İş-Kur, iş kaybı tazminatlarını geri istiyor

Özelleştirme sonucu 1 yıl sonra 4/C’ye geçiş yapan SOMA Termik Santrali işçileri, iş kaybı tazminatı şoku yaşıyor. Bize ulaşıp bu sorunu gündeme taşımak isteyen arkadaşlarımızın gönderdiği metni aynen yayınlıyoruz.

Bizler Soma Elektrik A.Ş. de çalışmakta iken 22.06.2015 tarihinde özelleştirme nedeniyle Konya Şeker A.Ş ye devredilen işçileriz. 16 arkadaşımız bir yıldan önce 150’ye yakın arkadaşımız bir yıldan sonra özelleştirme nedeniyle işten çıkarıldı. 300’e yakın arkadaşımız halen devralan şirkette çalışmaya devam etmektedir.

Devletimiz ve hükümetimiz iyi niyetle 4c’ye geçişlerin azalması ve işcinin işvereni tanıması işvereninde işçiyi tanıyarak aynı işyerinde çalışmasını teşvik etmek amacıyla 29.12.2014 tarih ve 2014-7140 sayılı B.K.K ile bu geçiş süresini önce 2 yıla, 8 ay sonra 25.08.2015 tarihindede 2 yıl süreyide kaldırarak süresiz yapasıya kadar özelleştirilen kuruluşları alan kuruluşlar 6 içinde 4c’ye gitmek isteyenleri gönderdikleri için devir tarihinden sonra 4046 sayılı kanunun 21. Maddesine göre devir tarihinden 1 yıl içinde 4c’ye gittikleri için hiçbir kimse mağduriyet yaşamamış yasadaki süre kadar iş kaybı tazminatı almışlardır. Soma termik santralında ben ve arkadaşlarım 4c’ye hakkımız süresiz 4046 sayılı kanundaki iş kaybı ile ilgili maddeyi bilmediğimiz devreden devralan ve sendika yasal haklarımız ve bu madde ile ilgilide bilgi vermediği için işverende süresiz hiçbir kaybınız yok diye devirden bir yıl sonra 4cye göndermeye başlamış bugüne kadar 200 kişiye yakın arkadaşımızın özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilmiş iş akitleri feshedilenler iş akitleri fesih belgesi ile soma işkur müdürlüğüne başvuru yapmışlardır. Soma işkur müdürlüğü SEAŞ Genel Müdürlüğünün bildirdiği süre kadar arkadaşlarımıza iş kaybı tazminatı ödemesine karar vermiştir. Bahsi geçen olayda çalışanların hiç bir suçu yoktur. Ayrıca ilgili kurumun biz işçilere göre sahip hesaplamaya ilişkin üstün donanımı ve ödeme miktarının belirlenmesinde uzmanlığı liyakat ve iş kurun ilgili mevzuaatlardaki hukuk bilgisi üstünlüğü tartışılmazdır.

Özelleştirme nedeniyle işten çıkarılan 200’e yakın arkadaşımız işten çıktıktan sonra kendilerine verilen özelleştirme nedeniyle fesih bildirimleri kağıdını soma işkura giderek başvuruda bulunmuşlardır. Soma işkur hizmet merkezi, SEAŞ Genel müdürlüğünün gönderdiği kamu hizmet sürelerini gösteren cetvele bakarak arkadaşlarımıza iş kaybı tazminatı bağlamıştır. İş kaybı tazminatı arkadaşlarımızdan istenen 7000 Tl 25.000 Tl arasındadır. Arkadaşlarımızın aldıkları bu para ile işsiz kaldığımız süre ile 4c ye atanasıya kadar geçen sürede kendimizin ve ailemizin geçimi için harcadık. Bu yüksek meblağda kurum hatasından kaynaklanan bu paraları ödememiz imkansızdır.

2 yıl sonra 22.06.2017 tarihi itibari ile iş kaybı tazminatı ödenen 200’e yakın arkadaşımıza soma işkur hizmet merkezi müdürlüğü 7000 ile 25.000 TL arasında bir ödeme tebliği göndermiş 15 gün içinde İşkur genel müdürlüğü talimatı gereği diyerek aldıkları iş kaybı tazminatlarının tamamını biz işçilere göre sahip olduğu hesaplamaya ilişkin üstün donanımı ve ödeme miktarının belirlenmesinde uzmanlığı liyakat ve iskurla ilgili mevzuaatlardaki hukuk bilgisi üstünlüğü tartışılmaz olan soma işkur hiçbir kusuru olmayan bizlerden iş kaybı tazminatının yanlışlıkla ödendiğini belirterek belirttikleri hesaba yatırmalarını istemiştir.

Sebebini araştırdığımızda 4046 sayılı kanunun 21. Mad. 2.fıkrasına göre siz devir teslim tarihinden itibaren bir yıldan sonra işten çıkarıldığınız için haketmiyorsunuz denmiştir. 4046 sayılı kanunun 21. Mad. 2.fıkrası aynen şöyledir. ”Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken; bunların özelleştirmeye hazırlanmaları, özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle, bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50’nin altına düşmesinden, anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerin ise Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar.” demektedir.

İki virgül arası bir durumu belirttiğinden bu durumları maddeler halinde yazıp yasayı aşağıdaki şekilde okursak daha iyi anlaşılmaktadır. Biz A.Ş statüsündeydik 2 . duruma ”özelleştirme” girdiğimiz görülüyor. İş kur ise bizim durumu 7. duruma göre ”anonim şirkete dönüştürülmeyen ise devir teslim tarihinden itibari ile bir yıl içinde işten ayrılan” durumu olarak düşünüyor.

Daha iyi anlamak için 4046 21.mad. 2. fıkrayı şu şekilde okursak

”Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken;
1-bunların özelleştirmeye hazırlanmaları,
2-özelleştirilmesi,
3-küçültülmesi,
4 -faaliyetlerinin durdurulması,
5- kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle,
6- bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50’nin altına düşmesinden,
7- anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerin ise Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde,
hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar”

Görüldüğü üzere bir yıl ibaresi sadece ”anonim şirket haline dönüştürülmeyen” kurumlar için bir yıl, diğer durumlar için bir yıl süre şartı yoktur. Burada ”ise” ibaresinden ”anonim şirkete dönüştürülmeyen” ile ” Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde kelimesini birbini bağlayan bir tamamlayıcı bağlaç olduğu anlaşılmaktadır. Türkçe dil bilgisi “ise” bağlacı okunduğunda kendinden önce gelen kelimeyi se,sa yapar. Yani ilgili kelime “anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerinse Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde,” olmaktadır.

Arkadaşlarımıza Soma işkur hizmet merkezi Özelleştirilen SEAŞ genel müd. den istediği kamuda ne kadar çalışmam olduğu çizelgesine bakarak gerekli inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra tarafıma 4046 sayılı kanunun 21.mad. 2.fıkrasında A.ş statüsünde ve özelleştirme nedeniyle işim sona erdiği için iş kaybı ödemeye karar verdi. Ödemenin nedenini araştırdığımda 4046 sayılı kanunun 21.mad.2.fıkrasındaki tarafımla hiç ilgisi olmayan “anonim şirket olmayan ise devir teslim tarihinden sonra bir yıl içinde ” ibaresi durumuna hatalı yorum yapılıp buna göre işlem yapıldığını öğrendim. Oysaki çalıştığım kamu kuruluşu A.Ş statüsünde ve “özelleştirme” nedeniyle iş hakkım fesih oldu. Ayrıca yanlış yorumlanan ve tamamen idarenin kusuru sonucu meydana gelen bu ödemede iş kaybı haketmesem dahi hakettiğime karar verilen işsizlik ödeneği hesaplanan ödemeden mahsuplaştırılarak düşülmeden tamamının istenmesi yersizdir. Çünkü işsiz kaldığım dönemde yasa gereği atanasıya kadar ailemi geçindirmek için işsizlik ödeneği yada iş kaybı tazminatından biri bağlanmak zorundadır.

Bahse konu olay hakkında yüzlerce arkadaş borca itiraz etmiş Bimere başvuruda bulunmuşlardır. Bende ilgili yasa gereği hakkım iş kaybı tazminatımı , işsizlik ödeneğimi diye Manisa valiliği, manisa işkur il müdürlüğü ve Bimer aracılığı ile bilgi edinme başvurusu yaptım. Tüm başvurularıma yanıt olarak hakkımın işsizlik ödeneği olduğu bir yıl ibaresinin benim içinde geçerli olduğu yanıtı geldi. Oysaki tüm arkadaşların SGK hizmet dökümü ve işkura verdikleri fesih bildirim kağıtlarında fesih kodu 32 yani 4046 21.madde özelleştirme nedeni ile yazmaktadır.

İşten çıkarılan arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, şirkette çalışmaya devam eden arkadaşlarımızında ilerde işten çıkarılmaları halinde iş kaybı tazminatı hakkından yararlanmaları için konunun kurumunuz tarafınızdan gündeme getirilmesini istiyoruz. Bugüne kadar özelleştirilen kuruluşlarda çalışan bütün işçilerin aldığı hiç bir mağduriyet yaşamadığı iş kaybı tazminatından bizde yararlanmak istiyoruz.

Meydana gelen bu olayda 4046 sayılı yasa 6 defa güncellenmesi geçiş süreleri 3 defa değiştirilip süresiz yapılmasına rağmen 21 . Maddedeki 1 yıl sürede yasanın bütünlüğü açısından unutulup buna paralel değiştirilip güncellenmediği için özelleştirilen yüzlerce kuruluş içinden sadece biz soma termik santralı işçileri mağduriyet yaşadık. Bundan dolayı bundan sonra geçiş süresiz olsada hiçbir alıcı kuruluş bir yıldan önce süresiz gönderim yapmayacağından işkaybı tazminatı kimseye ödenmeyeceğinde kadük olmuştur. Bir yıldan önce gidenle şirkette çalışmaya devam edip bir yıl sonra işten çıkarılan arkadaşlar arasında eşitsizlik olacaktır.

You may also like...