İşte meclise sevk edilen torba kanunun tam metni

Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 – 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “o yer nüfusuna kayıtlı olarak ikamet eden” ibaresi “en az bir yıldır kesintisiz ikamet eden” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi, bu fıkra kapsamındaki gerçek kişilerden ikamet edilen yer nüfusuna kayıtlı olmayanlar hakkında uygulanmaz.”

MADDE 2 – 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4- Mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlar hariç olmak üzere mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hâzineye ait taşınmazların üzerindeki cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veya eklentisi ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımları, irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla Başkanlıkça işletilebilir veya 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle yapılacak ihaleyle işlettirilebilir ya da kiralanabilir. Bu suretle elde edilecek gelirleri; bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer yandan Başkanlık bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye, Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. Bu kapsamda kaydedilen ödenekler; cami ve mescitler ile Kur’an kursları ve bunların eklentisi ve bütünleyici parçalarının yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesine (ısınma, aydınlatma vb.) ilişkin giderler ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde aynı amaçlarla kullanılmak üzere demek ve vakıflara yardım yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanmasında kullanılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada belirtilen yerlerden elde edilen ve banka hesaplarında tutulan gelirler hakkında da aynı hükümler uygulanır.”

MADDE 3- 633 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6002 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi kadrosunda bulunanlar, aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar. Bunların görev süresi 6002 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıldır.”

MADDE 4- 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18- 1/1/2005 tarihinden itibaren vekil imam, vekil müezzin-kayyım ve Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında vekil olarak öğreticilik yapanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görevde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri halinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla Başkanlık tarafından ilgili kadrolara hiç bir sınırlamaya bağlı olmaksızın atanırlar.”

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adalet Uzman Yardımcılığı, Millî Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı, Dışişleri Uzman Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “Üçüncü” ibaresi “İkinci, üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.

“Uzman yardımcılığına atananlar, en az iki yıl çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar uzman kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve bunlarda aranacak özel şartlar ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 6- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yardımcılık ve stajyerlikte geçirilmesi gereken asgarî süreler

EK MADDE 43- Ek 41 inci madde kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer kadrolarına atanmak amacıyla kurumlarınca yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanmak için anılan kadroların yardımcılık veya stajyerliklerinde geçirilmesi gereken asgarî süreler; özel mevzuatında yer alan asgarî çalışma sürelerine ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın atandıktan sonra en az iki yıl çalışmış olma şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alındıktan sonra uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadro veya pozisyonlarına atanmak amacıyla kurumlarınca yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanmaya ilişkin olarak yardımcılık veya stajyerlikte geçirilmesi gereken asgarî süreler hakkında da bu madde hükmü uygulanır.

Bu madde kapsamında yer alanlar için ilgili kanunlarındaki yabancı dil şartı ve tez hazırlanmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak, hizmet gerekleri dikkate alınarak ilgili tüzük veya yönetmeliklerinde düzenlenmek kaydıyla ihtiyaç duyulan diller ve düzeylerde yabancı dil şartı aranabilir.

MADDE 7- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 41- Bu maddenin yayımı tarihinde ek 44 üncü maddede yer alan kadro veya pozisyonlarda bulunanlar için bulunduğu kadro veya pozisyonlarında kaldığı süre içerisinde, bu maddenin yayımı tarihinden önce aranmakta olan eğitim şartının uygulanmasına devam olunur.

Ek 44 üncü madde kapsamında yer alan personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında 68 inci maddenin (B) bendi hükmü uygulanarak 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı unvanlı kadrolarında bulundukları sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerine yükselinceye kadar söz konusu dereceler için öngörülen haklardan yararlanmaya devam eder.

Bu maddenin yayımı tarihinde ek 41 inci Maddeyle ek 43 üncü madde kapsamında yer alan yardımcı veya stajyer kadro veya pozisyonlarında bulunanların, yardımcılık veya stajyerlik süreleri ile yeterlik sınavları ve ilgili kadrolara atanmaları ilgisine göre ek 41 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik hükümleri ve ek 43 üncü madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 8 – 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Banka, muteber saydığı asgari üç imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dâhilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve imzalardan biri yerine geçebilecek teminatlar ile diğer koşullar Bankaca tespit edilir.”

MADDE 9- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 30 -Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere lisansüstü öğrenim görmek için resmi burslu statüde sınavla yurtdışına gönderilecek olanlarla, kendi hesaplarına özel öğrenci olarak ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapacakların yurt dışındaki öğrenimlerine ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulunca düzenlenecek Yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 10- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan “Otomobil”, “Kamyonet”, “Otobüs”, “Motosiklet”, “Bisiklet” ve “Motorlu bisiklet” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye “Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası”, “Sürücü belgesi” ve “Uluslararası sürücü belgesi” tanımları eklenmiştir.

“Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.”

“Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.”

“Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.”

“Motosiklet: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.”

“Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer.”

“Motorlu bisiklet (Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.”

“Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası: Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verilen belgedir.”

“Sürücü belgesi: Bu Kanunda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belgedir.”

“Uluslararası sürücü belgesi: İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.”

MADDE 11-2918 sayılı Kanunun 8 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 -Bu Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Milli Eğitim Bakanlığı

1. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek,

2. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak veya yaptırmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak,

3. Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak.

b) Sağlık Bakanlığı:

1. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,

2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,

3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,

4. Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle otuz gün içinde ölenlerin kayıtlarını tutmak ve takip eden ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek,

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimleri, bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanun açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek, 35 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idari para cezası vermek, bu maddede belirlenen idari tedbirleri almak, trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında İdarî para cezasına dair tutanak düzenlemek.

Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilenler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca denetlenir ve aykırı hareketi tespit edilen işletme sahipleri 1.700 Türk Lirası İdarî para cezası ile cezalandırılır. Yetkilendirme konusu işletme şartlarında giderilebilecek eksiklik olması halinde, işletme sahibine, bu eksiklikleri gidermesi için azamî onbeş gün süre verilir. Bu süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi halinde, izin belgesi iptal edilir.

Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması veya yaptırılması ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet sürdürülürken kullanılan ve Genel Müdürlüğün diğer hizmetleri ile ilişkili olmayan bina, arazi, arsa gibi taşınmazlar Maliye Bakanlığınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tahsis; bu görev yürütülürken yararlanılan tesisat ve teçhizat Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilir. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilme yapılması halinde tahsis edilen taşınmazlar ile devredilen tesisat ve teçhizatın kullanılması hususunda, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yetkilendirilenler arasında özel hukuk hükümleri gereğince sözleşme yapılabilir.”

MADDE 12- 2918 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38- Sürücü belgesi sınıfları, belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu araçların cinsleri, özellikleri, sürücü belgelerinin şekli, içeriği ve verilmesine ilişkin hususlar ile Uluslararası Sürücü Belgesinin verilmesine dair usul ve esaslar Yönetmelikte belirlenir.”

MADDE 13- 2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar ile Türk vatandaşlarının ve yabancıların; dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ve dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle ülkemizde araç kullanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasaktır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket eden sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

Sürücü belgeleri süreli olarak verilir. Belgelerin geçerlilik süreleri, yenilenmesinde aranacak şartlar ile diğer usul ve esaslar Yönetmelikte belirlenir. Bu şekilde yenilenen sürücü belgelerinden harç alınmaz. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye 343 Türk Lirası trafik idari para cezası verilir ve sürücü belgesi geri alınır.

Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara aykırı olarak araç kullananlar hakkında her seferinde 343 Türk Lirası idari para cezası verilir.”

MADDE 14- 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41- Sürücü belgesi alacakların:

a) Yönetmelikte belirlenen yaş ve deneyim şartlarını taşımaları,

b) Öğrenim durumu itibariyle en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

c) İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,

d) Sürücü kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayıp sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

e) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

g) Başka sınıf sürücü belgesi alabilmek için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin bu Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması,

Zorunludur.

Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul ve esaslar İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca çıkarılacak Yönetmelikte belirlenir.

Bu maddede aranan şartlardan herhangi biri mevcut olmadan veya hileli yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, sürücü belgesi, Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca iptal edilir. Bu kişilere, bu madde hükümlerine uygun olarak yeniden sürücü sertifikası alınması halinde yeniden sürücü belgesi verilir.

Sürücü belgesi alındıktan sonra bu maddenin birinci fıkrası (e) bendinde belirtilen suçlardan biri ile mahkûmiyet halinde bu kişilerin sürücü belgeleri, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen şartlar sağlanıncaya kadar geri alınır. Bu kanunun 48 inci madde hükümleri saklıdır.”

MADDE 15 – 2918 sayılı Kanunun 42 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sürücü adaylarının sınavları ile sürücü belgelerinin verilmesi esasları

MADDE 42- Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının teorik sınavları yazılı ya da elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır.

Uygulamalı sürücü eğitimini sürücü kurslarından alan ve teorik sınavda başarılı olanlar uygulamalı sürücü sınavına girmeye hak kazanır, bu sınavda da başarılı olanlara motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir.

Sürücü adaylarının uygulamalı sınavı Millî Eğitim Bakanlığı veya yetkilendireceği gerçek veya tüzel kişilere ait sınav merkezleri tarafından yapılır. Bu sınav merkezlerine, yönetmeliklerde aranan nitelik ve şartlara uygunluğunun tespiti hâlinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işletme belgesi verilir.

Yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşulu ile devredebilirler. Bu devir, yetkiyi devreden gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Sürücülerin eğitimleri ve sınavları, eğitimlerin ve sınavların süresi, içeriği ve yapılacağı yerlerin özellikleri, sınav merkezlerinde bulunacak araç ve gereçler, sınav yapıcıların nitelikleri ve eğitimi, işletme, çalışma, denetim ve işletme belgesi ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde emniyet müdürünün teklifi valinin onayı, merkez teşkilatı için Trafik Hizmetleri Başkanmm teklifi Emniyet Genel Müdürünün onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kuramlarında öğrenim görenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Bunların sınavları, nitelikleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.

Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde ve Yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde İl Jandarma Komutanlıklarının teklifi, valinin onayı, merkez teşkilatı için Harekât Başkanmm teklifi Kurmay Başkanmm onayı ile jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma Okullar Komutanlığında öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Sürücü belgesi sınavları, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.

İş makinesi sürücülerinin eğitimleri ve sınavda başarılı olanların belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kuramların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine teslimi işlemleri; sertifikalarında bulunan veya Milli Eğitim Bakanlığından elektronik ortamda alınan bilgiler esas alınmak suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılır. Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilir.

Sürücü belgesi almak isteyenlerin müracaatları ile belgelerin düzenlenmesine, kişiselleştirilmesine, basımına ve ilgililerine teslimine dair usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.

Sürücü sertifikaları, sınıfına uygun sürücü belgelerine dönüştürülmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullandığı tespit edilen sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.”

MADDE 16 – 2918 sayılı Kanunun 45 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sürücülerin sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler

MADDE 45 – Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde, trafik görevlilerince sürücü belgesi tedbiren geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir halinin olmadığı veya mevcut olan bu halin bilahare ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.”

MADDE 17- 2918 sayılı Kanunun 112 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sürücü belgelerinin geri alınmasında ve iptalinde yetki

MADDE 112 – Bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevlilerin ve trafik tescil kuruluşlarının yetkilendirildiği haller hariç olmak üzere, sürücü belgelerinin geri alınmasına ve iptaline sulh ceza mahkemeleri karar verir.

Bu Kanunun 51 inci maddesinin ihlali ve 118 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı “100 ceza puanını doldurmak” eylemi nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınmasına yine bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler yetkilidir.

Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümlere göre sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması veya iptaline dair verilen kesinleşmiş karar örnekleri, sürücülerin sicillerine işlenmek üzere mahkemelerce ilgili trafik birimlerine gönderilir.

Bu Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilemez.

Askeri araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mahkemelerde bakılır.

Askeri görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askeri araç sürücülerinin asker kişilere karşı işledikleri trafik kazaları ile ilgili suçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri saklıdır.”

MADDE 18- 2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Para cezalarının ödenme süresi ve ödenebileceği yerler

MADDE 115 -Trafik idarî para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.

Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen İdarî para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

Trafik idari para cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığı ile ödenebilir.

Bu Kanunun 114 üncü maddesine göre trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme ile yetkilendirilen personel tarafından trafik idari para cezası tahsilatı yapılamaz.

Yabancı plakalı araçların plakalarına düzenlenen, ancak tebliğ edilmemiş olan trafik idari para cezalarına ilişkin tutanakların tebliği gümrük kapılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personelince de yapılabilir.

Yabancı plakalı araçların plakasına, sürücüsüne, işletenine veya gönderenine uygulanan trafik idari para cezaları gümrük kapılarında muhasebe yetkilisi mutemedine de ödenebilir.

Yabancı plakalı araçların plakasına, sürücüsüne, işletenine veya gönderenine uygulanan trafik idari para cezaları tahsil edilmeden bu araçların yurt dışına çıkışma izin verilmez.

MADDE 19-2918 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Aday sürücülük

EK MADDE 17 – İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler.

Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar Yönetmelikte düzenlenir.

Aday sürücülerle ilgili olarak Yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması halinde, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir.”

MADDE 20-2918 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 22- Sürücü belgesi sınıfları, sürücü belgelerine ait esaslar ve sürücü adaylarında aranacak şartlar Yönetmelikte belirleninceye kadar bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinin değişiklikten önceki halleri uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sürücü belgesi sahibi olanlar ile motorlu taşıt sürücü sertifikası bulunan veya sürücü kurslarına kayıt yaptırmış olanların alacakları sürücü belgelerinin Yönetmelikte belirlenen yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi zorunludur. Bu belgelerin değiştirileceği sürücü belgesi sınıfları Yönetmelikte belirlenir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve bu Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri İçişleri Bakanlığınca belirlenen süreler içerisinde tamamlanır. Bu değiştirme işlemlerinden harç alınmaz. Belirlenen süre içerisinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır. Ancak, başvuruları halinde, gerekli harçlar ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgesi verilir. Bu işlemlere ait usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 23- Kanunun 42 nci maddesi gereği Millî Eğitim Bakanlığınca işletme yetki belgesi ile yetki verilecek gerçek veya tüzel kişilerce açılacak sınav merkezlerinin faaliyete geçmediği illerde sürücü adaylarının uygulamalı sınavları Millî Eğitim Bakanlığınca yapılmaya devam eder.”

MADDE 21 -2918 sayılı Kanunun; 3 üncü maddesinde yer alan “Minibüs” tanımı, 40 inci maddesi, 114 üncü maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkrası, 119 uncu maddesinin birinci fıkrası, 120 nci maddesi, ek 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) “Devlet Hava Aracı” terimi: Devletin askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçları,”

MADDE 23- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı; kamulaştrılacak taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında onbeş gün süre ile asılmak suretiyle ilan edilir. Kamu yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştrılacak taşınmazlar üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaz. Taşınmazlardaki bu sınırlama ilan tarihinin bitiminden itibaren beş yılı geçemez.”

MADDE 24- 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4/11/1983” ibaresi “31/12/2012” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kuramlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kuramlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.”

“Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma ve yeterlilik sınavları, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, atanmaları, eğitimleri, çalışma ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

“Bakanlık merkez teşkilatında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı veya taşra teşkilatında defterdar kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Maliye Uzmanı kadrosuna atanabilir.”

b) Ek 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” şeklinde, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında görevlendirilir. Giriş sınavında ilk yüzde beşe giremeyenler 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen grup başkanlığında görevlendirilir.”

“Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kuramlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kuramlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır.”

“Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve yer değiştirme usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”

c) Ek 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Yapılamayacak işler

EK MADDE 30- Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa uymayanlar hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

ç) Ek 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

d) Ek 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Sözlü sınavı

EK MADDE 33- 43 üncü madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 inci maddesi uyarınca yapılacak giriş sınavlarının sözlü aşaması ile 42 nci maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak sınavların sözlü aşaması, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”

MADDE 26 – 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“i) Basın- yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek,

j) Türkiye Medya Veri Tabanını oluşturmak ve güncel kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

k) Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için meslek eğitimleri düzenlemek maksadıyla eğitim merkezi kurmak,”

MADDE 27 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamındaki tüm iş ve işlemleri, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek.”

MADDE 28 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (v) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri.”

MADDE 29 – 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- 26/7/2008 tarihi itibarıyla kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını bu tarih itibarıyla veya bu tarihten sonra açılmış sınavlarda başarılı olarak vermiş olanlardan, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 10 yıllık süreyi tamamlamamış bulunanlar, Birlik tarafından yapılacak özel yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olmaları kaydıyla, yeminli mali müşavir unvanını almaya hak kazanırlar. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır. Söz konusu özel yeminli mali müşavirlik sınavını yapacak komisyon üyelerinin belirlenmesi, komisyonun çalışma usulleri, sınav konuları, sınavın yapılacağı yer ve zaman ile sınava ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından yapılan özel yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olanların hakları mahfuzdur.”

MADDE 30 – 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43- Bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, 9 uncu, 12 nci, 24 üncü, 25 inci, üçüncü fıkrası hariç 26 nci ve 44 üncü maddesi hükümleri tacirlere verilen kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz.”

MADDE 31 – 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa aşağıdaki geçici

madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun uyarınca yapılan desteklemelerle ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden her türlü incelemeler veya adli ve idari soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasakları kaldırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde, herhangi bir nedenle desteklemeden yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme tutarları geri alınanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan incelemede bunların üretim yaptığının tespit edilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında her hangi bir ödeme yapılmaz. ”

MADDE 32 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran % 100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak, söz konusu taşınmazların, kaynak kuruluş tarafından veya kaynak kuruluşça kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hali hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kirama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluştaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.).”

MADDE 33- 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı ve 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmış olanların;

a) Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları,

b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması,

c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları,

kaydıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yeniden göreve alınmalarının uygun görülmesi durumunda, yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz.”

MADDE 34- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler (Türkiye Jokey Kulübü) için bu maddenin yayımı tarihinden evvel Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu payı borçları ödeninceye kadar 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve işletme giderleri üst sınırı % 23 olarak uygulanır. Bu dönem içerisinde, anılan kamu payı borçları nedeniyle yapılan ödemeler hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir.”

MADDE 35- 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde büyükelçi olarak atananlardan Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkeze döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam ederler ve meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olurlar.”

“657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde daimi temsilci olarak atananlardan Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkeze döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanım kullanmaya devam ederler ve meslek mensubu olanlar arasından daimi temsilciliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olurlar.”

MADDE 36- (1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “görevlileri belirlemek ve komisyonları oluşturmak” ibaresi “ilkeleri belirlemek” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(19) Yükseköğretim kuramlarının önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerden Başkanlıkça hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmî zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince onaltı yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgarî ücreti geçemez. Kısmî zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmî zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ve yapılacak ücret ödemelerinin tutarı ile diğer usûl ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.”

c) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kuruluşlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınav evrakını saklamaya, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü hizmetlerini yürütmeye ve” ibaresi eklenmiştir.

ç) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kopya çektirilmesine imkan sağlayan” ibaresinden önce gelmek üzere “Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya” ibaresi eklenmiştir.

(2) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.”

MADDE 37- 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan il merkezlerinde temsilcilik açılabilir. Bu temsilciliklerin açılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 38- 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Mülga 5916 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında yapılan Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı sınavı sonucuna göre ataması yapılanların sınav sonucuna ilişkin hakları saklı olup, bunlar da Bakanlık için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleri ile hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”

MADDE 39 – 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun

Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine, “genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay dahil)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 40 – 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurul, Bakanlar Kurulu tarafından atanan yedi üyeden oluşur.”

b) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “haftada en az” ibaresi “en az iki haftada” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “ beş” şeklinde, “beş” ibaresi “dört” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “süresi” ibaresi “yedi gün” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “düzenleme ve denetleme mahiyetindeki kararları, tekemmül etmesinden itibaren” ibaresi “kararları, karar tarihinden itibaren kesinleşir ve düzenleme ve denetleme mahiyetinde olan kararlar” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Kurul tarafından” ibaresi “Bakan tarafından” şeklinde, 13 üncü maddesinde yer alan “üç başkan yardımcısı” ibaresi “Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından üç başkan yardımcısı” şeklinde ve geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilk atanan üyelerin dörtte biri iki yılda bir kura ile yenilenir” ibaresi “ ilk atama tarihinden; iki yıl sonra çekilecek kura ile dört üyenin görevi sona erer, üye sayısı yediye tamamlanacak şekilde atama yapılır, dört yıl sonra çekilecek kura ile iki üye yenilenir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Halka açık ortaklıkların yönetim kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliklerinin boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması ve görev süresi dolan veya üyeliği boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine görev sürelerinin bitimini veya üyeliğin boşalmasını takip eden 30 gün içerisinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurulun toplanamaması veya genel kurulda yeter sayıda yönetim kurulu üyesinin seçilememesi durumunda, Kurul, yerlerine halka açık ortaklık genel kurulunca yeni üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda Kurulun kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyelerini resen atar. Görev süresinin dolması nedeniyle boşalan halka açık ortaklık yönetim kurulu üyeliklerine Kurulca atamalar yapılıncaya kadar, görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri görevlerine devam eder. Kurulca yapılan resen atama sonucunda geriye kalan boş üyelikler için, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan, boş üye sayısının 3 katı kadar kişiyi halka açık ortaklığın ortaklarından aday göstermelerini talep eder. Kurul bu talebini ortakların halka açık ortaklıkta sahip olduğu pay oranlarını dikkate alarak belirler ve bu bentteki esaslara uygun olarak atama yapar. Olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içerisinde üst üste iki hesap dönemi içerisinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen Kurulca yukarıdaki fıkralar uyarınca atanmış halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkileri YTM tarafından kullanılabilir. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”

MADDE 42- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumlan ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren dört yıl sonra,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”

MADDE 43- a) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

1) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

2) Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” şeklinde, aynı bentte yer alan “aşılmamak suretiyle ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “aşılmamak kaydıyla ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” şeklinde ve anılan maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“c) Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün aynî ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; genel müdür ve genel sekreterler için bakanlık genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcıları için bakanlık genel müdür yardımcısı, uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez.

ç) (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün aynî ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Emsal alınacak memur unvanlarının tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifa ettikleri görevler itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki aynı veya benzer görevlerin aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesi dikkate alınır.

d) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanacak personelin zam ve tazminatları hakkında 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı hükümleri uygulanır.

Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.”

3) Geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri taşra teşkilatı personeli ile 4458 sayılı Kanunun 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunanlar hariç), anılan tarih itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dâhil) tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); ek 9 uncu madde uyarınca bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları kadro veya pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Mevzuatta mülga ek 3 üncü maddeye yapılmış olan atıflar ek 9 uncu maddeye yapılmış sayılır.”

4) Geçici 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrolarında görev yapmakta iken Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin talebi üzerine Başbakanlık aracılığıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atananların yeni kadrolarına atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda almış oldukları ilave ek ödeme hariç sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlar altında yapılan her türlü ödemeler ile diğer mali hakları toplamının net tutarı (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır) yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlar altında yapılan her türlü ödemeler ile diğer mali hakları toplamının net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece farklılık giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.”

5) Geçici 15 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b) Ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasıyla 31/12/2011 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan 5952 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 6114 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan hükümlerin, ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihte anılan hükümler uyarınca yapılan ödemelerden yararlanan personel bakımından uygulanmasına 31/12/2014 tarihine kadar devam olunur.”

6) Eki (III) sayılı Cetvelin birinci ve üçüncü sıralarına sırasıyla aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“Kadro Derecesi 8 olanlar 34.300 18.875”

“Kadro Derecesi 8 olanlar 29.050 16.000”

b) 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Uzman ve Denetçi istihdamı

MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşkilatının ilgili hizmet birimlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.

(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kuramlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az iki yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Denetçisi kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve bunlarda aranacak özel şartlar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

c) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

1) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

2) 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı

MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşkilatında, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam edilir.”

ç) 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

d) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

e) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

f) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“EXPO 2020

MADDE 62- (1) EXPO 2020’ye ev sahipliği yapacak kentin belirlenmesi amacıyla 2013 yılında Uluslararası Sergiler Bürosu genel kurulunda yapılacak seçimlerde, İzmir İlinin ülkemiz adına sürdürdüğü adaylığının başarıyla sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzelkişiliği haiz EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu kurulmuştur.

(2) Yönlendirme Kurulunun organları Yürütme Komitesi ve Genel Sekreterliktir.

(3) Yönlendirme Kurulunun gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden ayrılacak ödenek.

b) İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2012 ve 2013 bütçelerine bu amaçla konulan ödenek.

c) İzmir İl Özel İdaresinin 2012 ve 2013 bütçelerine bu amaçla konulan ödenek.

ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçılar Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından 2012 ve 2013 yıllarında aktarılan tutarlar.

d) Her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri.

e) Gerçek ve tüzelkişilerden alınacak nakdi ve ayni bağış ve yardımlar.

f) Faiz ve diğer gelirler.

(4) Gelirler ulusal bankalardan birinde bu amaçla açılacak hesapta toplanır. Hesap açmaya, kapamaya veya hesapta toplanan tutarları nemalandırmaya Yürütme Komitesi Başkanı yetkilidir. Başkan, bu yetkilerini kısmen veya tamamen Yürütme Komitesinin diğer üyelerinden birine veya Genel Sekretere devredebilir.

(5) Bu madde kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile her türlü işlemlerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Alım, satım ve kiralama işlemleri ile yapılacak harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar Yönlendirme Kurulunca belirlenir.

(6) Kurulun ve organlarının oluşumu ve çalışma esasları, Kurula ve Yürütme Komitesine üye olarak katılacak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzelkişiler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

(7) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabulü halinde Yönlendirme Kurulu, EXPO 2020 İzmir ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerine devam eder.

(8) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabul edilmemesi halinde Yönlendirme Kurulunun hesaplarında bulunan tutarlar ile taşınırlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilir.”

g) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

1) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.”

2) 40 ıncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve İdarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az iki yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Millî Eğitim Denetçisi kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve bunlarda aranacak özel şartlar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

ğ) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

1) 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

2) 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“a) Hangi hallerde uygulanacağını açıkça belirtmek şartıyla; uyarma, geçici faaliyet durdurma ve yetki iptali şeklinde idari müeyyideler öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen idari müeyyideleri uygulamakla görevli ve yetkilidirler.

b) Hangi hallerde uygulanacağım ve miktarını açıkça belirtmek şartıyla; 7 nci maddede yer alan hizmet birimi beşbin Türk Lirasına kadar, 8 inci ve 11 inci maddelerde yer alan hizmet birimleri ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar, 12 nci maddede yer alan hizmet birimi beşyüzbin Türk Lirasına kadar, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan hizmet birimleri ise beş milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkilidirler.”

h) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

1) 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“c) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.

ç) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde meslekten sürekli men kararı verilir.”

2) 44 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen alanlarda en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az iki yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Sağlık Denetçisi kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve bunlarda aranacak özel şartlar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

3) 47 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kuramların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması halinde ve görevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür.”

ı) 11/102011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Yüksek Kurum ve Kurumlar, millî savunma ve millî güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, görev alanıyla ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden Başbakan veya ilgili Bakan aracılığıyla istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu bilgileri zamanında ve noksansız vermekle yükümlüdür. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticarî sır niteliğinde olanların gizliliği korunur.”

i) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve (C) bendinde yer alan “35 yaşını bitirmemiş” ibaresi “otuzbeş yaşını doldurmamış” şeklinde değiştirilmiştir.

“Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç defa başarısız olanlar katılamaz.”

j) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dışında kalan kadrolu veya sözleşmeli personelin” ibaresi “haricindeki kadrolu veya sözleşmeli personelin” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

k) 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“DSİ’de istihdam edilecek Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar ile Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

1) 657 sayılı Kanunun;

1) 68 inci maddesinin (B) bendinin birinci paragrafında yer alan “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” ibaresi “Ek 44 üncü madde uyarınca yapılacak atamalar, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” şeklinde değiştirilmiş, ikinci paragrafında yer alan “; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

2) Ek 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“EK MADDE 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.”

3) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde yer alan “denetmen yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uzman yardımcısı” ibaresi eklenmiş, eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı,”, eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında yer alan “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı,” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

m) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden” ibaresi “Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

n) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun;

1) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından” ibaresi “geliri bulunmayan ve muhtaçlığını il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

2) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının alacakları” ibaresi “İl veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının alacağı” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının alacakları” ibaresi “il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının alacağı” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

j) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“İş Müfettişi Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Iş Müfettişliğine yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

ö) 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

1) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.”

2) 31/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az iki yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçisi kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkım kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, bunlarda aranacak özel şartlar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

p) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun;

1) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü cümlesi ile ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.”

“Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.”

2) 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar

MADDE 27- Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fenni mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.

Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.

İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.

İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

3) Ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Ek Madde 4- Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilir. Bu yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleri yapılır. Bu taşınmazlar, bu madde kapsamında kullanılmak ve değerlendirilmek üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalanlar ilgili belediyelerine, diğer alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenen ilgili idarelere tahsis edilir. Özel kanunlar kapsamı dışında kalan alanlarda belediyesince veya il özel idaresince geçici yerleşme alanının vaziyet planı ve yapılaşma şartları hazırlanır ve onaylanır. Bu taşınmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olanların dışındakiler, il özel idaresince veya belediyesince ve özel kanunlarla belirlenmiş alanlarda ilgili idarece kadastro verileri işlenmiş hâlihazır haritalar üzerine yapılmış vaziyet planına veya onaylı imar planına uygun olarak talep sahiplerine bedeli karşılığında yirmidokuz yıla kadar tahsis edilebilir. Bu yerlerde umumi ve kamusal yapılar hariç, inşa edilecek yapıların kat adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı inşaat alanı 200 metrekareyi geçemez. Bu yapıların yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suretiyle yapılması zorunludur. Bu fıkranın uygulanmasına, bu fıkra kapsamında tahsis edilecek mera, yaylak ve kışlakların il genelindeki toplam mera, yaylak ve kışlakların binde beşini geçmemek üzere oranının belirlenmesine, bu yerlerin kiralanmak ve irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle tahsisine, tahsis sürelerine, tahsis bedellerine, tahsil edilen bedellerin kullanım şekline, tahsis süresinin sona ermesine, komisyonun teşkiline ve diğer konulara ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşleri alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

Mera, yaylak ve kışlakların 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımları, ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu yerler, 2634 sayılı Kanun çerçevesinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilir.”

r) 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun;

1) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi şağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“f) Faaliyet alanı içerisindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife teklifi hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,”

2) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“e) Odaların faaliyet alanı içerisindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife tekliflerini tasdik etmek,”

3) 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Rehber tarife belirlenmesi

MADDE 40- Oda Yönetim Kurulları her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna gönderirler.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu, rehber tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik eder ve bu tarifeleri Sağlık Bakanlığına bildirir.”

s) 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun 32/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Meteoroloji Uzmanlığı

MADDE 32/A- Genel Müdürlük merkez teşkilatında, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Meteoroloji Uzmanı ile Meteoroloji Uzman Yardımcısı istihdam edilir.”

ş) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“İlgililerden tahsil edilecek fazla çalışma ücretlerinin miktarı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarlar, personelin fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan ithalat ve ihracat, giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüten memurlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolarda bulunanlar hariç) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışan sözleşmeli personele ödenmek üzere Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır. Sözkonusu ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak aylık miktarı (36.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak fazla çalışma ücretinin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline yapılacak ödemeler de Ankara Gümrük Muhasebe Birimine aktarılan tutarlardan karşılanır. Bu madde uyarınca yapılan ödemelerden sonra yılsonu itibarıyla hesapta kalan tutar, takip eden Ocak ayı sonuna kadar bütçeye gelir kaydedilir. Bu madde kapsamında personele yapılması gereken ödemelerin Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarı aşması halinde, aradaki fark Maliye Bakanlığı tarafından personel giderlerini karşılama ödeneğinden Bakanlık bütçesine bu amaçla aktarılacak ödenekten karşılanır.”

t) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun;

1) 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Bu Kanun;

a) 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar,

b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar,

c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler,

d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân dışı alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı,

hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar. Ruhsata tabi olup, bu Kanun hükümlerine tabi olmayan yapılarda denetime yönelik fenni mesuliyet 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı ve 28 inci maddelerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir. Birden fazla müstakil yapının bulunduğu parsellerde, bütün yapıların toplam yapı inşaat alanının 200 metrekareyi geçmesi halinde de bu Kanun uygulanır. Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması halinde ayrıca şantiye şefi aranmaz.”

2) 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli, yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilir. Bu bedel, yapı yaklaşık maliyetinin % 1,5’inden az olamaz. Hizmet bedeli oranı, yapım süresi iki yılı aşan iş için yıllık % 5 artırılır ve yapım süresi iki yıldan daha az olan işler için yıllık % 5 azaltılır. Bu bedele, katma değer vergisi ile yapı denetim kuruluşu tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayan malzeme ve imalâtlar konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları dâhil değildir. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz.”

“Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılır. Yatırılan tutarların % 3’ü ruhsatı veren idarenin, % 3’ü Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinin hesabına aktarılır.”

u) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye Iş Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak Kurumun görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kuramlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.

İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az iki yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar İl İstihdam Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

İl İstihdam Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve İl İstihdam Uzmanlığına atanmaları ile diğer hususlar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

ü) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Kurumun her türlü personelinin bu Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan niteliklerin yanı sıra yönetmelikle belirlenen diğer şartları taşımaları zorunludur. Kurumda bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılıkları ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atanacakların, üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve İdarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve fınans, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmaları, yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları ve yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları gereklidir. Söz konusu fakülte ve bölümleri, kadro unvanları ve/veya uzmanlık alanları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye Kural yetkilidir.”

v) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, İktisadî ve İdarî bilimler, mühendislik ve iletişim fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik, sosyoloji, psikoloji bölümleri ve Başkanlıkça yönetmelikle belirlenecek fakülte ve bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki ya da yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,”

y) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Uhdesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan ve üyelerine, yılda altıdan fazla olmamak üzere her bir toplantı başına (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.”

z) 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununun;

1) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b) Başkanlık: Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını,”

2) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi ile (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlıklarının bağlı olduğu Bakanlar, Türk Dil Kurumu Başkam, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mütevelli Heyetin tabii üyeleridir.”

“Bakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir.”

3) 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 5- (1) Kültür Merkezi koordinasyon kurulları, Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerdeki büyükelçinin veya temsilcisinin başkanlığında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı temsilcisi, Kültür ve Tanıtma Müşaviri ile Eğitim Müşaviri, ilgili Kültür Merkezi müdürü, Kültür Merkezinin kurulduğu şehirde veya ülkede yaşayan tanınmış Türk işadamları, bilim adamları, kültür ve sanat adamları arasında Yönetim Kurulunun üç yıl için seçeceği üç üyeden oluşur. Başkentler dışında kurulan Kültür Merkezlerinin koordinasyon kurulu toplantılarına varsa o şehirdeki Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de üye olarak katılır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Görevleri şunlardır:

a) Kültür Merkezinin bulunduğu ülkenin özellikleri dikkate alınarak yerinin belirlenmesi, çalıştırılacak sözleşmeli personelin ve Kültür Merkezi müdürünün seçimi, bütçesi, yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi hususunda Enstitüye önerilerde bulunmak.

b) Kültür Merkezinin faaliyetlerini desteklemek, tanıtmak; Vakfın kuruluş amacıyla, bulunulan ülkenin mevzuatıyla veya ülke menfaatleriyle bağdaşmayan herhangi bir eylem veya faaliyetin varlığının tespiti durumunda, durdurulması için gereken acil önlemleri almak ve Enstitüyü durumdan haberdar etmek.

c) Onur Kurulunun oluşumu ve etkin olarak çalışması için gerekli işbirliği ve çalışmaları yapmak.

ç) Enstitü tarafından belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde Kültür Merkezinin yönetimine destek sağlamak.

d) Kültür Merkezinin yönetimi için bulunduğu ülke mevzuatına uygun olarak kuruluş işlemlerini yürütmek, denetimi konularında Enstitü ile işbirliği sağlamak.”

aa) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b) Meslek memuru olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlar ile Bakanlıkça açılan yarışma sınavına ilişkin yönetmelikle belirlenen diğer şartlar saklı kalmak üzere, yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji, iktisat, işletme, maliye ve fınans bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az % 80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da üniversitelerin sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekir. Meslek memurluğu sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, lisans diplomasına sahip bulunanlar için otuzbeş yaşını, lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için otuzyedi yaşını doldurmamış olmak şarttır. Meslek memurluğunda adaylık süresi bir yıldır.”

bb) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarım, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50’den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),

b) Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,”

MADDE 44- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Mülga Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel sınavında başarı gösterip Devlet memuru olarak atanan ve göreve başlayan ancak daha sonra idari yargı kararı sonucunda Devlet memurluğundan çıkarılan kişilerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat etmeleri halinde ve Devlet memuru olabilmek için aranan genel şartlan kaybetmemiş olmaları şartıyla, mezkur Bakanlığın taşra teşkilatının durumlarına uygun memur kadrolarına herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın açıktan atamaları yapılır.

MADDE 45- Bu Kanunun 10 uncu maddesi 1/8/2013 tarihinde, diğer maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 46- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Teklif ile uygulamada ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçların karşılanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Yapılması öngörülen değişikliklerle toplumsal ve kurumsal talepler karşılanacak, uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar giderilecektir. Teklifin önemli bir kısmını, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararları doğrultusundaki düzenlemeler oluşturmaktadır. Ayrıca, aşağıda gösterilen düzenlemeler yapılmaktadır.

634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık merkez teşkilatına bağlı olmak üzere sınırlı sayıda ilde temsilcilik kurulması hedeflenmektedir. Böylelikle taşrada bulunan kurum ve kuruluşların AB konuları kapsamındaki çalışma ve projelerinde Avrupa Birliği Bakanlığının gerekli yönlendirme, bilgilendirme, izleme ve koordinasyon görevlerinin etkinliği ve verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca mülga 5916 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında yapılan Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı sınavı sonucuna göre ataması yapılanların sınav sonucuna ilişkin haklarının saklı tutulması ve bunların da Bakanlık için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleri ile hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılarak kazanılmış haklarının korunması amaçlanmaktadır.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda değişiklik yapılarak “Devlet Hava Aracı” terimi: Devletin askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçları, olarak tanımlanmaktadır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılarak baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı; kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında onbeş gün süre ile asılmak suretiyle ilan edilmesi ve kamu yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedelinin, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaması ve taşınmazlardaki bu sınırlamanın ilan tarihinin bitiminden itibaren beş yılı geçemeyeceği öngörülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan düzenlemelerle,

– Uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken asgarî sürenin üç yıldan iki yıla indirilmesi,

– Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda aranan hizmet süresinin beş yıla düşürülmesi,

– Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst kadrolara atanabilmek için öğrenim durumu ile beş yıllık hizmet süresinin dışında özel şartların aranmaması,

öngörülmektedir.

6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle, Dışişleri Bakanlığında meslek mensupları dışından büyükelçi ve daimi temsilci olarak atananların merkeze döndüklerinde meslek mensubu olanlarla aynı haklara sahip olması imkanı getirilmektedir.

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle, önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilmesi öngörülmektedir.

5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmasında kadro kısıtlamalarının uygulanmaması amaçlanmaktadır.

6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan 633 ilâ 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapılamayan alana girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen (kamuoyuna duyurulan ve gerekçeli kararı henüz Resmi Gazetede yayımlanmayanlar dahil) hükümlerin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.

25/4/2012 tarihli ve 6299 sayılı “Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 10 Mayıs 2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 8 Ağustos 2012 tarihli ve 28378 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Konvansiyonu uygun bulma kararımız 22 Ocak 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekterliği tarafından onaylanmış olup, yine bu mevzuat gereğince Konvansiyon onay tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe gireceğinden ülkemiz için 22/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.Ulusal mevzuatımızın Konvansiyona uyumlaştırılması halinde, ülkemiz sürücü belgeleri Konvansiyona taraf ülkelerce tanınacağından, sürücülerimiz yurt dışına çıkışlarında uluslararası sürücü belgesi almak zorunda kalmayacaklardır. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerle Ülkemiz sürücü belgelerinin Avrupa Birliği ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve sürücü belgesinin elektronik ortamda merkezi sistemle kişiselleştirilerek ilgililerine teslimi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, uygulamada yaşanan sıkıntıları gidermek üzere diğer bazı düzenlemeler yapılmaktadır.

MADDE 1-Orman köylerinde yaşayan ancak yaşadıkları köyün nüfusuna kayıtlı olmayan orman köylüleri ORKÖY kredilerinden yararlanamamaktadır. Öngörülen değişiklikle bu sorunun çözümü amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Maddeyle, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen ek 4 üncü maddeyle;

-Mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlar hariç olmak üzere mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hâzineye ait taşınmazların üzerindeki cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veya eklentisi ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımların, irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca işletilebilmesinin yanı sıra, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle yapılacak ihaleyle işlettirilebilmesine ya da kiralanabilmesine imkan sağlanması, bu suretle elde edilecek gelirlerin; bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer yandan Başkanlık bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye, Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkili kılınması, bu kapsamda kaydedilen ödeneklerin; cami ve mescitler ile Kur’an kursları ve bunların eklentisi ve bütünleyici parçalarının yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesine (ısınma, aydınlatma vb.) ilişkin giderler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde aynı amaçlarla kullanılmak üzere demek ve vakıflara yardım yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanmasında kullanılması ve ayrıca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenmesi,

-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada belirtilen yerlerden elde edilen ve banka hesaplarında tutulan gelirler hakkında da aynı hükümlerin uygulanması,

Amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Mevcut Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri seçimle belirlenerek yedi yıllığına belirlenmiş bir süre için atanmışlardır. Ancak 2010 yılında Kanunda yapılan düzenlemeyle bu süre beş yıla indirilmiştir. Yedi yıllık bir süre için seçilen Kurul üyelerinin Kanuni bir düzenlemeyle üyelik süreleri beş yıla düşürülmüşse de bu sürenin başlangıç tarihinin Kanunun değiştirildiği tarih olmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Aynı şekilde, Başkanlık bünyesinde yer alan bir diğer kurul olan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeleri için de beş yıllık bir görev süresi belirlenmiştir. Fakat, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden farklı olarak, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyelerinin görev süresi Kanunun değiştirildiği tarihten itibaren başlatılmıştır. Her ikisi de Başkanlık bünyesinde yer alan ve her ikisinin de görev süresi aynı olan bu iki kurul için aynı tarihte yapılan değişiklikte, görev sürelerinin niçin farklı tarihlerde başladığının hukuki gerekçesi mevcut değildir.

Bir yönüyle, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılığı düşündürebilecek olan bu durumun düzeltilmesi ve Başkanlığa bağlı her iki Kurulun da eşit kanuni uygulamaya tabi olması amaçlanmıştır.

MADDE 4- Vekil imam, vekil müezzin-kayyım ve Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında vekil olarak öğreticilik yapanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görevde bulunanların, üç ay içinde müracaat etmeleri halinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla ilgili kadrolara hiç bir sınırlamaya bağlı olmaksızın atanmaları öngörülmektedir.

MADDE 5- Maddeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman ve uzman yardımcılarından merkez teşkilatına ait kadrolarda bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama uzman ve yasama uzman yardımcıları ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzman ve uzman yardımcılarına ilişkin ortak hükümlerin düzenlendiği 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde değişiklikler yapılmaktadır.

Yapılan düzenlemelerle;

– Kapsama dâhil uzman yardımcılıklarına girişte aranan mezuniyet şartı standart hâle getirilerek “en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kuramlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kuramlarından mezun olma” şeklinde yeniden belirlenmekte,

– Kapsama dâhil uzman yardımcılıklarında uzmanlık yeterlik sınavına girmede aranan asgarî hizmet süresi üç yıldan iki yıla indirilmekte; uzmanlık yeterlik sınavına girmede aranan tez hazırlama süreci ile uzmanlığa atanmada aranan yabancı dil belgesine sahip olma şartı zorunlu olmaktan çıkarılarak ihtiyarî hâle getirilmektedir.

MADDE 6- Maddeyle 657 sayılı Kanuna ek 43 üncü madde eklenmektedir.

Ek 41 inci maddede yapılan düzenlemelere paralel olarak, ek 41 inci madde kapsamında yer alan uzman yardımcılıkları hariç olmak üzere, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alman ve 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer kadroları ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kuram, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadro veya pozisyonlarına atanmak amacıyla yapılan yeterlik sınavına girmede aranan asgarî hizmet süresi iki yıla indirilmekte; tez hazırlama süreci ile uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadro veya pozisyonlarına atanmada aranan yabancı dil belgesine sahip olma şartı zorunlu olmaktan çıkarılmaktadır.

MADDE 7- Maddeyle 657 sayılı Kanuna geçici 41 inci madde eklenmektedir.

657 sayılı Kanuna eklenen ek 44 üncü maddeyle yönetici kadroları için getirilen en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma hükmü nedeniyle, geçici 41 inci Maddeyle maddenin yayımı tarihinde müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadro veya pozisyonlarda bulunanlar hakkında, bulunduğu kadro veya pozisyonlarında kaldığı süre içerisinde, bu maddenin yayımı tarihinden önce aranmakta olan eğitim şartının uygulanması öngörülmektedir.

Ayrıca, ek 41 inci ve ek 43 üncü maddelerle yeni düzenlenen hükümler doğrultusunda, maddenin yayımı tarihinde yardımcı ve stajyer kadrolarında bulunanların yardımcılık veya stajyerlik süreleri ile yeterlik sınavları ve ilgili kadrolara atanmalarında hangi hükümlerin uygulanacağı düzenlenmektedir.

MADDE 8- Maddeyle, 1211 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yer alan, reeskonta kabul edilebilecek ticari senet ve vesikalara uygulanan yüz yirmi günlük vade sınırlamasının kaldırılması ve bu suretle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynağından kullandırılan reeskont kredilerinin türü, özellikleri ve vadelerinin Banka’nın para ve rezerv politikalarıyla ve ihracat alacaklarının vade yapısıyla uyumlu olarak Bankaca daha esnek bir şekilde belirlenmesine imkan sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 9- Üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmesine ilişkin iş ve işlemler 16/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Kanun kapsamında Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir.

Kanun kapsamında Bakanlığımızca yürütülen iş ve işlemler, bazı küçük farklılıklarla başka kamu kurum ve kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından da yürütülmektedir. Bu durum kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını engellemekte ayrıca yetki ve görev konusunda uyuşmazlıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle; söz konusu iş ve işlemlerin tek bir elden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmekte olup bu çerçevede 2547 sayılı Kanunda değişiklik yapılmaktadır. Yükseköğretim kuramlarının akademik personel ihtiyacının karşılanması için yurtdışına gönderilecek burslu öğrencilerle araştırma görevlilerinin her türlü iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına devredilmekte, kamu kurum ve kuruluşları adına yurtdışına gönderilenlerin iş ve işlemleri ise Kanun kapsamından çıkarılmaktadır.

MADDE 10-31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Program” ile “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” kabul edilmiştir. Bahse konu karar ekinde yer alan mevzuat uyum takviminin “Öncelik 14.4 Taşımacılık Politikası” başlığı altında yer alan özellikle karayolu taşımacılığı emniyeti, ilgili taşımacılık müktesebatına hukuki ve idari uyum çalışmalarının sürdürülmesi kapsamında, 91/439/AET ve 2006/126/AT sayılı Müktesebatlar doğrultusunda ülkemiz sürücü belgelerinin Avrupa Birliği sürücü belgeleriyle uyumlaştırılmasının 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmüş ve bu görev İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

25/4/2012 tarihli ve 6299 sayılı “Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 10 Mayıs 2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 8 Ağustos 2012 tarihli ve 28378 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Konvansiyonu uygun bulma kararımız 22 Ocak 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekterliği tarafından onaylanmış olup, yine bu mevzuat gereğince Konvansiyon onay tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe gireceğinden ülkemiz için 22/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Bahse konu Konvansiyon ve Avrupa Birliği direktifleri göz önünde bulundurularak, Kanunda kullanılan bazı terimlerin tanımları yeniden yapılmış, ayrıca Kanunun değişiklik öngörülen maddelerinde geçen hususlara ait bazı yeni tanımlar Kanunda eklenmiştir.

MADDE 11- Sürücü kurslarından eğitim alan kursiyerlerin teorik ve uygulamalı sınavlarının gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilmesine imkân sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının görevlerinde, trafik kazalarında yaralanarak sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerin sağlık durumlarının otuz gün süreyle takip edilmesini sağlamak suretiyle trafik kazaları neticesinde ölen veya yaralananların istatistiki verilerinin daha iyi tutulabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın görevlerinde, 1/11/2011 tarihli ve 28102 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın adında değişiklik yapıldığından, ilgili fıkralarda da bu yönde, düzenleme yapılmıştır.

MADDE 12- Uluslararası karayolu trafiğini kolaylaştırmak ve tek tip trafik kurallarının kabul edilmesi yoluyla karayolu trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan 1968 tarihli Karayolu Trafiği Konvansiyonuna katılmamız, 25/4/2012 tarihli ve 6299 sayılı “Karayolu Trafiği Konvansiyonu İle Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile uygun bulunarak 10 Mayıs 2012 tarih ve 28288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 8 Ağustos 2012 tarih ve 28378 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de onaylanmıştır. Konvansiyonu uygun bulma kararımız 22 Ocak 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekterliği tarafından onaylanmış olup, yine bu mevzuat gereğince Konvansiyon onay tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe gireceğinden ülkemiz için 22/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Program” ile “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” kabul edilmiştir.

Bahse konu karar ekinde yer alan mevzuat uyum takviminin “Öncelik 14.4 Taşımacılık Politikası” başlığı altında yer alan özellikle karayolu taşımacılığı emniyeti, ilgili taşımacılık müktesebatına hukuki ve idari uyum çalışmalarının sürdürülmesi kapsamında, 91/439/AET ve 2006/126/AT sayılı Müktesebatlar doğrultusunda ülkemiz sürücü belgelerinin Avrupa Birliği sürücü belgeleriyle uyumlaştırılmasının 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmüş ve bu görev İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Zaman zaman Karayolu Trafiği Konvansiyonu ve Avrupa Birliği Müktesebatlarında yapılan düzenlemeler ile sürücü belgesi sınıfları ile belge alacaklarda aranacak şartlar değiştirilebilmektedir. Bu nedenle, Ülkemiz mevcut sürücü belgesi sınıflarının ve bu sınıflar ile kullanılabilecek araçların, 1968 tarihli Birleşmiş Milletler Karayolu Trafiği Konvansiyonu ve Avrupa Birliği müktesebatına uygun şekilde zamanında düzenlenebilmesi için sürücü belgesi sınıflarının Kanunda zikredilmeden Yönetmelikte belirlenebilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

MADDE 13 – Sahip olunan sürücü belgesinin araç sürme yetkisi verdiği diğer sürücü belgesi sınıfları ile Türk vatandaşlarının ve yabancıların; dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ve dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle ülkemizde araç kullanmalarına ilişkin usul ve esasların Yönetmelikte belirlenmesi,

Mevcut uygulamada, belirli bir geçerlilik süresi bulunmayan ve sürücünün sağlık şartlarında daha sonradan meydana gelebilecek gözle görülür değişiklikler ile görme bozukluğu, işitme kaybı veya buna benzer rahatsızlıkları ancak trafik denetimleri sırasında tespit edilebilmesi nedeniyle, bu tür sağlık sorunlarının tespitini sadece trafik denetimlerine bırakmamak ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücü belgelerine belirli bir geçerlilik süresi konulması ve sürücülerin belirli dönemlerde sağlık kontrolünden geçirilmesi, bu nedenle, zaman içerisinde sürücü belgesi sahiplerinin sağlık durumlarında meydana gelebilecek değişikliklerin tespit edilerek araç kullanma şartlarının belirlenmesi amacıyla sürücü belgesi sınıfına göre geçerlilik süresi konulmak suretiyle sürücülerin belirli aralıklarla 5 ve 10 yıl gibi) sağlık kontrolünden geçirilebilmeleri,

amaçlarıyla düzenleme yapılmıştır.

MADDE 14- 1968 tarihli BM Viyana Karayolu Trafik Sözleşmesi hükümleri ve Avrupa Birliği direktifleri göz önünde bulundurularak, sürücü adaylarında aranacak yaş, öğrenim durumu, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alma, sağlık durumu ve deneyim şartlarının günün koşullarına uygun şekilde yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanununa göre düzenlenmiş olan mevcut madde metninin hükümlülük bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa uyumu sağlanmıştır. Şartlarına uygun olmadan veya hileli yollarla temin edilmiş sürücü belgelerinin Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca iptal edileceği ve tekrar sürücü belgesi alınabilmesi için bu maddede aranan şartların yerine getirilmesi ve devamında sınavları başararak yeniden sürücü sertifikası alınması halinde sürücü belgesi verileceği hükme bağlanmaktadır.

41 inci madde yapılan düzenleme ile sürücü belgesi sahibi kişinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrası, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giymesi halinde bu kayıtlar adli sicilde silininceye kadar sürücü belgelerine el konulması öngörülmüş olup, bu madde yapılan düzenlemelerin yine bu kanunun 48 inci maddesinde uyuşturucu ve alkol etkisi altına araç kullandığı tespit eden sürücülere uygulanacak idari yaptırımları hükümsüz bırakamaması ve bu konuda tereddüt yaşanmaması için 48 inci madde hükümlerinin saklı tutulması amacıyla düzenleme yapılmıştır.

MADDE 15 – Sürücü adaylarının sürücü kurslarında alacakları teorik eğitim sonrasında sınavlarının elektronik ortamda yapılabilmesi, sınav sonucunda başarılı olanların sürücü kurslarından uygulamalı sürücü eğitimini alarak sürücü sınavına girmeye hak kazanmaları, teorik ve uygulamalı direksiyon eğitimi dersi sınavlarının Millî Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilere ait sınav merkezleri tarafından da yapılabilmesi, sınavların şekli ve içeriği ile sınav sorumlularının seçimi, görevlendirilmesi esaslarının belirlenmesinin İçişleri Bakanlığının uygun görüşünün alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan, sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullandığı tespit edilenler haklarında sürücü belgesiz olarak araç kullanmaktan işlem yapılmaktadır. Bu işlemlerle ilgili mahkemelerde yapılan itiraz üzerine mahkemelerce, hiç sürücü belgesi olmayan ile sürücü kursuna giderek ve sınavları geçerek sertifika alan kişinin aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini, mevcut uygulamanın hakkaniyete uygun olmadığını gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amaçlarıyla düzenleme yapılmıştır.

MADDE 16- Zaman içinde sürücü belgesi sahibi kişinin sağlık şartlarında sürücülüğe engel geçici ya da kalıcı değişiklikler meydana gelmekte( kalıcı sakatlık, görme kaybı ya da ayak, kol kırılması vb.) ve trafik görevlilerimizce bu durumun tespit edilmesi halinde sürücülerin sağlık kuruluşundan sürücülüğe engel bir halinin olmadığını belirtir rapor almaları istenilmekte, ancak bu süre zarfında araç kullandığı tespit edilenler hakkında herhangi bir işlem yapılamamaktadır.

Maddede yapılan düzenleme ile sağlık şartlarında sürücülüğe engel değişik meydana gelen sürücülerin sürücü belgelerine, sağlık kuruluşundan sürücülüğe engel bir halinin olmadığını belirtir rapor getirilinceye kadar trafik zabıtasınca tedbiren el konulması öngörülerek bu durumda araç kullananlar hakkında Kanunun 36 ncı maddesine istinaden işlem yapılmasına imkan sağlamak amacıyla düzenleme yapılmıştır.

MADDE 17 – 4/11/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi” başlıklı 7 inci maddesi ile kanunlarda, “hafif hapis” veya “hafif para” cezası olarak öngörülen yaptırımlar, idari para cezasına dönüştürülmüştür. Buna paralel olarak mevcut kanunda hafif para cezası veya hafif hapis cezası öngörülen ihlaller için taslakta idari para cezası öngörülmüş ve sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması konusundaki yetki trafik zabıtasına verilmiştir.

30.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile trafik suçları kabahat kapsamına dahil edilmiş ve idari yaptırımlara ilişkin başvuru ve itiraz yolu belirlenmiştir.

Yine, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun, 23/3/2005 ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’la, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan düzenlemelere paralel olarak madde metninde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Yine Teklif ile, Kanun’un Ek 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırıldığından 118 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı “100 ceza puanını doldurmak” eylemi nedeniyle sürücü belgelerini geri almaya yetkili olan görevliler açıklanmıştır.

MADDE 18- Trafik zabıtasının peşin ceza tahsilatı yapmalarının uygulamada çeşitli yanlış anlamalara neden olması, peşin ödeme yapmak isteyen kişi sayısının çok az olması ve ödeme sırasında para üzeri verilmesi sırasında sıkıntılar yaşanması nedeniyle peşin ceza tahsilatının kaldırılması,

Yabancı plakalı araçlara uygulanan ancak muhatabı bulunamadığı için tahsil edilemeyen ve bu cezaları ödemeden araçların yurtdışına çıkışını engelleyen herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle, uygulanan trafik cezaları sürücülerde olumlu davranış değişikliklerine dönüşmediğinden yabancı plakalı araç sürücülerinin kurallara uymalarını sağlamak,

amaçlarıyla düzenleme yapılmıştır.

MADDE 19 – Yapılan araştırmalar, 18-24 yaş arası sürücülerin kusurlu olarak trafik kazasına karışma oranın diğer yaş gruplarına nazaran daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle özellikle genç sürücüler üzerinde trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırılması amacıyla ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanların Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde aday sürücü olarak kabul edilmeleri ve yine yönetmelikte belirlenecek kuralları ihlal etmeleri halinde sürücü belgelerinin geri alınarak iptal edilmesi ve bu kişilerin tekrar sürücü belgesine sahip olabilmeleri için yeniden gerekli eğitimleri alarak sınava girmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır.

MADDE 20 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sürücü belgesi sahibi olanlar veya motorlu taşıt sürücüsü sertifikası bulunan veya sürücü kursuna kayıt yaptırmış olanların alacakları sertifikaların bu Kanunun 38 inci maddesine istinaden sınıfları yönetmelikte belirlenecek sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Kanunun 42 nci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığınca işletme yetki belgesi ile yetki verilecek gerçek veya tüzel kişilerce açılacak sınav merkezlerinin faaliyete geçmediği illerde uygulamalı eğitimin ve sınavların Millî Eğitim Bakanlığınca yapılmasına devam edilebilmesi için düzenleme yapılmıştır.

MADDE 21- Bu Kanunla yapılan düzenlemeler sonrasında, kanunun diğer maddeleri ile çelişecek ya da uygulanma kabiliyeti kalmayacak hükümlerin yürürlükten kaldırılması amacıyla düzenlenme yapılmıştır. Kanun’un 3 üncü maddesinde yer alan “Minibüs” tanımı, otobüs tanımı içerisinde ifade edildiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. Uluslararası sürücü belgesi ve verilmesine ilişkin hususlar Kanunun 3, 38 ve 39 uncu maddelerinde düzenlendiğinden bu hususları düzenleyen 40 ıncı madde yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunun 115 inci maddesinde trafik zabıtasının peşin olarak trafik cezası tahsilatını yapmaması öngörüldüğünden, peşin tahsilata imkan sağlayan Kanunun 114 üncü maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 19/5/2012 tarihli ve 28297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 29.12.2011 tarihli ve Esas 2010/104, Karar 2011/180 sayılı Kararıyla, 2918 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan sürücü belgelerinin süresiz olarak geri alınması yönündeki düzenleme iptal edilmiş olduğundan Kanun’un 119 uncu maddesinde yer benzer düzenleme kaldırılarak bu hususlar Kanunun 41 inci maddesinde uygun şekilde düzenlenmiştir. İdari yaptırımlara ilişkin zaman aşımı süreleri 01.06.20015 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kanununun 20 ve 21 inci maddelerinde düzenlendiğinden bu Kanunun uygulanabilirliği kalmayan 120 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan düzenlemelerle sürücü belgelerini geri almaya yetkili olan görevliler her bir maddede ayrı ayrı düzenlenmiş olması ve 112 inci” maddede de genel bir düzenleme yapılmış olması nedeniyle Kanunun ek 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22-Orman Genel Müdürlüğünce 1995 yılından beri orman yangınları ile mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere dış kaynaklı hizmet alımı şeklinde yurt dışına yüksek maliyetler ödeyerek her yıl sayıları artan miktarlarda helikopter ve uçak kiralanmaktadır. Zaman zaman kiralama zorlukları yaşanmaktadır. Bu maliyet ve zorluklar gözönüne alınarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yapılan protokol gereği 5 adet komuta ve kontrol, 20 adet söndürme maksatlı helikopter alımı projesi yürütülmektedir. 5 adet helikopter 2014 yılı yangın sezonunda kullanılmaya başlanacaktır.

Ülkemiz ormanlarının tamamına yakını (%99) Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 6831 sayılı Orman Kanunu gereği orman yangınları ile mücadelede dahil olmak üzere ormanlarla ilgili her türlü iş ve işlemler Orman ve Su işleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Orman yangınları ile mücadele çalışmaları vatan savunması anlayışı ile yürütülmektedir.

Emsal ülkelerde arama kurtarma, sahil güvenlik, balıkçılık devriyesi, sınır/göç kontrolü, ulusal güvenlik amaçlarıyla hizmet veren hava araçları devlet hava aracı tanımı kapsamına alındığı gibi, yangınla mücadele de görev alan hava araçları da devlet hava aracı kapsamına alındığı görülmektedir.

Ülkemizde de orman yangınları ile mücadele kullanılacak olan hava araçlarının emsal diğer ülkelerde olduğu gibi devlet hava aracı kapsamına alınması bu görevin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlayacaktır.

MADDE 23- Baraj göl alanında inşaata başlanıldıktan sonra yapılan suiniyetli yapılar, DSİ tarafından inşa edilmekte olan enerji, içme suyu ve sulama maksatlı büyük baraj göl alanlarında vatandaşlar tarafından sırf kamulaştırma bedelleri alabilmek için hiçbir maksada hizmet etmeyen yeni evler ve sabit tesisler (sera, meyvelik, sulama tesisleri ve saire) yapılmaktadır. Yapılan bu suiniyetli sabit tesisler kısa süre sonra sular altında kalacağı için ülke kaynaklarının israf edilmesi ve İdarenin haksız yere yüksek bedelle kamulaştırma yapılarak yatırım bedellerini yükseltmekte ve Hâzinenin kaynak kaybına sebep olmaktadır.

Bu kapsamda DSİ tarafından inşa edilen; Alpaslan I Barajı, Ilısu Barajı, Ermenek Barajı, Süreyyabey Barajı ve Gördes Barajı göl alanlarında kamulaştırma bedellerine yakın bedel almak için baraj inşaatına başlanıldıktan sonra suiniyetli evler yapılmıştır. Bu evlerin kamulaştırma bedelleri projenin rantabilitesini olumsuz yönde etkilemekte ve projenin ekonomiye kazandırılması yıllar almaktadır. Sadece Muş Alpaslan I Barajı göl alanında yaklaşık 400 suiniyetli ev tespit edilmiş, Süreyyabey Barajı göl alanında 40-50 adet büyük Besi Çiftliği, Ermenek Barajı göl alanında birçok yerde sulama boruları döşenmiş, Gördes Barajı göl alanında birçok bina yapılmıştır.

Baraj rezervuarlarında kamulaştırma işlemleri yıllar sürmekte ve suiniyetli insanlar tarafından, sırf kamulaştırma bedelini almak için ağaç dikilmekte, bağ-bahçe tesis edilmekte ve bina yapılmaktadır. Kamulaştırmayı yapan İdarenin bir yaptırımı olmaması sebebi ile hazine haksız yere yüklü miktarda kamulaştırma bedeli ödemek durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Netice itibariyle söz konusu menfi durumların meydana gelmesine mani olacak bir düzenleme yapılmış olup; baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararının ilânen tebliğ edilmesini müteakip kamulaştırılacak taşınmazların üzerine yapılan sabit tesislere kamulaştırma bedelinin ödenmemesi amaçlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (c) bendindeki istisnalar daraltılarak metne işlenmiştir.

MADDE 24- Maddeyle;

-Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 4/11/1983 tarihinin 31/12/2012 tarihi olarak değiştirilmesi suretiyle; Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesinde yer alan hükümlerin, 31/12/2012 tarihe kadar ilgili idarelerce kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlar hakkında da uygulanması ve madde hükümlerinden belirtilen taşınmazların maliklerinin de yararlandırılması,

-Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan yukarıda belirtilen değişiklik nedeniyle; 4/11/1983 tarihinden 31/12/2012 tarihine kadar, ilgili idarelerce kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanacağından; maddenin birinci fıkrasında yapılan bu değişiklik doğrultusunda, yürürlükte kalmasına ve uygulanmasına ihtiyaç kalmayan maddenin son fıkrasının yürürlükten kaldırılması,

Amaçlanmıştır.

MADDE 25- Maddeyle 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan 646 ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapılamayan alana girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümlerin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.

a) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin, Defterdarlık Uzman Yardımcılığına girişte aranılan mezuniyet şartı ile Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına ilişkin hükümlerin yer aldığı üçüncü fıkrası ile Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, atanmaları, eğitimleri, çalışma ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususların yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin son fıkrası yeniden düzenlenmektedir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı veya taşra teşkilatında defterdar kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanların, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Maliye Uzmanı kadrosuna atanabilmesine imkan sağlanmaktadır.

b) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesinin, Vergi Müfettişlerinin, mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanacaklarına ve Vergi Müfettiş Yardımcılığına girişte aranılan mezuniyet durumu, üst yaş sınırı ve özel yarışma sınavı şartına ilişkin hükümlerin yer aldığı dördüncü fıkrası ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev alanları, performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve yer değiştirme usul ve esaslarının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin son fıkrası yeniden düzenlenmektedir.

Ayrıca, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılarının sayısı altıya çıkarılmakta ve bu suretle Başkanlık merkez yönetiminin, Kurulun artan denetim kapasitesi ve etkinliğine paralel bir şekilde güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, Vergi Denetim Kuruluna mensup Vergi Müfettişleri, oluşturulan dört ayrı grup başkanlığında görev yapmaktadırlar. Bu grup başkanlıkları 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Başkanlığı ile Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığıdır. Bu grup başkanlıklarının kurulmasından amaç, vergi incelemesinden beklenen hedeflere, süratli, etkili ve verimli bir şekilde ulaşılması için uzmanlaşmaya dayalı ve etkin bir iş bölümünün yapılmasıdır. 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleğe intisap ettikleri günden itibaren, iş bölümü ve uzmanlaşma esasına göre eğitim almaları ve bu suretle, meslek içi eğitimlerinin görevlendirilecekleri grup başkanlığı esasına göre gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

c) Vergi incelemesine yetkili olanların görevlerinden ayrıldıktan sonra yapamayacakları işlere ilişkin 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi yeniden düzenlenmektedir.

ç) Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları kadro sayısı 2 adet artırılmaktadır.

d) 43 üncü madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 inci maddesi uyarınca yapılacak giriş sınavlarının sözlü aşaması ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca yapılacak sınavların sözlü aşamasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı ek 33 üncü madde yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 26- Maddede, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Yayın Dairesinin görevlerinden biri olan basın kartı düzenleme hususunun, Genel Müdürlüğün görevleri arasında da sayılması ve bu şekilde uygulamada ortaya çıkan sakıncaların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Maddeye eklenmesi öngörülen (j) bendi ile de, basın yayın kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik olarak Genel Müdürlükçe hazırlıkları sürdürülen Türkiye Medya Veri Tabanı projesinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Genel Müdürlük tarafından halen yerel basının güçlendirilmesi görevi kapsamında eğitim ve bilgilendirme toplantıları adı altında düzenlenmekte olan faaliyetlerin daha kapsamlı ve sistematik olarak yürütülmesi için, maddeye (k) bendinin ilavesi suretiyle, bir eğitim merkezi kurulması amaçlanmaktadır.

MADDE 27- 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi ile 4353 sayılı Maliye Vekâleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Dâvalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilâyetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırıldığından, 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 4353 sayılı Kanuna yapılan atıf maddesi 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve diğer ilgili mevzuata uygun hale getirilmektedir.

MADDE 28- 6361 sayılı Kanun ile Finansal Kiralama Şirketlerinin satıp geri kiralama işlemlerini yapabilmesine olanak sağlanmıştır. Bu kapsamda, Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen bent ile finansal kiralama şirketlerinin bizzat kiracıdan satın alıp geriye kiraladığı taşınmazların mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

MADDE 29- Maddeyle, 26/7/2008 tarihli ve 5786 sayılı Kanunla bazı meslek mensuplarına daha önce tanınmış olan yeminli mali müşavirlik sınav muafiyetinin kaldırılması dolayısıyla bu tarihten önce görevlerine başlamış vergi inceleme elemanlarına yönelik geçici 9 uncu Maddeyle getirilen geçiş hükümlerine paralel düzenlemeye yer verilmiştir.

Buna göre, 10/7/2008 tarihli ve 5786 sayılı Kanunla 3568 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu maddeyle, 26/7/2008 tarihi itibariyle mesleki yeterlilik sınavından başarılı olmuş bazı meslek mensuplarına tanınmış olan özel yeminli mali müşavirlik sınavına girme hakkının, anılan tarih itibariyle vergi inceleme yetkisine sahip olan ancak mensubu bulundukları kuramların kanunları ve ikincil mevzuatından kaynaklanan yasal süreleri tamamlamadıkları için henüz mesleki yeterlilik sınavına girememiş veya 3568 sayılı Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesi uyarınca yapılan özel yeminli mali müşavirlik sınavına sair nedenlerle katılamamış olan vergi inceleme elemanlarına, benzer bir özel yeminli mali müşavirlik sınavına girme hakkı tanınarak, 26/7/2008 tarihinden önce göreve başlamış olan meslek mensupları arasında benzer bir uygulamanın geçerli olması amaçlanmıştır.

Bu düzenlemede ifade bulan vergi inceleme yetkisinden kasıt, muhtelif kurul veya kuramların ikincil mevzuatı, kendi iç işleyişleri veya eğitim politikaları nedeniyle yaptıkları yetki sınavları değil, doğrudan Vergi Usul Kanunu’nun 135 inci maddesinden veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan vergi inceleme yetkisidir.

Maddenin son fıkrasında, 3568 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin Anayasa Mahkemesinin yukarıda yer verilen kararı ile yürürlükten kaldırılan son fıkrası uyarınca, iptal kararından önce Maliye Bakanlığı tarafından yapılan özel yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olanların hakları korunmuş, böylelikle, olası çeşitli ihtilafların ve yorum farklılıklarının önüne geçilmiştir. Dolayısıyla, bu durumda olan kişilerin tekrar özel yeminli mali müşavirlik sınavına katılmalarına gerek bulunmamaktadır.

MADDE 30- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların kredi işlemlerinde ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranlarını belirleme yetkisini haizdir. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bireysel kredi kartlarında azami akdi ve gecikme faizi oranlarını tespit etme yetkisi veren 26 ncı madde düzenlemesinin, benzer bir müessese olduğu gözetilerek, tacirlere verilen kurumsal kredi kartlan bakımından da uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 31- Tarımsal desteklemelerin uygulanmasında; 2012 ve önceki üretim yıllarına ait ürünlere yapılan destek ödemelerinde haksız yere yapıldığı gerekçesiyle yürütülen inceleme, soruşturma, kovuşturma ve davaların sonuçlanması uzun zaman aldığından çiftçi mağduriyetine sebep olmakta ve tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Kanun teklifi ile; gerçekte tarımsal girdi kullanarak üretim yapan ve milli ekonomiye katkı sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin destekleme alacaklarına bloke konulması nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin önlenmesi, bunun yanında yürütülen inceleme, soruşturma ve kovuşturmalar sonucunda hukuka aykırı destekleme ödemesi yapılan kişiler hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri tahsil edilmesi söz konusu olacaktır.

MADDE 32- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında taşınmazların geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla finansal kiralama şirketlerine satışı ile bu taşınmazların finansal kiralama şirketlerince tekrar devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmekte, ayrıca, varlık kiralama şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine devredilen ve bunlardan geri alınan taşınmazlardan kaynaklanan vergi kaybını önlemek amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 33- Maddeyle 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların ilgili şartları taşımaları kaydıyla yeniden göreve alınmalarında atama sayısına ilişkin kısıtlamalarının uygulanmaması öngörülmektedir.

MADDE 34-6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler için bu Kanunun yayımı tarihinden evvel Maliye Bakanlığı tarafından kamu payı ödemeleri ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, kamu payının eksik ödendiği tespit edilmiştir. Ancak mevcut kanunda öngörülen %26 oranının üzerinde harcama yapılamayacağına ilişkin düzenleme nedeniyle bu eksik ödemeler yapılamamaktadır. Sonradan ortaya çıkan kamu payı borcunun ödenebilmesi için, harcama yapılmasına olanak tanıyan yeni bir düzenlemenin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

MADDE 35- Maddeyle ek 44 üncü maddenin dördüncü fıkrasına paralel olarak, Dışişleri Bakanlığında bazı yönetici kadrolarına atanabilmek için aranan özel şartların kaldırılması, ayrıca, meslek mensubu olmayıp büyükelçi veya daimi temsilci olarak atananların merkeze döndüklerinde Bakanlıkta çalışabilmesi, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam edebilmesi ve meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe veya daimi temsilciliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olması öngörülmektedir.

MADDE 36- Maddeyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilmesi; ÖSYM’nin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya özel ilk ve orta öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının sınav evrakını saklamaya, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü hizmetlerini yürütmeye uygun mekânlarını ücretsiz olarak kullanabilmesi; yapılan sınavlarda kopya çektirilmesine imkân sağlayanlar yanında bireysel veya toplu olarak kopya çekenlerin de cezalandırılması; ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışına çıkarılması öngörülmektedir.

MADDE 37- Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılan çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası yapılacak çalışmaların koordinasyonunu yürütmekle görevlendirilen Avrupa Birliği Bakanlığı, Valilikler, Belediyeler, taşrada bulunan sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları düzeyinde de bu görevleri doğrultusunda çalışmalarını genişleterek sürdürmektedir. Bu kapsamda, her ilde bir Vali Yardımcısı Avrupa Birliği konularında daimi temas noktası olarak belirlenmiş, Valilikler ve Belediyeler artan sayıda ortak proje yürütmeye ve özellikle eğitim, gençlik ve altyapı konularında geliştirdikleri projeler için AB tarafından sunulan hibe, kredi ve fonlardan geniş şekilde yararlanmaya başlamışlardır. Taşrada bulunan kurum ve kuruluşların bu çalışma ve projelerinde Avrupa Birliği Bakanlığı gerekli bilgilendirme, yönlendirme, izleme ve koordinasyon görevini yerine getirmekte ancak, Bakanlığın taşra teşkilatı bulunmaması nedeniyle bu görev ve sorumluluklar zorlu bir süreçten sonra yerine getirilebilmektedir. Bu görevlerin yerinden görülmesinin zaman ve mali kaynaklar açısından daha ekonomik olacağı, projeler özelinde ise verimliliğin artacağı şüphesizdir. 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen bu değişiklik ile doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı olmak üzere sınırlı sayıda ilde temsilcilik kurulması hedeflenmektedir. Böylelikle taşrada bulunan kurum ve kuruluşların AB konuları kapsamındaki çalışma ve projelerinde Avrupa Birliği Bakanlığının gerekli yönlendirme, bilgilendirme, izleme ve koordinasyon görevlerinin etkinliği ve verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 38- Mülga 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile yeniden yapılandırılan Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin, bu yapılandırmadan kaynaklı acil uzman personel ihtiyacını karşılayabilmek üzere, mezkur kanunun geçici 3 üncü maddesiyle, bir defaya mahsus ve kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde açılacak yeterlik sınavıyla belli sayıda (boş uzman kadrosunun yüzde otuzu) Avrupa Birliği İşleri Uzmanı atama izni verilmiştir.

Bu kapsamda, yazılı sınav 15 Kasım 2009 tarihinde, sözlü sınav ise 7/12/2009 – 11/12/2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çoğunluğunu diğer kamu kurum ve kuruluşlarında “uzman” unvanlı personelin oluşturduğu kazanan adayların atanmaları için kuramlarından muvafakatleri alınmışken, Ankara 1. İdare Mahkemesinde yazılı sınavın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Mahkemece önce yürütmenin durdurulmasına, devamında ise 08/06/2010 tarihli ve E:2009/2033, K:2010/797 sayılı kararla yazılı sınavın iptaline karar verilmiştir. İptal kararı üzerine kazanan adayların atamaları yapılamamıştır.

Mahkemesince verilen iptal kararı Genel Sekreterlikçe “yürütmenin durdurulması” istemli olarak temyiz edilmiştir. Temyiz merci olan Danıştay 12. Dairesi 22/12/2010 tarihli ve 2010/6396 E. Sayılı kararıyla “… 15/11/2009 tarihinde yapılan Avrupa Birliği İşleri Uzman yeterlik sınavının ve sınavda 67 puan alarak başarısız sayılan davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin mevzuata uygun olduğu …” gerekçesiyle Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 08/6/2010 günlü, E:2009/2033, K:2010/797 sayılı yazılı sınavın iptaline dair kararın yürütülmesinin durdurulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

Danıştay 12. Dairenin değinilen kararı ile atamaların önündeki engel kalkmış, sınavı kazananlar açısından atanmaları konusunda haklı beklenti oluşmuştur. Genel Sekreterlik, bu haklı beklenti karşısında “üçüncü kişiler lehine yargı kararlarım gecikmeksizin yerine getirme mecburiyeti” ile “devlete (idareye) güven” ve “idarede istikrar” ilkeleri doğrultusunda kazanan adayların atamalarını gerçekleştirmiştir. Danıştay 12. Dairesi aradan yaklaşık 1,5 yıl sonra ise bu defa, önce vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararının aksine, yazılı sınavı iptal eden yerel mahkeme kararını onamıştır.

Geçen 1,5 yıl süresince yapılan atama işlemlerini takiben zaman içinde kişiler terfilerini almışlar, başka görevlere atanan ve görevlendirilenler olmuş ve Bakanlığımız adına pek çok idari ve hukuki işlem tesis edilmiştir. Atanan kişiler bütün kariyer planlarını ve hayat düzenlerini yapılan atamalar üzerine kurmuşlardır. Atanan kişilerin fiili anlamda kazanılmış hakları doğmuştur. Diğer taraftan iptal davasına konu sınavın, başlangıçta belirtilen niteliği nedeniyle yenilenmesi ya da dayanağını oluşturan düzenlemelerin canlandırılması imkânı da bulunmamaktadır.

634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede planlanan bu değişiklik ile, ataması yapılanların kazanılmış haklarının korunması amaçlanmaktadır.

MADDE 39 – 659 sayılı KHK’nın bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinin 2011/145 esasında açılan iptal davası sonucunda verilen 06/06/2013 tarihli kararla; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay’ın 03/05/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev Ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığı gerekçe gösterilerek 659 sayılı KHK’nın 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ıncı, 18 inci, geçici linçi ve geçici 2 nci maddelerinin sayılan kurumlar yönünden iptaline karar verildiğinden, bu düzenleme yapılmıştır.

MADDE 40- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan ve üyelerinin doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından atanması ve diğer düzenleyici ve denetleyici kuramlara paralel olarak üye sayısının yediye düşürülmesi, Kurulun toplanacağı süreler ile üye sayısındaki değişikliğe paralel olarak toplantı ve karar yeter sayıları belirlenmesi ve ayrıca Başkan yardımcılarının Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından atanması amaçlanmaktadır.

MADDE 41- Mevcut durumda halka açık ortaklıkların organlarının eksikliği veya genel kurullarının sürekli olarak toplanamaması durumunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 530 uncu maddesi uygulama alanı bulmaktadır. Bu maddeye göre uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirleyebilmekte, bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verebilmektedir.

6102 sayılı Kanunun 530 uncu maddesi, sonuçları dikkate alındığında halka açık ortaklıklar için oldukça ağır hükümler içermektedir. Halka açık ortaklıkların ortak sayısının çok fazla olması, bu ortaklıkların feshi durumunda mağdur sayısının da çok fazla olmasına yol açacaktır. Bu nedenle halka açık ortaklıkların organlarının yoksunluğunda bir alacaklının dahi şirketin feshine gidebilecek bir süreci başlatması gerek ortakların gerekse de diğer şirket alacaklılarının mağduriyetine sebep olacaktır.

Yapılan düzenleme ile bu durumun önüne geçilebilmesine, yatırımcı haklarının korunmasına ve halka açık ortaklıkların daha sağlıklı olarak yönetilebilmesini teminen düzenlemede belirtilen istisnai durumlarda yönetim kuruluna üye atanmasına imkan tanınmaktadır.

Madde halka açık ortaklıkların feshini zorlaştırıcı bir düzenleme getirirken, genel kurulun bir takım yetkilerinin bazı şartlar altında Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilmesine de imkan tanımaktadır. Bu sayede genel kurulun toplanarak karar alamaması durumunda, ortakların haklarının korunmasını teminen, genel kurulca alınması gerekli bazı kararların daha hızlı olarak alınmasına da imkan tanınmaktadır.

MADDE 42- Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesini teminen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlük maddesinde değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 43- Maddeyle 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan 633 ilâ 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapılamayan alana girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen (kamuoyuna duyurulan ve gerekçeli kararı henüz Resmî Gazetede yayımlanmayanlar dâhil) hükümlerin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda;

a) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle,

– Ek 10 uncu ve ek 11 inci maddelere “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibareleri eklenmekte,

– Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atananların mali hakları; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personelin mali haklarına ilişkin hükümler ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanacak personelin zam ve tazminatları hakkında ilgili Bakanlar Kurulu kararı hükümlerinin uygulanacağına ilişkin hüküm yeniden düzenlenmekte,

– 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara ödenmesi öngörülen fark tazminatına ilişkin geçici 11 inci madde yeniden düzenlenmekte,

– Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince talep edilmesi üzerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin mali haklarının fark tazminatı ödenmek suretiyle korunması amaçlanmaktadır. 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari Teşkilatı Kanununun geçici 2 nci maddesinin onuncu fıkrasına paralel bir düzenleme yapılmakta,

– 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan bazı ödemelerin belirli bir süre ödenmeye devam olunacağını öngören geçici 15 inci madde yeniden düzenlenmekte,

– Ek 41 inci ve ek 43 üncü maddelerde yapılan düzenlemeler nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelde gerekli düzenleme yapılmakta,

b) 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle, Bakanlık merkez teşkilatının ilgili hizmet birimlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdamı ve Denetçi Yardımcılığı ve Denetçilikle ilgili hususlar yeniden düzenlenmekte,

c) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle;

– Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususların yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,

– Bakanlık merkez teşkilatında Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam edilmesini öngören 31 inci madde yeniden düzenlenmekte,

ç) 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme ile Müfettiş

Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususların yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,

d) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme ile Müfettiş

Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususların yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,

e) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme ile Müfettiş

Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususların yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,

f) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme ile EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kuruluna ilişkin 62 nci madde yeniden düzenlenmekte,

g) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle;

– Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişilerin belge verme yükümlülüğünü düzenleyen 17 nci maddenin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmekte,

– Denetçi Yardımcılığıyla ilgili hükümler yeniden düzenlenmekte,

ğ) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle;

– Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Denetim Hizmetleri Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususların yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,

– Bakanlık hizmet birimlerinin idari müeyyideler öngörme ve müeyyideleri uygulamakla yetkili olduğu hususu ile idari para cezası limitlerinin düzenlendiği hükümler yeniden düzenlenmekte,

h) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle;

– Sağlık Meslekleri Kuruluna ilişkin 23 üncü maddesinin meslek icrası esnasında bir kişinin engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlere verilecek meslekten men cezalarının düzenlendiği yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri yeniden düzenlenmekte,

– Denetçi Yardımcılığıyla ilgili hükümler yeniden düzenlenmekte,

– Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisinin düzenlendiği 47 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları yeniden düzenlenmekte,

ı) 11/102011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuramlarının görev alanıyla ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden istemeye yetkili olduğuna ilişkin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmekte,

i) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda yapılan düzenlemelerle kaymakam adaylığına girişte aranan yaş sınırı ile kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta başarısız olanların katılabilme esaslarına ilişkin hükümler yeniden düzenlenmekte,

j) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda yapılan düzenleme ile emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan kadrolu veya sözleşmeli personelin seçim ve atanmalarına ilişkin hususların düzenlendiği ek 29 uncu maddedeki bazı ibareler yeniden düzenlenmekte,

k) 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususların yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,

1) 657 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelerle;

– Ek 44 üncü maddede yapılan düzenlemelerin gereği olarak 68 inci maddesinin (B) bendinde gerekli düzenlemeler yapılmakta,

– Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alman ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda aranan üst yaş sınırının düzenlendiği ek 40 inci madde yeniden düzenlenmekte,

– Ek Gösterge Cetveli ile Makam Tazminatı Cetvelinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanma ilişkin ibareler yeniden düzenlenmekte,

m) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışanlara ilişkin ibare yeniden düzenlenmekte,

n) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile Kanunda geçen il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ibareleri yeniden düzenlenmekte,

o) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile İş Müfettişi Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları, İş Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususların yönetmelikle belirleneceğine ilişkin fıkra yeniden düzenlenmekte,

ö) 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle;

– “Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişilerin bilgi ve belge verme yükümlülüğüne ilişkin hüküm yeniden düzenlenmekte,

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına ilişkin hükümler yeniden düzenlenmekte,

p) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda yapılan düzenlemelerle;

– Belediye sınırları içinde ve belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planların ilanına ilişkin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan cümleler yeniden düzenlenmekte,

– Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslara ilişkin 27 nci madde yeniden düzenlenmekte,

– Mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin hususların düzenlendiği ek 4 üncü madde yeniden düzenlenmekte,

r) 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununda yapılan düzenlemelerle Oda Yönetim Kurulunun görevlerinin düzenlendiği 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görevlerinin düzenlendiği 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile rehber tarife belirlenmesine ilişkin 40 ıncı maddesi yeniden düzenlenmekte,

s) 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile Meteoroloji Uzmanlığının düzenlendiği 32/A maddesi yeniden düzenlenmekte,

ş) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda yapılan düzenleme ile 221 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücretine ilişkin hükümler yeniden düzenlenmekte,

t) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle Kanunun kapsamı ve yapı denetimi hizmet bedeline ilişkin 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları yeniden düzenlenmekte,

u) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda yapılan düzenleme ile İl İstihdam Uzman Yardımcılığına ilişkin hususlar yeniden düzenlenmekte,

ü) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yapılan düzenleme ile Kurum personelinde aranacak nitelikler, Kurum meslek personelinde aranacak eğitim şartına ilişkin hususlar yeniden düzenlenmekte,

v) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununda yapılan düzenleme ile Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına atanabilmek için aranan eğitim şartı yeniden düzenlenmekte,

y) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan düzenleme ile uhdesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkına ilişkin hüküm yeniden düzenlenmekte,

z) 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununda yapılan düzenlemelerle; Kanunda yer alan Başkanlık tanımı, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunun tabii üyeleri, Kültür Merkezi koordinasyon kurulları ve görevlerine ilişkin hükümler yeniden düzenlenmekte,

aa) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile meslek memuru olabilmek için aranan şartlar yeniden düzenlenmekte,

bb) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 63 üncü maddesiyle 6085 sayılı Kanunun kapsamını belirleyen 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yapılan düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi tarafından ilan edilen Karar özetinde 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş olduğundan, madde ile 6085 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri, Anayasa Mahkemesi kararım karşılayacak şekilde Kanunla yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 44- 1416 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1: Maddeyle, mülga Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel sınavında başarı gösterip Devlet memuru olarak atanan ve göreve başlayan ancak daha sonra idari yargı kararı sonucunda Devlet memurluğundan çıkarılan kişilerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat etmeleri halinde ve Devlet memuru olabilmek için aranan genel şartları kaybetmemiş olmaları şartıyla, mezkur Bakanlığın taşra teşkilatının durumlarına uygun memur kadrolarına herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın açıktan atamaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, yaklaşık 200 kişi bulunmakta olup, bu kişilerin söz konusu Kuruma atamaları yapılmalarına rağmen daha sonra işten çıkarılmaları nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetin önlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 45-Yürürlük maddesidir.

MADDE 46-Yürütme maddesidir.

You may also like...