Geçici Personel’e aile yardımı nasıl ödeniyor?

Aile yardımı ödeneğine ilişkin ödeme usul ve esaslarının her personel için aynı olmaması, aile yardımı ödeneği miktarının bazı hallerde her personel için aynı olmaması sonucunu doğurmaktadır.

Devlet memurları ile sözleşmeli personele aynı göstergeler esas alınarak aile yardımı ödenmekte ve bu ödemeden vergi kesintisi yapılmamaktadır. Geçici personelin aile yardımı ise farklı göstergelere göre hesaplanmakta ve bu ödemeden gelir vergisi ile damga vergisi kesilmektedir. İlgili personelin gelir vergisi bakımından üst dilime yükselmesi durumunda (genellikle yılın ikinci yarısında) ise yararlandığı aile yardımının net miktarı azalmaktadır.

Devlet memurunun aile yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri kapsamında, Devlet memurlarına; her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda aile yardımı ödenir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve borç için haczedilemez.

Sözleşmeli personelin aile yardımı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan düzenlemeye göre; (ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere) kamu kurum ve kuruluşlarına ait sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden, aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Geçici personelin (4/C) aile yardımı

Toplu Sözleşmede yer alan düzenlemeye göre; (ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere) kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personele, 657 sayılı Kanunun “aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez” hükmü hariç olmak üzere Devlet memurlarına yapılan ödeme ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir. (Memurunyeri)

You may also like...