Hak-Sen 4/C’nin iyileştirilmesi için başvurdu

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelin çalışma şartlarında iyileştirme yapılması için Maliye Bakanlığına başvurdu.

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi tarafından yapılan yazılı başvuruda; 4/C’li personelin hak kaybına neden olan hukuka aykırı düzenlemelerin , 2012 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararda düzeltilmesi talep edildi.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre; gerek Türkiye İstatistik Kurumu gerekse de Özelleştirme Nedeniyle nakledilen personelle ilgili olarak Maliye Bakanlığınca üzerinde çalışılan 2012 yılı Bakanlar Kurulu kararında düzeltilmesi istenen hususlar şöyle sıralandı;

1)- 657 sayılı Yasanın 4/C personel çalıştırılmasına ilişkin ilgili kararlarda yer verilen, “geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve hizmet sözleşmelerine bu yönde hüküm konulamaz” ibaresinin metinden çıkarılarak, geçici personelin fiilen yaptığı görev nedeniyle hak ettiği ek ödeme, fazla çalışma, ek ders, döner sermaye vb. ödemelerin yapılmasının sağlanması,

2)- 6111 sayılı Yasanın 83 üncü maddesinin (b) bendiyle “ Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri” Damga Vergisinden muaf tutulmuştur.
Bu nedenle, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine çalışan sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinin Damga Vergisinden muaf tutulması,

3)- Türkiye İstatistik Kurumunda 4/C’li personel çalıştırılması hakkındaki 2011 yılına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan Sözleşmenin Sona Ereceği Hallere İlişkin 8 inci maddedeki;
a) Devlet memurları için kanun, tüzük ve yönetmeliklerde suç sayılan ve/veya disipline aykırı fiil ve hareketleri işlediğinin tespit edilmesi,
b) Görevinde başarısız olduğunun birim amirlerince tespit edilmesi,
Hükümleri gerekçe gösterilmek suretiyle uyarı, kınama vb. disiplin cezası verilen 4/C personelin sözleşmesi, disiplin cezalarının yargısal denetimi dahi beklenmeden feshedilmektedir. Diğer bir deyişle sözleşme feshi de bir nevi disiplin cezası şeklinde uygulanmaktadır.

Bu işleme maruz kalan sendika üyelerimiz adına Kastamonu, Erzurum ve Antalya İdare Mahkemelerine açılan davalar lehte sonuçlanmış olup, mahkeme kararları ekte sunulmuştur.

İdare mahkemelerinin kararlarında genel olarak;
“Kamu hizmetini yürüten memurların ya da kamu görevlisi sayılan kimselerin işledikleri fiiller nedeniyle cezalandırılmaları gereken durumlarda bireysel özgürlükler ve insan hakları normları ile çatışmamasına özen gösterilmek yanında; ölçülülük ilkesinin bir gereği olarak suç ile onun kanunda gösterilen cezası arasında hakkaniyette tesis edilmesi gerektiği belitilen mahkeme kararında; “Fiil ile ceza arasında bulunması zorunlu olan ölçülülük ve adil dengenin olmadığı kanaatine varıldığından, davacının hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denilmektedir.

Bu nedenle, Bakanlar Kurulu kararında yer alan “Sözleşmenin Sona Ereceği Hallere” ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olacak şekilde düzenlemesini,

4)- 6111 sayılı Yasanın 106 ncı maddesiyle değişik 657 sayılı Yasanın 104 üncü maddesinin (B) fıkrasında, Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir,
(D) fıkrasında , Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir, hükmü getirilmiştir.

Bu nedenle, 657 sayılı Yasa’da yapılan değişikliklerden 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelin de yararlanması için gerekli değişikliğin yapılarak,

a) 4/C li personelin yılbaşında yapılan iş sözleşmesinden doğan 22 günlük yıllık izin haklarının yıl içerisinde taleplerine göre kullandırılması,
b) 4/C’li personelin eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilmesi,
c) Kadın 4/C’li memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilmesi,
5) Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 4/C’li personele ödenen İş Sonu Tazminatından Gelir Vergisi kesintisi yapılmaması,

You may also like...