Hak-Sen aile yardımını sordu

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Aile Yardımı konusunda ortaya çıkan tereddütleri Maliye Bakanlığına sordu.

4/C Aile Yardımı Nasıl Ödenecek ?

657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personele ödenecek olan Aile Yardımının ödeme miktarı ve usulüne ilişkin Maiye Bakanlığına başvurumuz.

1 Ocak 2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararın” 7 inci maddesinin (5) inci fıkrasında;

“Geçici personele, 657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, anılan kararın 20 inci maddesinde, “Karar, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” denilmektedir.

Söz konusu kararın yürürlüğe girmesinin ardından oluşan tereddütlerin giderilmesi için;

2014 yılında sözleşme imzalamak suretiyle 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca göreve başlayan personele;

1) 1-14 Ocak 2014 tarihleri arasında fiilen çalıştıkları süreye ilişkin aile yardımı ödenip ödenmeyeceği,

2) Aile yardımı ödeneğinden yapılacak kesintilerin ne şekilde hesaplandığına,

ilişkin Maliye Bakanlığına yazılı başvuru yapılmış olup sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır. (Hak-Sen)

You may also like...