Mahkeme, iş sonu tazminatından gelir vergisi kesilemez dedi

4/C’Lİ PERSONELİN İŞSONU TAZMİNATI KESİNTİSİNE MAHKEMEDEN İPTAL KARARI

Müvekkil sendika üyesinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak görev yapmakta iken, sınav kazanarak Maliye Bakanlığına kadrolu personel olarak atanmasından dolayı 30.09.2015 tarihinde sözleşmenin feshedilmesi üzerine 33.084,06 TL iş sonu tazminatından, yapılan 7.761,12 TL gelir vergisi kesintisinin iadesi talebiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine dair 01.03.2016 tarih ve 48678239-120-03.05.07[565]-E.21407 sayılı idari işlemin iptali ile müvekkilden haksız tahsil edilen 7.761,12 TL’nin yasal faizi için tarafımızca dava açılmıştır.

Dava dosyasını inceleyen Ankara 3. Vergi Mahkemesi 27.05.2016 tarih ve 2016/527 E. ve 2016/1000 K. sayılı kararıyla hizmet kusuru oluşturacak hukuka aykırı vergilendirme işlemlerinden vergi mükellefleri için doğan zararların, işlemi yapan idare tarafından karşılanması, açıklanan anayasal kuralın, yasal düzenlemelerin, yargı içtihatlarının ve hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir…” denilerek davanın kabulüne karar vermiştir. (Türk Büro-Sen)

You may also like...