Geçici personele ek ödemede kötü haber

Kamuda çalışan ve ne işçi ne memur ve ne de sözleşmeli sayılmayan geçici personelin özlük hakları sorunlu bir konu. Zira haklar bakımından en geride bulunan geçici personelin ek ödeme hakkı da 2016 yılına kadar yargıya konu oluyordu.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında kamuda geçici personel olarak çalışanlar kamuda en geri özlük haklarına sahip grubu oluşturuyorlar. Bu son derece kısıtlı haklar geçici personelin serzenişine neden oluyor ve diğer kamu personelinin hilafına hiç yararlanamadıkları kalemler hakkında hak taleplerine yol açıyordu.

Bu kalemlerden biri de ek ödeme idi. 2016 yılından önce Geçici personele ek ödeme hakkı bulunmuyordu. 375 sayılı KHK’den kaynaklanan bahse konu hak yönünde talep mahkemelere konu oluyor, yoruma açık bu konuda kimi mahkemeler ek ödemenin ödenmesine, kimi mahkemeler de yasada böyle hakkın olmadığından bahisle talebin reddine karar veriyordu.

GEÇİCİ PERSONELİN EK ÖDEME HAKKINDAN FAYDALANMASI

2016 yılından itibaren ise 2016-2017 yılları için uygulanacak Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararlarında yeni bir hak olarak geçici personelin de ek ödeme hakkından faydalanması öngörülmüştü.

Davaların kiminin geçici personel lehine kiminin idare lehine sonuçlanmış olması rahatsızlık oluşturmuş, Danıştay Başsavcılığını harekete geçmesine yol açmıştı.

İşte 2016 yılından önceki dönemdeki ek ödeme hakları için dava açan geçici personelden bu davayı kazananların davaları da Danıştay’dan dönmüş bulunuyor. Kesinleşen idari yargı kararlarına karşı kanun yararına temyiz isteminde bulunan Danıştay Başsavcılığınca açılan davaların Danıştay 12.Dairesinde yeniden görüşülmesi sonucunda davalar bu defa başvurucular aleyhine sonuçlanmış bulunuyor.

Anılan kararlarda;

Geçici personelin “Belli bir vasıf gerektirmeyen, daha çok bedensel çalışmalara ağırlık verilerek yapılan, başlangıç ve bitişi belli sürelerde çalışmanın öngörüldüğü, yaptıkları işin geçici veya mevsimlik olması nedeniyle asli ve sürekli görev niteliğinde olmaması nedeniyle Devlet memurlarından farklılık arz ettiği”,

“375 sayılı KHK’nin ek 9 uncu maddesinde 657 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olmak kaydıyla, aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan devlet memurları arasında aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan devlet memurları arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla ekli cetvelde belirtilen kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranda ek ödeme öngörüldüğü ve ek ödemeye ilişkin düzenlemenin amacı ve hesaplama biçimi dikkate alındığında, geçici personel statüsünde istihdam edilenlerin ek-9 uncu madde kapsamında değerlendirilmesinde olanak bulunmadığının”,

Vurgulandığı kararlarda Danıştay Tetkik Hakiminin aksi yönde görüşüne rağmen;

“İdare Mahkemesince aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan Devlet memurları arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla getirilen ek ödemeden farklı statüde bulunan geçici personelin de yararlandırılmamasında adalet, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi gerekirken ek ödeme tutarlarının başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Hükümlerini belirterek geçici personel statüsünde istihdam edilenlere ek ödeme verilmemesine karar vermiş bulunuyor.

Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa İdare Mahkemelerince verilen kararlarla ilgili olarak Danıştay 12. Dairesinin 02.07.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1803 Esas ve 2016/727 Karar; 2015/1816 Esas ve 2016/728 Karar; 2015/1821 Esas ve 2016/729 sayılı kararlarının tümü aynı yönde bulunuyor.

Yani 2016 yılı öncesinde ek ödeme almak amacıyla dava açan ve kazanan geçici personelin bu kazanımları heba oluyor.

2015 SONRASI İÇİN SORUN YOK

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararı ile 2016 ve 2017 yıllarında istihdam edilecek geçici personele için ise zaten böyle bir problem yok. Zira anılan karar gereği geçici personele artık “1.800” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (01.01.2016-30.06.2016 arası 159,87 TL) brüt ek ödeme verilmeye başlanmıştı.

Mamafih anılan Toplu Sözleşmede 375 sayılı KHK’deki gibi bir muafiyet belirtilmediğinden bu rakamdan yüzde 14 SSK payı ve yüzde 15 gelir vergisi ile binde 7,59 damga vergisi tenzil olunuyor, net ele geçen güncel tutar 115,66 TL olarak ödeniyordu.

2016 yılı Temmuz-Aralık dönemi için ise yüzde 5’lik katsayı artışı sayesinde 167,86 TL brüt ek ödeme verilecek. SSK ve vergi kesintilerinden sonra ise 121,44 TL net ek ödeme ödenecek. (Şevket TEZEL – Memur Haber)

You may also like...