunmadıgı ileri sürülerek yasal dayanagı bulunmayan davanın reddi gerektigi savunulmustur.

XXXXX ADLI YARGI ILK DERECE MAHKEMESI
ADALET KOMISYONU BASKANLIGI

SAVUNMASININ ÖZETI :Davalı idarece; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin c) fıkrası uyarınca, istihdam edilen geçici personele aile ve çocuk yardımı ödenecegine iliskin herhangi bir düzenlemeye yer verilmedigi, kendisi ile yapılan sözlesmede aile ve çocuk yardımı ücreti ödenecegine dair hükümde bulunmadıgı ileri sürülerek davanın reddi gerektigi savunulmustur.

TÜRKMILLETI ADINA

Kararveren Trabzon Idare Mahkemesi Hakimligi’ce, uyumazlık konusu aile ve çocuk yardımı ücreti miktarının, 2576 sayılı Yasa’nın 7. maddesinde öngörülen tek hakimle bakılacak meblag sınırının altında kaldıgı anlasıldıgından, isin geregi düsünüldü:

Dava; XXXXX Ili, XXXXX Adliyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak görev yapan davacının; aile ve çocuk yardımı ücreti ödenmesi talebiyle 06.03.2013 tarihinde yaptıgı basvurusunun reddine iliskin XXXXX Adli Yargı Ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baskanlıgı’nın 19/03/2013 tarih ve 2013/71 sayılı isleminin iptali ile 2013 yılı aile ve çocuk yardımı ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıstır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Istihdam Sekilleri” baslıklı 4.maddesinde kamu hizmetlerinin, memurlar, sözlesmeli personel, geçici personel ve diger isçiler eliyle yürütüleceü, hükme baglanmıs olup, bu maddenin C bendinde “Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduguna Devlet Personel Dairesi’nin ve Maliye Bakanlıgı’nın görüslerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözlesme ile çalıstırılan ve isçi sayılmayan kimselerdir.” seklinde tanımlanmıstır. 17.maddesinde “Devlet memurları bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.” hükmü yer almıstır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 6111 sayılı Kanunun 118. maddesi ile eklenen Ek 8.maddesinde ise “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerigibi kısmi zamanlı çalısan sözlesmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluslarının merkez ve tasra teskilatları ile döner sermaye isletmelerinde sözlesmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneginden veya baska bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödenegi, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” kuralına yer verilmistir. Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin bir arada degerlendirilmesinden ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalısanlar dısındaki sözlesmeli personelin aile yardımı ödeneginden yararlandırılması gerekmekte olup, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında yapılan hizmet sözlesmesi uyarınca istihdam edilenlerin Kanunun yukarıda anılan istisna hali kapsamına girmedikleri, bunların çalısmalarının yılın 11 ayında tam gün olarak devam ettigi ve uygulamada 1 aylık izin sonrasında tekrar sözlesme yapılarak çalısmalarının süreklilik arz ettigi, bu sekilde 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında istihdam edilenlerin de aile yardımı ödeneginden yararlandırılması gerektigi sonucuna ulasılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; XXXXXX Adli Yargı Ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baskanlıgı emrinde 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında geçici personel statüsünde görev yapan davacının, aile ve çocuk yardımı ücretinden yararlandırılması talebiyle yaptıgı 06.03.2013 tarihli basvurusunun, XXXXXX Adli Yargı Ilk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Baskanlıgı’nın dava konusu kararıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin c) fıkrası uyarınca, istihdam edilen geçici personele aile ve çocuk yardımı ödenecegine iliskin herhangi bir düzenlemeye yer verilmedigi, kendisi ile yapılan sözlesmede aile ve çocuk yardımı ücreti ödenecegine dair hükümde bulunmadıgından bahisle reddi üzerine davacı tarafından bu islemin iptali ile 2013 yılı aile ve çocuk yardımı ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Olayda, davacının idareye yaptıgı hizmet sözlesmesi kapsamında görev yaptıgı herhangi bir ad altında aile yardımı ödeneginden yararlandırılmadıgı, çalısmasının süreklilik arz ettigi, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalısmasının söz konusu olmadıgı, bütün bu hususlar dikkate alındıgında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 6111 sayılı Kanunun 118. maddesi ile eklenen Ek 8.maddesinin lafzı uyarınca, aile ve çocuk yardımından yararlandırılması gerektiginden, basvurunun reddine iliskin dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Anayasanın 125. maddesi hükmü geregi, hukuka aykırı olan islem nedeniyle, aile ve çocuk yardımı ücretinin davacının basvuruda bulundugu tarihten itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu islemin iptaline, 2013 yılı aile ve çocuk yardımı ücretinin davacının basvuruda bulundugu 06.03.2013 tarihinden itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, asagıda dökümü yapılan 104,60 yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının kararın kesinlesmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebligini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Trabzon Bölge Idare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 25/10/2013 tarihinde karar verildi. (Memurlar.Net)

You may also like...