Geçici Personel sendika üyesi olabilecek

Geçici Personel’in sendika üyesi olabileceği hususunda Danıştay’ın kararını açıklayan KamuHaber sitesinin haberi.

Söz verdiğimiz üzere geçici personelle ilgili çok önemli bir mahkeme kararını sunmak istiyoruz. Sözleşmeli personel için sendika ödentisi ile ilgili bir davayı görüşen Danıştay Onuncu Dairesi Başkanlığı geçici personelin de sendika üyesi olabileceğini çok açık olarak Kararında yazmıştır. Aşağıda yayınlayacağımız Karar geçici personelin örgütlenme hakkının önünü açmaktadır.

Danıştay onuncu Dairesi Başkanlığının 2004/9181 sayılı Esas Nolu 2007/3732 Nolu Kararı aynen aşağıda yer almıştır.

ÖZET: 657 SAYILI Yasanın 4 maddesindeki işçiler dışında belirtilen memur, sözleşmeli personel ve geçici personelin 4688 Salı Kamu Görevlileri Sendikası kanunu kapsamında bulunduğu, davalı idarede işçi statüsünde çalışmayıp, sözleşmeli personel statüsünde çalıştığı tartışmazsız olan davacı sendikanın 5 üyesinin 4688 sayılı Yasa kapsamında kamu görevlisi olduğu; davalı idare tarafından, anılan yasa uyarınca, söz konusu üyeler için, çalıştığı sürece sendika aidatı kesintisi yapılması gerektiği hakkında.

Temyiz eden (davacı) Büro emekçileri sendikası

Vekili : Av

Karşı taraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

İstemin özeti: Ankara 11.idare mahkemesinin 31.12.2003 tarih ve E: 2003/294, K:2003/2030 sayılı kakarının, temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenmektedir.

Savunmanın özet. Temyiz isteminin reddi

Danıştay tetkik hakimi: Aydın Akgül

Düşüncesi. Olayda, davalı idarede işçi sttaüsünde çalışmayıp, sözleşmeli personel statüğsünde çalıştığı tartışmasız olan davacı sendika üyelerinin, 4688 sayılı Yasa kapsamında kamu görevlisi olduğu açık olup; davalı idare tarafından anılan Yasa uyarınca, söz konusu üyeler hakkında sendiak aidatı kesin isi yapılması gerekirken, akis yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta, davanın reddi yolunda idare mahkemesi tarafından verilen kararda isabet görülmemektedir.

Danıştay Savcısı: Nevzat Özgür:

Düşüncesi: idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlarının temyizen incelenerek bozulabilmesi için 2577 ayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, davacı sendikanın, davalı idarede sözleşmeli personel olarak çalışan 5 üyesi için sendika aidatı kesintisi yapılması isteminin reddine ilişkin 27.1.2003 tarih ve 586/2862 sayılı işlmein iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 11. İdare Mahkemesince; 4688 sayılı Kanun kapsamında giren kau görevlilerinin, anılan Yasa uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında daimi surette çalışlması, adaylık ve deneme sürelerini tamamlamış olması gerektiğinden; davacı sendika üyesi olup, davalı kurumda geçici olarak sözleşme ile çalışan personelin 4688 sayılı Yasa kapsamında olmadığı, bu haliyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın redine karar vermiştir.

Davacı tarafından, idare mahkemesinin kakarının usul ve hukuka ykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

4688 sayılı Kanununun Amaç başlıklı 1. maddesinde, Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir., Kapsam başlıklı 2. maddesinde, Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır., Tanımlar başlıklı 3.maddesinde; Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Kamu Görevlisi : Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yo­nun­da çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini..ifade edeceği ; Üyelik Ödentisi başlıklı 25. maddesinin birinci fıkrasında ise..hükümlerine yer verilmiştir.

657 sayılı Yasanın İstihdam Şekilleri başlıklı 4. maddesinde Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

NOT: Kararın devamında memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçinin tanımına yer vermiştir. (657 deki hükme aynen yer verilmiştir.)

Dosyanın incelenmesinden; davacı sendikanın, davalı idarede sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 5 üyesi için sendika aidatı kesintisinin yapılmadığı, bu kişilerin aidat kesintisinin yapılması istemiyle 18.1.2003 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurduğu, söz konusu üyelerin 657 sayılı Yasa nın 4/B kapsamında bulunmadı gerekçesi ile istemin 27.1.2003 tarh ve 586/2862 sayılı İşlemler reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Oysa, 4688 sayılı Yasanın Kapsam başlıklı 2. maddesinde hangi kamu görevlilerinin anılan Yasa kapsamında olduğu açıkça belirtilmiş olup, 4688 sayılı Yasanın, anılan madde hükmünde belirtilen kurum ve kuruluşlarda işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, 657 sayılı Yasanın 4. maddesindeki işçiler dışında belirtilen memur, sözleşmeli personel ve geçici personelin de 4688 sayılı Yasa kapsamında olduğu tartışmasızdır.

Kaldı ki, 4688 sayılı Yasanın 3. maddesinde kamu görevlisi, Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yo­nun­da çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlileri olarak tanımlanarak, Yasanın kapsamında yönelik, işçi statüsünde olanlar haricinde kamu görevlileri hakkında bir istisnaya yer verilmemiştir.

NOT: bundan sonraki paragraf aidat ile ilgilidir.

Karar oy birliği ile verilmiştir.

KARARANDAN AÇIKÇA ANLAŞILACAĞI ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL DE SENDİKA ÜYESİ OLABİLECEKTİR. Danıştay Başkanlığı bu yönde yukarıda verilen kararla kapıyı açmıştır.

You may also like...