Kamu-Sen’in 4/C’liler için 2016-2017 talepleri

“TÜRKİYE KAMU-SEN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN III. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ” arasında 4/C ile ilgili maddeler.

KAMU İSTİHDAM YAPISI

Amaç: 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin “B” ve “C” fıkraları uyarınca çalıştırılan personel ile vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan kamu dışı sağlık personeli ve usta öğreticilerin memur kadrolarına geçirilmesi, kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmesi, idari hizmet sözleşmeli personelin hukuki statülerinin belirlenmesi, yüksekokul mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmalarının sağlanması ve kamuda istikrarlı ve sürdürülebilir bir istihdam rejiminin oluşturulması.

• 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin “B” ve “C” fıkraları kapsamında istihdam edilen personel ile 5393 sayılı Kanun gibi diğer mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli, geçici, vekil adları altında çalışan personelin ve usta öğreticilerin tamamı ilgili kanunun 4. maddesinin “A” fıkrasında çalışan kadrolu memur olarak değerlendirilmelidir.
• 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin “C” fıkrası uyarınca çalıştırılan personelin de; konu hakkında verilen olumlu yargı kararları doğrultusunda bir düzenleme yapılarak ek ödemeden ve döner sermayeden faydalandırılması sağlanmalıdır.
• 6245 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler yapılarak 4/B ve 4/C’li personele de nakil harcırahı verilmelidir.
• 4/C’li personelin de özür tayininden faydalanması sağlanmalıdır.
• 4/C’li personelin görev tanımı yapılmalı ve söz konusu personelin eğitim durumu, tecrübesi ve özelleştirilen kuruluştaki işi dikkate alınarak görevi ve görev yeri belirlenmelidir.
• 4/C’li personelin yıllık izin, refakat izni, hastalık izni ve ücretsiz izin haklarındaki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

Yiyecek Yardımı

• 657 sayılı Kanunun 212. madde metninde gerekli düzenlemeler yapılarak “Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” Uzlaştırma Kurulu’nun konu hakkında verdiği kararlar da göz önünde bulundurulmak kaydıyla yeniden düzenlenmeli, kamu görevlilerinin 4/C’li personel de dahil olmak üzere tamamının, işçilerde olduğu gibi bir öğün yemek bedeli 7 TL’den az olmamak üzere düzenleme yapılarak, yemeklerden ücretsiz yararlanması sağlanmalı, yemek hizmeti sunulmayan ya da ücretsiz yemek imkânından faydalanamayan işyerlerinde yemek ücreti nakit olarak personele ödenmeli ve KİT’lerde yemek bedellerinden KDV alınması uygulamasına son verilmelidir.

HARCIRAH VE GÖREV YOLLUKLARI

• 4/C’li personele de sürekli görev yolluğu verilmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU’NDA KARARLAŞTIRILAN KONULAR

• 4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi
• 4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi

657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesine Göre Çalışan Personelin Sorunları

• 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesine göre istihdam edilen personel kadroya geçirilinceye kadar;
1. 4/C’Lilere ek ödeme verilmesi ile ilgili mevcut yargı kararlarının uygulanması ve tüm 4/C’Lilere ek ödeme yapılmasıyla ilgili düzenleme yapılmalıdır.
2. Yer değiştirme hakları kadrolularda olduğu gibi olmalıdır.
3. Hizmet puanı verilmelidir.
4. Sicil numarası verilmelidir.
5. Kapsam dâhilinde çalışan personele karşılıklı yer değiştirme hakkı verilmelidir.
6. Aralık ayındaki ücret tam olarak verilmelidir.
7. Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin bir sonraki yıla devretmesi
ve kurumca kullandırılmayan izinlerin, kişilerin maaşları esas alınarak ücretlerinin ödenmelidir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin farklı mevzuatlara tabi olması nedeni ile meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklardaki farklılıkları gidermek ve kadrolu çalışanlarla eşitlemek amacı ile yasal düzenleme yapılmalıdır.
• 657 Sayılı Kanun’un 4/C maddesi hükmüne göre istihdam edilen geçici personel kadroya geçirilerek, devlet memurlarıyla aynı haklara sahip olması için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı ve bu kapsamda personel istihdamına son verilmelidir.
• 4/C’ in görev tanımları yapılmalı, tahsil durumlarına ve mesleki yeterliliklerine göre istihdamı sağlanmalı ve tanımlanan görevin dışında görev verilmemesi için çalışmalar yapılmalıdır.

• Sırası ile 4/C de çalışırken 4/B’ ye ve 4/A’ ya geçirilen kamu kurumlarındaki personelin “ ortak bütçeden maaş alabilmeleri “ için düzenlemeler yapılmalı.

4/C GEÇİCİ PERSONEL VE VEKİL EBE HEMŞİRE İLE İLGİLİ TALEPLER

• Kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli işlerinde görevlendirilen 657 sayılı DMK’nun 4/C maddesine tabi olarak görevlendirilen geçici personelin ve 657 sayılı DMK’nun 86. maddesine göre görevlendirilen vekil ebe ve hemşirelerin ve Aile Hekimliği bünyesinde çalışan Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanlarının kadroya geçirilmesi,

Söz konusu personel kadroya geçirilinceye kadar;
• 657 sayılı DMK’nun 4/C maddesine tabi geçici personelin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 209 sayılı Kanun değişikliği hakkında yayımlanan, 15.04.2011 tarihli ve 2011/32 sayılı Genelgenin 2. Maddesinin son cümlesinde yer alan “ 657 sayılı Kanun’un 4/C bendine göre işçi pozisyonunda istihdam edilenler, 209 sayılı kanun kapsamında yer almadığından, bunlara döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılması mümkün değildir.” Kuralının Danıştay kararıyla iptal edilmiş olup, bundan sonra ek ödemenin yapılması için gerekli düzenlemenin yapılması,
• Geçici personele aylık öngörülen izin süresinin sözleşme süresi içinde kullanılacak şekilde yıllık olarak düzenlenmesi,
• Vekil ebe ve hemşire ile geçici personele emsali kadrolu personele ödenen ücret nispetinde aylık ödenmesi yönünde yasal düzenleme yapılması,
• Aile ve çocuk yardımından faydalandırılmaları,
• Giyim yardımından faydalandırılmaları,
• Vekil ebe ve hemşirelerin yıllık izin, mazeret izni, doğum izni ve hastalık izni gibi haklardan faydalandırılması yönünde düzenleme yapılması,

ZAM, TAZMİNAT İZİN VE SOSYAL HAKLAR İLE İLGİLİ GENEL TALEPLER

• Fazla çalışma ücretinin, 4/C’li, kadrolu personel ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara aylık net ücretin normal çalışma saatine bölünmesiyle bulunacak miktar tutar üzerinden ödenmesi, hafta sonları ve resmi tatillerde çalışılması durumunun ise bu tutarın %50 artırılarak, ödenmesi,
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi gereğince istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi için yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması bu konuda yasal düzenleme yapılana kadar 4/C’li personelin de ek ödemelerden faydalandırılması,
• Mazeret izinlerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan (4/A, 4/B, 4/C statüsünde) tüm personele eşit uygulanması,
• 4/C’li çalışanların kıdem tazminatlarından gelir vergisi kesilmemesi ve emekliliklerinde yol bedelinin ödenmesi,
• 666 Sayılı KHK gereğince 31.12.2012 tarihinde sona eren fazla çalışma uygulamasına devam edilmesi ve fazla çalışma ücretinin 4/A,4/ B,4/C ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara eşit oran ve miktar üzerinden verilmesi,

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

• 657 Sayılı DMK’ nin 4/C maddesi uyarınca, geçici personel statüsünde çalıştırılan personelin kadroya geçirilmesi,
• Arazide çalışan TÜİK personeline kadrolu 4/C’ li ayrımı yapılmaksızın bu çalışmalarının karşılılığı ücretin ödenmesi
• 4/C’ li çalışanları sözleşmelerindeki hizmet yılı dolduğunda emekliliğe sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi,
• 4/C’ liler dâhil TÜİK personeline tüm bölgelerde çalışma koşulları ve mevzuatın uygulanması hususunda uygulama birliği sağlanması,
• 4/C’ li personelin mazeret ve izin haklarının 4/A’ lı personel gibi düzenlenmesi,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı;

657 DMK’nun 4/C Kapsamında Çalıştırılan Personelin Sorun ve Talepleri:

• Kamuda 657 sayılı kanunun 4/A, 4/B, 4/C maddeleri ile kadrolu, sözleşmeli, geçici personel çalıştırılmakta; 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun hükmünde Kararname kapsamı gibi çok çeşitli statüde personel istihdam edilmektedir. Dolasıyla bu durum, kamuda çok başlı ve karmaşık bir istihdam yapısını ortaya çıkarmaktadır. Aynı Kurum içinde aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle; maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır.
• Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesin ise hiç şüphesiz ki; 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca çalıştırılan geçici personeldir. Bu kapsamda çalıştırılan personelin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları bulunmazken; maaşları da son derece düşüktür. Kaldı ki 4 Şubat 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile bu çalışanların da kendi içinde farklı uygulamalara gidilmiş, var olan adaletsizlik daha da derinleştirilmiştir. İlgili karar ile 4/C’li statüde geçici olarak çalışanlar arasında farklı bir uygulama söz konusu olmuştur.
• Farklı kararlarla, Kurumlara özel ödemeler kaldırılarak tüm 4/C’li personelin maaşları, emsali kadrolu personelin maaşları ile orantılı olarak belirlenmeli, tüm 4/C’li personelin özlük hakları Kurum farkı gözetilmeksizin eşitlenmelidir.
• 4/C statüsünde istihdam edilen personel üzerinde yöneticiler ve amirler tarafından oluşturulan keyfi uygulamalara son verilmelidir.
• 4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin, görev tanımları yapılmalı, sicil ve taltif uygulamaları gibi konularda yasal mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.
• 4/C personelinin de tüm sosyal yardımlardan faydalanması da sağlanmalıdır. Bu kapsamdaki personelin fazla çalışma ücretinden faydalandırılmaması, İLO sözleşmelerine ve insan haklarına aykırı bir uygulamadır. 4/C personeline de fazla mesai ücreti ödenmelidir.
• 4/C statüsünde personel istihdamı sınırlanmalı, asli ve sürekli hizmetlerde bulunan personel derhal kadroya geçirilmelidir.
• 4/C statüsünde istihdam edilen personelin; eş durumu dolasıyla yer değiştirmesi ve askerlik dönüşü göreve başlaması sağlanmalıdır.

TÜRK İMAR-SEN TALEPLERİ

• 657 SKH 4/C kadroların verilmesi ve 4/C’li personele de aile yardımı verilmesi, aile yardımı ve ek ödeminin ödenmesi

Kamu-Sen’in 2016-2017 Toplu Sözleşme Talepleri

You may also like...