Kamu da yeni sözleşmeli çalışan dönemi

657 kapsamı dışında belirli bir proje kapsamı süresinde Kamuda sözleşleşmeli personel çalıştırılabilecek.

Çevre ve şehircilik bakanlığının teşkilat ve görevleri Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair 648 sayılı kanun Hükmünde kararname ile Bakanlar Kurulunca belirlenen projelerde, proje ve uygulama süresini aşmamak kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılmasının önü açılmış oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hükmü :

Sözleşmeli personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

657/4-B hükmü belirli bir proje kapsamında ve kamuda personellerinden karşılanamayan ve özel meslek bilgisine haiz personelin istihdamını düzenlemiş olmasına rağmen uygulamada bu böyle olmamıştır.

2007 yılına kadar 4/B kapsamında istihdam edilenlerde hemen hemen hiç bir kriter aranmamış ( öğrenim dışında) sadece hamili kart yakınımdır yaklaşımı ile sözleşmeli personel kamuda istihdam edilmiştir. 2007 yılından sonra 4/B kapsamında sözleşmeli personel istihdamına KPSS şartı getirilmiş olması hakkaniyeti bir nebze artırmış olsa da beraberinde sağlık ve eğitim camiasında istihdam edilmeye başlayan sözleşmeli personel konusunda aşılmaz sorunlar getirmiştir.

Bu sorunlar sonunda seçimlede birleşince sözleşmeli personele kadroyu getirmiştir.

Şimdi ise 657 den bağımsız olarak sözleşmeli pozisyonlar hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Yeni düzenleme

MADDE 14 – 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Sözleşmeli personel çalıştırılması

MADDE 36/A – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında Bakanlar Kurulunca belirlenen projelerde, proje ve uygulama süresini aşmamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Bu suretle çalıştırılacakların unvanı, sayısı, ücretleri ile diğer hususlar, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilir.”

www.memuruz.biz

You may also like...