İstifa, Nakil ve Özelleştirme Atamaları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışma yaşamına dair Sıkça Sorulan Sorular dizisinin “İstifa, Nakil ve Özelleştirme Atamaları” bölümünü.

Soru 1: Naklen Atama Hk.

Cevap 1: Kurumlar arası naklen atamalar hizmet gerekleri gözönünde bulundurulmak koşuluyla 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde kurumların karşılıklı muvafakatı ile mümkün bulunmakta olup; Başkanlığımızca yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır.

Soru 2: İstifa Sonrası Dönüş Hk.

Cevap 2: İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi isteğiyle çekilenlerden veya çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla; herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna (aday memur iken istifa edenler yalnızca ayrıldıkları kuruma), durumlarına uygun bir kadroya atanmak üzere müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, müracaatlarının kabul edilmesi durumunda memuriyete yeniden başlayabilmeleri mümkündür.

Soru 3: Şehit Yakınlarının İş Talebi Hk.

Cevap 3: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun çerçevesindeki başvuruların İçişleri Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

Soru 4: Özelleştirme Nedeniyle İş Akdi Fesih Edilen Personelin Durumu Hakkında.

Cevap 4: Özelleştirme nedeniyle iş akdi fesih edilen personel kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel statüsünde atanmakta olup, Geçici Personelin hukuki statüsü ve mali hakları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

Soru 5: Özelleştirme Nedeniyle İş Akdi Fesih Edilen İşçi Personelin Nakli Hk.

Cevap 5: 4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlarında çalışan işçi personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarında öncelikte atama yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet gerekleri ve personel ihtiyacı göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak bu şekilde ataması yapılan personelin il tercihleri dikkate alınarak merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmesi ve dağıtımlarının yapılması gerekmektedir.

Soru 6: İşçi Personelin Nakli Hk.

Cevap 6: Sürekli ya da geçici işçilerin kurumlar arası naklen atanmaları iş mevzuatı gereğince mümkün bulunmamakla birlikte, aynı kurum içinde yer değiştirmeleri meri mevzuat çerçevesinde mümkün olabilmektedir.

Soru 7: – İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlü Ve Özürlüler Hk.

Cevap 7: Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek özürlü ve eski hükümlülere ilişkin kurumlar tarafından ÖSYM’ye yaptırılan sınava veya yine ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava katılıp başarılı olunması kaydıyla, Türkiye İş Kurumunca başarı durumu göz önünde bulundurarak eski hükümlü talebinde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşuna göndermesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından sözlü sınava alınarak başarılı olunması halinde ilgilinin sıralamadaki durumu göz önünde bulundurularak sürekli işçi kadrosuna atama yapılmasının mümkün olabileceği, geçici işçi statüsünde çalıştırılabilmek için ise ikamet edilen ildeki Türkiye İş Kurumunun İl Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir

Soru 8: İstihdam fazlası personel olarak Başkanlığımıza bildirilen ve atama teklifi yapılan personelin başka bir Kuruma atanmak istemesi halinde.

Cevap 8: Söz konusu personelin atama teklifinin yapıldığı kurumca atama onayının alınmamış olması kaydıyla atanmak istediği Kurum tarafından 08/10/2003 tarihli ve 25253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre ismen talep edilmesi halinde söz konusu Kuruma atama teklifi yapılabilecektir

Soru 9: Geçici Personelin hukuki ve mali hakları hakkında.

Cevap 9: Bilindiği üzere, özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlarında çalışan ancak özelleştirme nedeniyle iş akitleri fesh edilen mağduru işçi personelin, Bakanlar Kurulu Kararı ile hukuki ve mali statüleri belirlenerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılmış veya yapılmakta olup, sözkonusu personelin hukuki ve mali statüsünün değiştirilmesi Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün bulunmaktadır.

Soru 10: Disiplin Cezalarının Affının Sicil Affı Olmadığı Hk.

Cevap 10: 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun uygulanmasında birliği sağlamak ve tereddütleri gidermek amacıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan 2006/1 sayılı Genelge 19/07/2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Mezkur Kanun sadece disiplin cezalarının affını öngörmüş olup, sicil affı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu düzenleme ile disiplin cezaları ve bu cezaların sonuçları affedildiğinden haklarında herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın işlem yapılanlara mezkur Kanun hükümlerinin uygulanması ve olumsuz sicillerin iptal edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Soru 11: Usta Öğreticiler Hk.

Cevap 11: “Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik” ile geçici personel olarak görevlendirilecek Usta Öğreticilerin sözleşme esaslarının 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacağı hükme bağlanmıştır.

Soru 12: Soru 12: Özelleştirme Mağduru 657 Sayılı Kanunun 4/C maddesi Gereğince Geçici Personel Olarak Ataması Teklif Edilen Personelin Sözleşmelerinin Yapılması Ve Çalışma Süreleri Hk.

Cevap 12: Özelleştirme nedeniyle iş akdi fesih edilen personel kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel statüsünde atanmakta olup, Geçici Personelin hukuki statüsü ve mali hakları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1 inci maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen özelleştirme mağduru geçici personelin, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre her halükarda bir mali yılda onbir ayı geçmeyecek şekilde çalıştırılabileceği hükme bağlanmıştır.
Ancak, anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın “vize zorunluluğu” başlıklı 12 inci maddesi gereğince bu şekilde istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gerekmekte olup, bu vize işlemi yapılmadan geçici personelin sözleşmelerinin yapılması ve bu personele her hangi bir ödemede bulunulması mümkün bulunmamaktadır.

Soru 13: Yargı Kararları Hk.

Cevap 13: Yargıya intikal edilen konu hakkında, yargı kararı çerçevesinde işlem tesis edileceğinden Başkanlığımızca yapılacak bir husus bulunmamaktadır.

Soru 14: – Daha Önce İşçi Olarak Çalışırken İşten Ayrılanların Tekrar İşçi Olarak Atanma Talebi Hk.

Cevap 14: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde aranan niteliklerin taşınması kaydıyla sınavsız olarak kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına atanabilmek mümkün bulunmakla birlikte, işçi kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmekte olup, bu konuda http://www.iskur.gov.tr/ internet adresinden bilgi alınabilir.

Soru 15: 4046 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışındaki Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışırken İş Akitleri Fesh Edilen Personelin, Durumu Hakkında.

Cevap 15: Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlarında çalışan ancak özelleştirme nedeniyle iş akitleri fesh edilen işçi personelin, Bakanlar Kurulu Kararı ile hukuki ve mali statüleri belirlenerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılmıştır.Ancak, 4046 sayılı Kanunun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ya da geçici işçi olarak çalışırken iş akitleri fesh edilen personelin, özelleştirme uygulamaları sonucunda iş akitleri fesh edilmediğinden mezkur Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Soru 16: Taşeron Firmalarda Çalışanların İşçi Kadrolarına Atanma Talebi Hk.

Cevap 16: Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı suretiyle taşeron firmalar eliyle yürütülen görev ve hizmetlerde özel hukuk hükümlerine tabi olarak hizmet akdi ile çalıştırılanlar kamu personeli statüsünde bulunmamakta olup, sözkonusu çalışanların kamu kurum ve kuruluşlarındaki sürekli işçi kadrolarına ancak kamu personeli seçme sınavı (KPSS) sonucunda Türkiye İş Kurumu aracılığıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi olarak çalışan kamu personelinin sürekli işçi kadrolarına atanmaları ise Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün bulunmaktadır.

Soru 17: Atanması Yapılan Fakat İşe Başlamayan Geçici Personelin Durumu Hk.

Cevap 17: “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” kapsamında istihdam edilenlerden her hangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar

Soru 18: Geçici Personelin (4/C) Kadro Talepleri Hk.

Cevap 18: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereği kamu kurum ve kuruluşlarındaki bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet ihtiyacı, geçici personel istihdamı ile giderilmekte olup, ilgililerin statüleri bu çerçevede belirlenmiştir.

Soru 19: Geçici Personelin Atandıkları Kuruma Bildirilmesi Ve İl Tercihi Olup Olmadığı Hk.

Cevap 19: Geçici personel olarak istihdam edilme talebine yönelik başvurular Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapılmakta ve bu Kurum tarafından ilgili mevzuatı gereğince incelenmekte, yine bu Kurumun Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirdiği bilgiler çerçevesinde atama teklifleri gerçekleştirilmekte, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından atama teklifi yapılan kurumlara atamaya esas bilgi ve belgelerin intikalini müteakip de, atama ve göreve başlatma işlemleri atama teklifi yapılan kurumlarca gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, Başkanlığımızca gerçekleştirilen atama tekliflerinde ilgililerin kurum tercihi söz konusu olmayıp, bahse konu kişilerin görev yapacağı birimler, hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak atama teklifi yapılan kurumlar tarafından belirlenmektedir. Atama teklifi yapılan kurumlar ise Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Soru 20: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25’inci maddesinde düzenlenen diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atamalara ilişkin düzenleme, fakülte sekreteri, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı ve genel sekreter unvanlı kadrolar için de geçerli midir?

Cevap 20: Adı geçen unvanlı kadrolara atanma işlemi görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmaması sebebiyle, bahsedilen kadrolara atama yapılması hususunun, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, Kurumunuzun takdirindedir.

Soru 21: İki yıllık yükseköğrenimi 1980 yılında bitiren kişi dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilebilir mi?

Cevap 21: Mevcut mevzuat çerçevesinde 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan, aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim görmüş olanların dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilmesi gerekir.

Soru 22: 4046 sayılı Kanun kapsamında Araştırmacı unvanı ile atanma nedeniyle ek gösterge tutarında düşüş olduğu için aynı kurumda veya başka bir kamu kurum ve kuruluşunda mühendis olarak atanıp atanamayacağı hususunda.

Cevap 22: Daha önce Mühendis unvanının ihraz etmiş olunması kaydıyla atamanın yapıldığı Kurumda Mühendis unvanlı kadroya boş kadro olması ve Kurumun takdiriyle atama yapılabilir, ayrıca 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre genel hükümler çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen Mühendis unvanı ile atama yapılabilir.

Soru 23: İşçi statüsünde göreve başlayıp sözleşmeli statüye geçen ve özelleştirme uygulamaları sebebiyle 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde ataması yapılan kişinin işçilikte geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda.

Cevap 23: İşçi statüsünde geçen hizmetlerinin emekliliğe tabi hizmetinin hesabında değerlendirilirken kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde dikkate alınmamaktadır.

Soru 24: Kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Başkanlığımıza bildirilen ve atandığı kurumda göreve başlayan bir kişinin başka herhangi bir Kuruma atanıp atanamayacağı hususunda.

Cevap 24: Başkanlığımızca gerçekleştirilen atama teklifi sonucunda teklif edildikleri Kurumlarda görevine başlayan personel genel hükümlere tabi olduğundan kurumundan muvafakat alarak başka bir Kuruma naklen atanabilir. Ancak bu şekilde atanması halinde özelleştirme işlemlerinden kaynaklanan mali hakları sona erer.

Soru 25: Teknisyen Yardımcısı olarak görev yapmakta iken yine aynı unvanla atama teklifi yapılan kişinin sınıfının bu nedenle Yardımcı hizmetler sınıfına dönüşüp dönüşmeyeceği hususunda.

Cevap 25: Sözleşmeli statüde çalışan sözkonusu unvandaki personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsündeki personel için ihdas edilmiş olan sınıflandırma sistemi anlamında “sınıf” kavramından bahsetmek mümkün olmadığından atama teklifi eski unvanı olan Teknisyen Yardımcısı olarak yapılmakta olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Teknisyen Yardımcısı” unvanı “Yardımcı Hizmetler Sınıfında” yer almaktadır.

Soru 26: 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince geçici personel olarak atama teklifi yapılan kişinin yerleştirilinceye kadar sigortalı olarak herhangi bir yerde çalışması halinde hak kaybına uğrayıp uğramayacağı hususunda.

Cevap 26: 4046 sayılı Kanunun değişik 21 inci maddesine göre İş kaybı tazminatı ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup bu hususta Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmektedir.

Soru 27: “Teknik Uzman” olarak görev yapmakta iken “ Teknisyen” unvanı ile ataması yapılan kişinin çalıştığı kurumda unvanının uzman olarak değiştirilmesi veya başka bir kuruma Uzman unvanı ile atamasının yapılması hususunda.

Cevap 27: 190 sayılı KHK eki kamu kurum ve kuruluşlarında Teknik Uzman kadrosu bulunmamakta olup öğrenim durumu itibariyle ihraz edilebilecek unvan dikkate alınarak atama teklifi Teknisyen unvanlı kadroya yapılmaktadır. Ancak 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “…Yeni kurumunda görevine başlayan personel istekleri halinde, boş kadro bulunması ve ilgili mevzuata uygun olması şartıyla eski kadro veya pozisyonuna uygun kadrolara kurumlarınca atanabilirler…” hükmü uyarınca daha önce “Teknik Uzman” unvanında görev yapanların “Uzman” unvanı ile atanması hususu hizmet ihtiyacı ve boş kadro bulunması halinde çalıştığı kurumun takdirinde bulunmaktadır.

Soru 28: Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde atama teklifi yapılan ve halen atandığı kurumda görev yaptığı belirtilen bir kişinin, başka bir Kuruma naklen atanması halinde maddi ve özlük haklarında değişiklik olup olmayacağı hususunda.

Cevap 28: Başkanlığımızca nakil işlemi gerçekleştirilen personelin genel hükümler çerçevesinde kurum değişikliği yapabileceği değerlendirilmekte olup, bu şekilde kurum değişikliği yapılması halinde yapılan fark tazminatı ödemesine son verileceği değerlendirilmektedir.

Soru 29: Eksper unvanıyla görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde Memur olarak ataması yapılan ve göreve başlayan kişinin , daha önce görev yaptığı Şeflik kadrosuna atamasının yapılıp yapılamayacağı hakkında.

Cevap 29: 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası “…Yeni kurumunda görevine başlayan personel istekleri halinde, boş kadro bulunması ve ilgili mevzuata uygun olması şartıyla eski kadro veya pozisyonuna uygun kadrolara kurumlarınca atanabilirler…” hükmü uyarınca “Şef” unvanıyla atanma hususu hizmet ihtiyacı ve boş kadro bulunması halinde kurumun takdirinde bulunmaktadır.

Soru 30: Özelleştirme uygulamaları sonucu (1-12) dereceli Uzman (Ö) kadrosuna ataması teklif edilen ve görevine başlayan kişinin yeşil pasaport alabilmek için 3 üncü dereceli Uzman(Ö) kadrosuna atanıp atanmayacağı hususunda.

Cevap 30: 4046 sayılı Kanunun değişik 25 inci maddesi çerçevesinde tahsis edilen ve ilgili personelin kazanılmış hak aylık derecesine göre kullanılması zorunlu olan (1-12) dereceli Uzman kadrolarına ataması teklif edilerek göreve başlayan personelin kadro derecesi ile ilgili olarak hususi pasaport başvurularında, ilgili kadro için öngörülen azami dereceyi aşmamak kaydıyla “kazanılmış hak aylık derecesinin ayrıca kadro derecesi olduğunun” belirtilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Soru 31: Kadrolu veya sözleşmeli statüde görev yapmakta iken, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin fark tazminatı ödemesine esas ücretinin tespitinde hangi tarihin dikkate alınacağı hususunda.

Cevap 31: Özelleştirme işlemleri sebebiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin fark tazminatı hesaplamasında, bu personele Başkanlığımıza bildirildiği tarihte yapılan toplam net ödemelerin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Soru 32: Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde atanan personelin il değişikliği veya Kurum değişikliği talebinde bulunması hakkında.

Cevap 32: Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler ilk atama tekliflerinin yapıldığı kurumlarda istihdam edilmekte olup, Başkanlığımızca söz konusu personelin kurumlarının değiştirilmesine ilişkin hukuki bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca Başkanlığımızca tüm İl Valiliklerine gönderilen 08/03/2010 tarihli ve 5623 sayılı yazıda, atama teklifi yapılarak göreve başlayan geçici personelin, kendi talepleri veya kurumların hizmet ihtiyaçlarına dayalı talepleri üzerine Valilik tarafından İldeki diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmesinin mümkün olabileceği belirtilmiştir.

Soru 33: Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel olarak yerleştirilmesine ilişkin düzenleme çerçevesinde geçici personel olarak atama teklifi yapılarak göreve başlayan personelin niteliğine uygun bir işte çalıştırılma talebi hakkında.

Cevap 33: Özelleştirme sonrası mevcut işçilerden iş sözleşmesi feshedilerek işsiz kalan personelin 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde geçici personel statüsünde istihdam edilmesi amacına yönelik olarak ataması teklif edilerek göreve başlayan personelin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu birimlerde amirleri tarafından verilen görevleri yapmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Soru 34: 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince çalışan geçici personelin bir sözleşme dönemi içerisinde sahip olduğu 22 günlük ücretli iznini toplu olarak kullanıp kullanamayacağı ile ücretsiz izin alıp alamayacağı hakkında.

Cevap 34: 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/12/2010 tarihli ve 2010/1205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eki “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın 9 uncu maddesinde geçici personele verilecek izinlerin tek tek sayılmış olup bu izinler içinde “ücretsiz izin” adı altında bir iznin bulunmaması nedeniyle söz konusu personel ücretsiz izin kullanamayacaktır. Ayrıca çalıştığı her ay için hak edeceği 2 günlük ücretli iznini sözleşme dönemi içerisinde toplu olarak kullanabilecektir.

Soru 35: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele tabi İşletme Müdürü unvanıyla görev yapmakta iken diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Başkanlığımıza bildirilen ve Araştırmacı (Ö) unvanlı kadroya ataması yapılan personelin şahsa bağlı haklarından kaç yıl süreyle yararlanacağı hakkında.

Cevap 35: 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 5398 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Başkanlığımıza bildirilen personelin, bildirildiği tarihteki İşletme Müdürü kadrosu için tespit edilmiş olan aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı ve görev tazminatına ilişkin haklarının göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulacağı değerlendirilmektedir.

Soru 36: 4046 sayılı Kanunun değişik 22 inci maddesi gereğince, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere bildirilen ve atama teklifi yapılan personelin istihdam fazlası personel kapsamından çıkartılması hakkında.

Cevap 36: “4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ”in Kapsamdan Çıkarılma başlıklı 6 ncı maddesi hükmü uyarınca Başkanlığımıza bildirilen personel, atama işleminin onaylanmamış olması kaydıyla kuruluşun talebi üzerine kapsamdan çıkartılabilir.

Soru 37: Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanı ile görev yapan kişinin Koruma Güvenlik Görevlisi olarak atanmasının öngörülmesi üzerine atama teklifinin Koruma Güvenlik Grup Şefi olarak düzeltilmesi talebi hakkında.

Cevap 37: 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları arasında Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanlı kadro bulunmadığından, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanı ile bildirilen personelin atama teklifi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı kadroya yapılmaktadır.

Soru 38: Talep yazısı doğrultusunda atama teklifi yapılan ve atama teklifi yapılan Kurum tarafından ataması onaylanan kişinin, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince başka bir Kurum emrine atama teklifinin yapılması talebi hakkında.

Cevap 38: Talep yazısı doğrultusunda atama teklifi yapılan ve atama teklifi yapılan Kurum tarafından ataması onaylanan kişinin başka bir kuruma atama teklifinin yapılması hususunda atama işlemi onaylanmış olması nedeniyle işlem tesis edilmemektedir.

Soru 39: 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince atama teklifi yapılan kişinin ailevi ve özel sebepler nedeniyle il tercihinin değiştirilmesi talebi hakkında.

Cevap 39: “4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ”in 9 uncu maddesinde ataması teklif edilen personelin muvafakati halinde ve hizmet icapları dikkate alınarak çalıştırılacağı il ile yükselme niteliğinde olmama şartıyla unvanda değişiklik yaparak atama yapmaya kurumların yetkili olduğu hüküm altına alındığından çalıştığı kurum söz konusu personel hakkında il değişikliği yapmaya yetkilidir.

Soru 40: 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, özelleştirilen ve özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan, Koruma ve Güvenlik kadrosuna atanan ve çalışma izinleri 26/06/2009 tarihinde sona eren personelin belirtilen tarihte Koruma Güvenlik Görevlisi unvanlı kadroyla aynı düzeydeki Memur, Bilgisayar İşletmeni v. b. kadrolarına geçirilip geçirilemeyeceği ve maaşlarında herhangi bir hak kaybının olup olmayacağı hakkında.

Cevap 40: Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atama teklifi yapılan personelin 26/06/2009 tarihine kadar Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda görev yapmaları, bu tarihten sonrada 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşımaları halinde Özel Güvenlik Görevlisi kadrosunda istihdam edilmeleri mümkündür. Söz konusu personelin Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuyla aynı düzeydeki Memur, Bilgisayar İşletmeni v. b. kadrolara görevde yükselme hükümleri çerçevesinde resen atama işleminin yapılması çalıştığı kurumun yetkisinde bulunmakta olup, 4046 sayılı Kanun gereğince atanmış olan personelin isteğe bağlı olarak unvan değiştirmesi durumunda varsa fark tazminatı ödemesine son verilir. (Devlet Personel Başkanlığı)

You may also like...