İzin yönergesine geçici personel de girdi

MEB izin yönergesinde değişiklik yaptı.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 16833931/929/955365 14/05/2013
Konu : İzin Yönergesi

İlgi : 16/01/2013 tarihli ve 16833931/903.05/34932 sayılı Makam Onayı.

Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi ilgi Makam Onayı ile imzalanarak 16/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulamada bazı aksaklıkların tespit edilmesi üzerine ekte sunulan Yönerge değişikliği DYS üzerinde 13/05/2013 tarih ve 943496 sayı ile imzalanmasına rağmen tarih ve sayının belge üzerine yansımadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede DYS üzerinden alınan 13/05/2013 tarih ve 943496 sayıyla imzalanan değişiklik Yönergesinin ivedilikle işleme konulması gerekmektedir.

Arz/rica ederim.

Mustafa KARAMAN
Bakan a.
Grup Başkanı V.

MİLLİ EGITIM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1- 16/01/2013 tarihli ve 16833931/903.05/34932 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez teşkilâtında;

1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan,

2) Müsteşar Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı ve birim amirlerine Müsteşar

3) Grup başkanlarına birim amirleri,

4) Diğer memurlara grup başkanları, ”

MADDE 2- Aynı Yönergenin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aylıksız izin, 15 inci maddenin altıncı fıkrası hariç olmak üzere, memurun isteği üzerine;

a) Merkez teşkilâtında;

1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan,

2) Müsteşar Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı ve birim amirlerine Müsteşar,

3) Diğer memurlara insan Kaynakları Genel Müdürü”

MADDE 3- Aynı Yönergenin 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5)Geçici personele, isteği üzerine annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun, kardeşinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü hâlinde ölüm tarihinden itibaren yedi gün ücretli mazeret izni verilir”

Yürürlük

MADDE 4- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür. (Memurlar.Net)

Özelleştirme.Net Notu: Habere konu olan işlem geçici personel için farklı bir hak getirmemekte, sadece bakanlar kurulu kararında yer alan metnin Milli Eğitim Bakanlığı yönergesinde de geçmesinden ibarettir. Bilindiği gibi zaten 2012/4092 sayılı bakanlar kurulu kararının İzinler başlıklı 11. maddesinin 3. bendinde bu ifade yer almaktadır.

You may also like...