Hizmetli personelin problemleri hakkında MEB’den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan personelin başta görev tanımı olmak Üzere, çalışma saatleri ve özlük hakları ile İlgili birçok sıkıntısı nedeniyle Türk Eğitim Senin Millî Eğitim Bakanlığına başvurması üzerine Millî Eğitim Bakanlığı çok geniş bir açıklamada bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/02/2011 tarihli, 9238 sayılı ve “Hizmetli personelin problemleri” konulu yazılarında; “Bakanlığımız emrinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan personelin başta mali hakların iyileştirilmesi olmak üzere bazı konularda sorunlar yaşandığına ilişkin Türk Eğitim Senin yazısı incelenmiştir.

Hizmetli personelin problemlerine ilişkin Bakanlığımız görüşü sırasıyla aşağıda yer verilmiştir:

Konu–1- Okullarımızın birçoğunda ya yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel yoktur ya da okulların büyüklüğü ve derslik sayısının fazlalılığı nedeniyle görev yapan hizmetli personel sayısı yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin yapması gereken iş miktarı arttığı için işler sağlıklı bir biçimde yapılamamakta ve personelin ağır iş yükü sebebi ile sağlık sorunları yaşaması durumu dahi söz konusu olmaktadır.

Cevap–1 4046 sayılı Kanunun değişik 22’nci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımız Taşra Teşkilatı emrine 2010 yılında (484) 2011 yılında (4) personel yönlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılında Devlet Personel Başkanlığınca personel yönlendirilmesi yapılması halinde, yönlendirilen personellerin atamaları gerçekleştirilecektir.

4131 sayılı Şehit Yakını ve Malulleri istihdamına yönelik, 2010 İçişleri Bakanlığının yönlendirilmesi doğrultusunda 2010 yılında 118, 2011 yılında 16 olmak üzere toplam 124 kişinin ataması yapılmıştır.

Ayrıca; halen içişleri Bakanlığından gelen yönlendirmeler doğrultusunda atamalar yapılmaya devam etmektedir,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (C) fıkrası hükümlerine göre geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımız emrine atamaları yapılmak üzere yönlendirilen personele ilişkin iş ve işlemler Bakanlar Kurulu esaslarına göre yapılmaktadır.

Ayrıca; 2010 yılında Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımıza 3317 geçici personel yönlendirilmiştir.

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Yönetmeliği gereği Bakanlığımızca 2010 yılı içinde 2000 hizmetli. 2000 memur unvanında olmak üzere 4000 personel istihdamı sağlanmıştır.

3413 sayılı Kanun gereği kamu kurum ve kuruluşları her mali yılbaşında ki serbest kadro sayılarının binde biri oranında istihdamı sağlamak zorundadır. Bakanlığımızca ilgili kanun gereği 2010 yılı içerisinde 773 adet hizmetli istihdamı sağlanmıştır.

2011 yılı için ise çalışmalar devam etmektedir.

Konu–2 Yine pek çok okulumuzda hizmetlilerimiz; mesai saatlerinin dışında da çalışmak zorunda bırakılmakta ve bu çalışmalar karşılığında da hizmetlilere hiçbir mesai ücreti ödenmemektedir. Hizmetlilerimiz yapmakta oldukları rutin görevleri dışında nöbet tutmaya zorlanmakta ve nöbet süreleri içinde oluşabilecek her şeyden mesul tutulmaktadır.

Cevap–2 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 178 inci maddesinde, fazla çalışma ve bu çalışma karşılığı verilecek haklar belirlenmiş; maddenin (B) fıkrasında; ”Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği, hiçbir yarar sağlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, bu konuda, 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 6’ncı sırasında da “657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde ver alan, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesi konusunda Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır.” açıklamasına da yer verilmiş olup, gerek bu açıklamanın ve gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178’inci maddesi hükmünün dışında Bakanlığımızın farklı bir uygulamaya gitmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Bakanlığımız emrinde görev yapan personelden, günlük çalışma saatleri dışında da görev yapanların fazla çalışmalarının her sekiz saati için bir gün olmak üzere izinden yararlandırılmaları mümkün olup, söz konusu hüküm kapsamında izin verilmeyen personelin adı-soyadı ve görev yaptığı kurumuna ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde de konunun değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Konu–3 Eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere verilen “Eğitim-Öğretime Hazırlık ödeneği”, yardımcı hizmet sınıfında bulunan eğitim çalışanı personele ödenmemektedir. Eğitim-öğretim hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan yardımcı hizmetler sınıfı Milli Eğitim Bakanlığınca adeta görmezden gelinmektedir.

Cevap–3 Bu iddianız doğruyu yansıtmamaktadır. Çünkü Kurum İdari Kurulu’nda yetkili sendika olarak katıldığınız ve imzaladığınız Ekim 2006 Çalışma Raporu’nda Yüksek İdari Kuruluna gönderilecek öneriler arasında bu konuda yer almış olup, bu konu 3/5/2007 tarih ve 25834 sayılı yazımız ile Yüksek İdari Kurulunun sekretaryasını yürüten Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiş, ayrıca, aynı konu hakkında Sendikanıza Millî Eğitim Bakanlığının 22/09/2010 tarihli ve 59101 sayılı yazımızla cevap verilmiştir.

Konu–4 Öğretmen dışında kalan hizmetli, memur ve diğer personelin atama ve yer değiştirmeleri ile ilgili herhangi bir yönetmelik bulunmamaktadır. Bu konuda acilen bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelin atama ve yer değiştirmelerinde şimdi olduğu gibi keyfilik ve mağduriyetler yaşanmaya devam edecektir.

Cevap–4 Öğretmen dışında kalan hizmetli, memur ve diğer personelin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin olarak mevzuat hazırlama veya ilgili mevzuatında değişiklik çalışmalarımız başlamış olup, çalışmalar tamamlandığında teşkilatımıza gerekli duyuru yapılacaktır.

Konu–5 Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel ile ilgili sübjektif değerlendirmelere yol açan “idarenin vereceği diğer görevleri de yapar.” ibaresi sebebi ile bu kadroda görev yapan kişiler idarenin keyfî uygulamalarına maruz kalmakta ve görevi olmayan işleri yapmaya zorlanmaktadırlar. Hatta görevi olmadığı halde verilen bu işleri yapmadıkları gerekçesi ile disiplin cezalan ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Cevap–5 Bahse konu personelin görev yetki ve sorumlulukları genel hükümler ile birlikte her personelin çalıştığı kurumun merkez teşkilatında bağlı bulundu öğretim dairelerince (İlköğretim Genel Müdürlü. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü gibi) o kuruma münhasıran düzenlenen idari yönetmeliklerde ya da yönergelerinde belirtilmiş olup uygulamada bu düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

Konu–6 Öğretmenlerimiz asgari geçim standardının yarısı kadar bir maaşla geçinmeye çalışırken, yardımcı hizmetler personeli çok daha az bir maaşla geçimini sürdürmek zorunda kalmaktadır.

Cevap–6 Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin yararlanacağı haklar; ilgili mevzuatı doğrultusunda hizmet sınıflan itibariyle görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak tespit edilmektedir. Bu bağlamda. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında memur ve daha alt unvanlarda görev yapan personelin de, bu kapsamda öngörülen haklardan yararlandırılmaktadır.

Bununla birlikte, Devletin ekonomik imkânları, kalkınma planlan ve hükümet programları çerçevesinde Bakanlığımız personelinin emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık ve diğer özlük haklarında; personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak, dengeli bir iyileştirme, sağlanmasına yönelik çalışmalarımız süreklilik arz etmektedir.

Ayrıca, Kurum İdari Kurulu’nda yetkili sendika olarak katıldığınız ve imzaladığınız Ekim 2006 Çalışma Raporu’nda Yüksek idari Kuruluna gönderilecek öneriler arasında “Millî Eğitim Bakanlığı çalışanları (Şube Müdürü, Öğretmen, Şef, Memur, Hizmetli ve diğer personel) ile diğer Bakanlık ve kurumlarda çalışan personel arasındaki maaş, ek ödeme, fazla çalışma ücreti ve ikramiye gibi Ödemeler arasındaki farkın giderilmesi” önerisi de yer almış olup, bu konu 3/5/2007 tarih ve 25834 sayılı yazımız ile Yüksek İdari Kurulunun sekretaryasını yürüten Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir.” açıklamasında bulundu. (Memurlar.Net)

You may also like...

 • efsus_75

  yalan yalan bu ülkeyi idare eden yöneticiler halkı malesef düşünmüyorlar onlar yandaşları yoldaşları yabancıları düşünüyorlar kurumları hangi yahudi hiristiyan dostlarımıza satarız yandaşlarımın hangilerini, mütahit teşeron yaparım ihale verim limyadan sonra irannı vururuz sonrada türkiyeyi vurruz natoyla bunu düşünüyorlar edeler bunlar ingiliz laurus

 • fehmi

  alavere dalavere 4/c nöbete

 • sevda

  ben hizmetli personel olarak calışmaktayım öğretmenlerin kişisel işlerini yapmalımıyım .mesala öğretmenin bırı neskafesini yerlere ve masa üstüne dokuyor ve bana temızlememi söyluyo tamam yaparım yaptımda fakat bana dıyokı paspas yapmak benım gorevım degıl olsaydı yapardım dıyo yanı benı insan olarak deyılde paspascı olarak goruyo bunun cevabını ögrene bılırmıyım

 • şahin

  bence yardımcı hizmetler kalksın genele hizmete geçip hizmet satın alsınlar bizede adam gibi muamele versinler demi çokta zor değil kanunun değişmesi

 • yüksel

  ben hizmetlinin görevi okulu temizlemekolarak biliyorumsevda kardeşime uygulanan muameleyi esefle kınıyorum bir eğitimci ne olursa olsun insan olduğunu unutmamalıherkes ekmek mücadelesi yapıyor onuruyla çalışan insanlara uşak muamelesi yapanlarutansın ALLAHA havale ediyorum . saygılarımla.

 • HULUSİ

  bence yardımcı hizmetler kalksın genele hizmete geçip hizmet satın alsınlar bizede adam gibi muamele versinler demi çokta zor değil kanunun değişmesi sağlık bakanlığında yaptıkları gibiyapabilirler

 • yaşar

  ben kamuda temizlik personeliyim ama daha çok memurların işini yapıyorum onlar sadece aylıklarını almak için imza gününü bekliyorlar

 • abdullah

  ben kaleriferciyim okulda akşam yakıyorum sabah yakıyorum 7 de kaçta çıkmam gerekiyor

 • tahir

  Memurun görevi ne yazan ve acıklayan yok. Amir işine gelmeyeni sorumluluğundan kurtulmak istediği işi memura verir.Sorumluluk cok ama hangisi görevi bilen yok.

 • ŞÜKRÜ

  ben yardımcı hizmetli olarak kendimden gurur duyuyorum.ama çalıştıgımız okullarda,idarecilerimiz ve ögretmen arkadaşlarımız bizleri insan olarak bakmıyorlar, hep küçük görüyorlar.yardımcı hizmetlinin görev tanımı belli olmadıgı sürece,bizler her zaman ezilmeye mahkumuz.hizmetli arkadaşlar bizler birlikte mücadele etmedigimiz sürece,birbirimizin ayagını kaydırdıgımız sürece çalıştıgımız yerlerde bizleri hep ezeceklerdir.ancak birbirimizi biz anlarız,bizi ne idarecilerimiz nede ögretmenler anlar. ben idarecim tarafından cezalar verilerek başka bir yere sürdürüldüm.tek suçum idarecilerin özel işlerini yapmamak,ögretmen çayını alıp sınıfa götürüyor,yerlere çay döküyor,gel burayı temizle diye emir veriyorlar.bunlara müsade etmeyın.sevda hanım kesinlikle kendinizi ezdirmeyin.bizler onların uşakları degiliz.ben gurumla mücadelemi yapıyorum,herşekilde savaşımı veriyorum.her yerede kanunu haklarımı arıyorum.bizlerde korku ve yalakalık oldugu sürecede,BİZLER EZİLMEYE MAHKUMUZ ARKADAŞLAR.ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN….

 • ŞÜKRÜ

  YARDIMCI HİZMETLİYİ KİM DÜŞÜNÜYORKİ,BİZLERİ VERMİŞLER İDARECİLERİN ELİNE,ONLARIN İLK ÖNCE ÖZEL İŞLERİNİ VE YALAKALIGINI YAPACAKSIN. BUNLARI YAPMADIGIN SÜRECE, ASIL GÖREVLERİNİ YAPMAMIŞ OLURSUN.BİR ZAMANLAR HACI ABİ DİYE HİZMETLİ VARDI,BİZDEN 15 YAŞ FALAN BÜYÜKTÜ, ÇALIŞTIGI MÜDÜRÜNDENDE YAŞÇA BÜYÜKTÜ,MÜDÜRÜ BACAGINDAKİ PANTOLONU ÇIKARIP HACI ABİYE VEREREK, EVE GÖNDERİP ÜTÜLETİP GETİRMESİNİ İSTEYEN DENGESİZ MÜDÜRLERİDE GÖRDÜK.AMA ŞUNU UNUTMAYIN BUNLARA BİZ HİZMETLİLER MÜSADE EDİYORUZ.BİZLER MÜDÜRLERDEN KORTUGUMUZ SÜRECE BİZLERİ ÖZEL İŞLERİNDE KULLANMAYA DEVAM EDERLER. ÖNEMLİ OLAN NEY BİLİYORMUSUNUZ.BİRLİKTE MÜCADALA ETMEKTİR. SENDİKALARDA FASA FİSOO BİZLER İÇİN.

 • azer

  sevda kardeşim sana o hareketi yapan bir eğitici olamaz insan bile değil o bahsi geçen öğrt allaha havale et gitsin

 • Niyazi Tunç

  türkiyede milli eğitim kadar laşka bir kurum görmedim dağda bir koyunu güdemeyen kurt’a yediren insanlar öğretmen olmuş,bizim gibi adam gibi adam olan hizmetliler okuyamamış okul müdürleri fakir fukaradan toplanan aydat paralarını kahvaltıda öğlen yemeğinde paraları harcıyor devletten’de para alıyorlar yiyorlar adam gibi adamlar doğru düzgün haramdan korkan adamları müdür yapmıyorlar okulları babalarının çiftliği gibi kullanıyorlar..hizmetlileri köle gibi kullanmak istiyorlar kendi özel işlerinde kahvaltı hazırlatmak istiyorlar öğlen okulda yemek yaptırmak istiyorlar yapmadığın zaman zıt gidiyorlar sürgüne gönderirim diyorlar biz müdürüz nedersek onu yapacaksanız diyorlar biz adam gibi devletin okulunda kendi görevimizi yapmak istiyoruz

 • slm arkadaşlar bende belediyeden geçen bir görevliyim hizmetlinin işi okulda öğretmelere çay yapması katien doğru değildir bağlı ilçe milli eğitime durumunuz izah edeceksiniz bizim işimiz temizlik erkekse tamirat tadilat bayan ise sadece temizlik yapmak saygılarımla tşkl