Fazla mesai için bakanlığa başvuru

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, 4/C’li personele fazla mesai ücreti ödenmesini talep etti.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, aldığı düşük ücretle geçim sıkıntısı içinde hayatını idame ettirmeye çalışan Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda görev yapan 4/C’li personele Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 17. maddesinden doğan fazla çalışma ücretlerinin başlangıç olarak 1/7/2012 tarihi esas alınarak geriye dönük hesaplanmak suretiyle ödenmesi için valiliklere yazı yazılmasını ve sendikamıza bilgi verilmesini istedik.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’na göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Bu karara rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 4/C’li personele fazla çalışma ücreti ödemesi yapılmamaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 34. maddesinin (e) bendinin altıncı ve yedinci fıkralarında, “… Kurul kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Kurul kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır” denilmektedir.

Söz konusu kararın gereğinin yerine getirilmesi için bakanlığa yazılı müracaatta bulunduk. (Eğitim Bir-Sen)

You may also like...