İş sonu tazminatı hakkında kısmen iptal kararı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından İş Sonu Tazminatı Hakkında Kısmen İptal Kararı hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı: 13421922-869
Konu: Kısmen İptal Kararı

GENEL SEKRETERLİĞİNE

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası tarafından Bakanlığımız ve Başbakanlık aleyhine açılan davada Danıştay Onikinci Dairesince verilen 16/03/2016 tarih ve E.2015/2086 – K.2016/1376 karar ile;

08/12/2011 gün ve 2011/2543 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının “İş sonu tazminatı” başlıklı 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından. sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hâllerinde iş sonu tazminatı ödenmez. ” hükmünün iptaline karar verilmiş ve söz konusu Karar Bakanlığımızca 21/10/2016 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

Söz konusu İptal Kararı uyarınca, 08/12/2011 gün ve 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan mezkûr hükmün uygulanma kabiliyeti bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili olarak anılan yargı kararı icapları doğrultusunda işlem tesis edilmesi ve birliklerinize bağlı sağlık tesislerinin bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Alper CİHAN
Kurum Başkanı

DAĞITIM:
Gereği:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

İş Sonu Tazminatı Hakkında Kısmen İptal Kararı Hakkında yazı için tıklayınız.

You may also like...