Kamu-Sen KPDK’da kararlaştırılan konuların takipçisi oluyor

Geçtiğimiz dönem yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde tasnif edilen, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında genel ve hizmet kollarına özgü 161 konu üzerinde hayata geçirilmesi için görüş birliğine varılan konuların takibindeyiz.

Bu çerçevede kurul toplantılarında karar altına alınan ve hala hayata geçirilmeyen maddelerin bu yasama yılı içerisinde gerçekleştirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Maliye Bakanlığı’na dilekçe gönderdik.

Dilekçede, konunun hassasiyetine dikkat çekilerek bu yıl yapılacak toplu sözleşmenin bir kısırdöngüye dönüşmesini engellemek için seçimlere kadar ilgili düzenlemelerin yapılmasını talep ettik. Türkiye Kamu-Sen olarak kamu çalışanlarının kazanılmış hakları üzerinde yeniden tartışmaya zemin hazırlanmaması için bir an önce KPDK kararlarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdik.

Özellikle, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara 1 derece verilmesi, 4/C’li personele kadro verilmesi, KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi, disiplin cezalarının affı, KİT’ler ve kamuda çalışan üniversiteli işçilerin memuriyet kadrosuna geçirilmesi gibi konularla ilgili yasal düzenlemelerin TBMM gündemde bulunan torba kanun tasarılarına eklenmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını istedik. (Kamu-Sen)

Sayı : TKSGM.2014.10/
Konu : Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda kararlaştırılan konuların uygulanması hak.

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

04.02.2015

Bilindiği üzere 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliğinin ardından kamu personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin kararların alındığı toplu sözleşme görüşmelerinin ilki 30 Nisan- 29 Mayıs 2012; ikincisi ise 1 Ağustos- 7 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında gerçekleştirilen I. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, toplu sözleşme kapsamı dışında sayılan genel ve hizmet kollarına özgü 161 konu üzerindeki çalışmalara, oluşturulacak komisyonca devam edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu maddeler, Kamu Görevlileri Danışma Kurulu toplantılarında değerlendirilmiş ve birçok konu üzerinde kamu işveren tarafı ile kamu görevlileri arasında tam mutabakat sağlanarak hayata geçirilmesi için görüş birliğine varılmıştır. Daha sonra yetkili konfederasyonlar ve sendikalarla yapılan Komisyon çalışmaları sonucunda konular tasnif edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkilileri, 29 Kasım 2012 tarihli toplantıda üzerinde anlaşılan konulardan;

13 konuda Kanun/KHK Tasarısı Taslağı,
2 Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı,
1 Yönetmelik Tasarısı Taslağı,
1 Tebliğ Tasarısı Taslağıhazırlandığını ifade etmiştir.

Ancak bu tarihten sonra Kamu Görevlileri Danışma Kurulu, 28 Mart 2013, 12 Nisan 2013, 28 Kasım 2013, 20 Mart ve 27 Kasım 2014 tarihlerinde beş kez daha toplanmış olmasına rağmen üzerinde anlaşılan konuların büyük çoğunluğu hayata geçirilmemiştir. Bu süre zarfında bir türlü çözülmeyen sorunlara yenileri eklenmeye devam etmektedir.

TBMM gündemine birçok kanun tasarısı getirilmekteyken, milyonlarca kamu görevlisini yakından ilgilendiren konulara gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle 2015 yılı Ağustos ayında yeni bir toplu sözleşme görüşme sürecinin başlayacak olduğu düşünüldüğünde; Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında karar altına alınan konuların Meclis gündemindeki kanun tasarılarına eklenmesinin, yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin verimliliği adına da son derece önemli olduğu görülecektir.

Bu çerçevede Kurul toplantılarında karar altına alınan ve hala hayata geçirilmemiş olan;

• 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,
• Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi,
• Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi,
• 4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi,
• KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,
• Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,
• Özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,
• 4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi,
• Belediye başkanlıklarında görev yapan Daire Başkanlarının ve Üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi,
• Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması,
• Kadın istihdamının artırılmasına yönelik tedbirler alınması,
• Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,
• Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi,
• Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına ilişkin Kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı kanunun geçici 4ncü maddesiyle açıkta geçen sürelere ilişkin primleri borçlanma imkânı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı kanunun geçici 43ncü maddesi kapsamından yararlanma imkânı verilerek ödedikleri tutarın kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri yapılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44ncü madde kapsamında primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi,
• Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi
konularına ilişkin mevzuat çalışmalarının TBMM gündeminde bulunan torba kanun tasarılarına eklenmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

You may also like...