İşte KPDK’da konuşulacak konular

28 Kasım tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında, kamu çalışanlarını temsil edecek olan Memur-Sen’in talepleri.

Memur-Sen’in taleplerinin başında “4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması” bulunuyor. İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde görev yapan kamu görevlilerine yönelik teşvik talep eden Memur-Sen’in talepleri arasında emeklilere maaş promosyonu da var. İşte Memur-Sen’in KPDK toplantısında gündeme getireceği konular:

1-KURULUN GEÇMİŞ DÖNEM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İZLEME-DEĞERLENDİRME

Kurulun 2012 yılı toplantıları ile 2013 Mart toplantısında görüşülen ve üzerinde çalışılan konularla ilgili gelinen aşama ve konularla ilgili hazırlanan yasal ve idari düzenleme tasarı ve taslaklarını son şekli hakkında Kurulun bilgilendirilmesi,

2-SOSYAL GÜVENLİK HAKKINA VE MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR

a)Emekli ikramiyesinin hesabında 30 yıllık hizmet süresi sınırlamasının kaldırılması
b)Emeklilere maaş promosyonu
c)Emekli kamu görevlilerine aile ve çocuk yardımı ödenmesi
d)Emekli maaşının hesaplanmasında “ek ödeme”, “döner sermaye” ve benzeri ödeme kalemlerinin dikkate alınması
e)Tazminat yansıtma oranlarının yükseltilmesi
f)Fiili hizmet zammından yararlanacak kamu görevlilerin kapsamının genişletilmesi,
g)Disiplin cezaları affedilenler ile ara rejim döneminde istifa edenlerin açıkta geçen sürelerine ilişkin sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine yönelik yasal düzenlemelerin eksikliklerinden kaynaklanan mağduriyetler, söz konusu sürelere ait prim borçlanması yapanların ödedikleri primlerin iadesi, prim ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı açısından değerlendirilmesi, bu kapsamda bulunan personelden emekli olanların hak (emekli ikramiyesi ve emekli maaşı) kayıplarının giderilmesi

3-ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN KONULAR

a)15/01/2005 tarihinden sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi
b)14/02/2005 tarihinden sonra işlenen fiillere bağlı olarak verilen disiplin cezalarının (5525 sayılı Kanunda yer verilen suç türleri dikkate alınarak) affına ilişki düzenleme yapılması,
c)Kamu görevlilerinin izin haklarına (yıllık, mazeret, analık, refakat, süt izni ile aylıksız vb izinlerine) ilişkin şart ve sürelerde değişiklik yapılması
d)KİT personelinin izin sürelerine ve izinlerinin ertesi yıla devrine ilişkin düzenleme yapılması
e)Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından istihdamda zorluk çekilen bölgeler ve kamu personelin adil ve dengeli dağılımı gerekçesine dayalı olarak uygulamaya konulan rotasyon ve zorunlu bölge hizmeti uygulamalarının kapsam ve sürelerin yeniden değerlendirilmesi,
f)İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde görev yapan/görev yapmak isteyen kamu görevlilerine yönelik teşvik ödeme uygulamalarını hayata geçirilmesi,
g)Resmi tatillerde ve hafta sonu tatillerinde görev yapan kamu görevlilerinin ücret ve izin hakları,

4-AYLIK, MAAŞ, ÜCRET VE MALİ HAKLARA İLİŞKİN KONULAR

a)Öğretim elemanlarının reel kayıplarının giderilmesi ve kayıpların telafisine ve akademisyenliğin özendirilmesine dönük maaş/ücret iyileştirilmesi yapılması
b)KİT’lerde ücret gruplarının sayısının azaltılması ve grupların kapsamlarının yeniden belirlenmesi,
c)Fazla çalışma ücretlerine ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi ve fazla çalışmaya dayalı maktu ücret ödemesi yapılan kurumlardaki kamu görevlilerinin 666 sayılı KHK kapsamlı mağduriyetleri,
d)Ek gösterge oranlarının artırılması ve ek göstergeden yararlanamayan kamu görevlilerine yönelik ek gösterge düzenlenmesi,
e)Kadın kamu görevlilerine yönelik pozitif ayırımcılık uygulamaları (doğuma dayalı aylıklı izin süresinin artırılması, çocuk için ilave kademe, emeklilik yaşı ve hizmet süresinde her çocuk için indirim, çocuk için ilave kademe verilmesi vb. )
f)Hamile ve emziren kadın kamu görevlilerinin çalışma saat ve sürelerine ilişkin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Devlet Memurları Kanunu hükümleri arasındaki çelişkinin giderilmesi,
g)Engelli kamu görevlilerinin kariyer unvanlara atanabilmelerine yönelik düzenleme yapılması,
h)Engelli kamu görevlilerine yönelik personel servisi uygulamaları ve işyerleri ile kamu hizmet binalarının engelli kamu görevlilerinin hayatını kolaylaştıracak ve verimliliğini artıracak şekilde düzenlenmesi,

5-SOSYAL HAK VE YARDIMLARA İLİŞKİN KONULAR

a)Aile yardımına ilişkin tutarın artırılması,
b)İstihdamda zorluk çekilen il/ilçelerde görev yapan-görev yapmak isteyenlere aile-çocuk yardımı tutarlarının artımlı olarak ödenmesi,
c)Kamu görevlilerine ilk evliliklerinde evlilik yardımı yapılması,
d)Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik ücretsiz kreş uygulaması-kreş ücretinin kamu tarafından karşılanması

6-ÇEŞİTLİ STATÜLERDEKİ KAMU PERSONELİNİN KADROYA GEÇİŞİNE İLİŞKİN KONULAR

a)4/C statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerin görev yaptıkları kurum önceliğinde öğrenim durumlarına ve yeterliklerine uygun kadrolara atanması
b)Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında memurlarla benzer görevleri yürüten yükseköğrenim mezunu işçilerin (ÇAY-KUR’dakine benzer şekilde) memur kadrolarına atanması,
c)Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel istihdamına istisnai nitelikte olmasını sağlayacak ve toplam kadro sayısının %3’ünü aşmayacak oransal bir sınırın tespiti

7-KAMU PERSONEL SİSTEMİNE VE KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN BAZI KONULAR

a)Özelleştirme kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin diğer kurum/kuruluşlarına atanmalarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi,
b)Özelleştirme kapsamında istihdam fazlası personel olarak belirlenen kamu görevlilerinin özlük ve mali haklarının, kariyer ve liyakat kapsamındaki kazanılmış haklarının korunmasına dönük düzenleme yapılması,
c)Özelleştirme kapsamında araştırmacı kadrolarına atanan kamu görevlilerinin ek gösterge dahil mali haklar bağlamında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi, fark tazminatı uygulamasında kamu görevlisi aleyhine sonuç doğuran kıstasların değiştirilmesi,
d)Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin döner sermaye ödemelerinden (ek ödeme kapsamında mahsuplaşılan kısım açısından) gelir vergisi kesintisi yapılmaması,
e)Atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde rotasyon uygulamasına yer verilen kamu kurum ve kuruluşlarının konuyla ilgili düzenlemelerinde yeniden düzenleme yapılması,
f)Son düzenlemeyle sözleşmeli statüden kadrolu statüye geçirilenlerin beş yıl süreyle kurumlararası nakil yapmasına ilişkin sınırlamanın kaldırılması/esnetilmesi
g)Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında isteksiz davranan kamu kurum ve kuruluşlarının ve yöneticilerinin uyarılması (Gazete Kamu)

You may also like...