Category: Özelleştirme

1

46 milyar dolarlık özelleştirme gelirleri ne oldu?

Özel­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı, 1984 yı­lın­da ka­mu­ya ait ya­rım kal­mış te­sis­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ve­ya ye­ri­ne ye­ni bir te­sis ku­rul­ma­sı ama­cı ile özel sek­tö­re dev­ri uy­gu­la­ma­la­rı ile baş­la­dı.