"Eşit İşe Eşit Ücret" mi acaba..?

Yıllardır dile getirilen önemli bir konu olan “eşit işe eşit ücrete” ilişkin önerge, 24 Temmuz 2008 günü, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Ancak;

Ancak; değişiklik üzerinde yapmış olduğumuz ilk inceleme neticesinde 4/C açısından durumun vahim olduğunu gördük. Çünkü değişiklik ile halihazırdaki kapsamda bir değişiklik yapılmamış sadece ödeme yöntemi değiştirilmiştir. Buunla da “eşit işe eşit ücret” verildiği iddia edilmektedir.

Düzenleme ile “Kadro karşılığı sözleşmeli personel” yani 4/B hariç tutulmuş; 4/C’nin adı bile geçmemiştir. Diyelim ki 4/B’liler yüksek maaş alıyorlar (almıyorlar ama) onun için kapsam dışı tutuldu. 4/C’nin bu düzenlemede değerlendirilmemesinin ne sebebi vardır?

Yorumu kamuoyuna bırakıyoruz…

* * *

ÖNERGE METNİ

Görüşülmekte olan 269 sıra sayılı Kanun Tasarısının 46 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli (Giresun), Orhan Erdem (Konya), Cevdet Erdöl (Trabzon), Safiye Seymenoğlu (Trabzon), A. Sibel Gönül (Kocaeli)

4) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2006-30/6/2006 tarihleri arasında 950 gösterge rakamının, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılır.” ibaresi, “en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile esas ve usulleri; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil alınmakta olunan toplam ödeme tutarları esas alınarak, emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel için farklı oranlar belirlenebilir veya hiçbir belirleme yapılmayabilir.” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “makam, yüksek hâkimlik, temsil veya görev tazminatından yararlananlara,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve anılan maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan ödemelerden yararlanan memurlara, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki personelden 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden yararlanan memurlar ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrası, 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi, 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 32/D maddesi, 24/6/1994 ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası, 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunun 17 nci maddesi, 16/04/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin altıncı fıkrası, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 72 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) fıkrası ile ek 2 nci maddesinde öngörülen ödemelerden yararlanan memurlara, anılan hükümlere göre yapılan ödemeler ile her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının, birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara bu fıkrada sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yerine sadece bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılır.”

“Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler döner sermaye bütçelerinden yapılır. Devletin mali imkânlarını göz önünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilen personele bu madde uyarınca yapılan ek ödemelerin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden yaptırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MECLİS BAŞKAN VEKİLİNİN OKUDUĞU ÖZET:

Kurumsal ek ödemesi olmayan yaklaşık 1,5 milyon kamu personeline herhangi bir kadro veya görev unvanı ayrımı yapılmaksızın halen 136 YTL olarak yapılmakta olan ek ödeme en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200’ü oranına kadar artırılmaktadır. Bakanlar Kuruluna bu oranı geçmemek üzere bütçenin mali imkânları çerçevesinde unvanlar itibarıyla farklı oranlar belirleme yetkisi verilmektedir. Kurumsal ek ödemesi olması nedeniyle söz konusu ek ödemeden yararlanmayan ancak ek ödeme oranı en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200’ünün altında olan kurumlar da kapsama dâhil edilmektedir. Bu suretle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kamu personelinin kurumlar arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi ve eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak ücret adaletinin sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu ek ödemenin bazı kurumlar için döner sermaye bütçesinden yapılması öngörülmektedir.

ÖNERGENİN GEREKÇESİ

Gerekçe: Üçüncü fıkrada yapılan değişiklikle, aylık, ödenek, mali ve sosyal haklar bakımından askeri hakimler ile adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasındaki denkliğin sağlanması, dördüncü fıkrada yapılan değişiklikle ise, halen kapsama dahil kamu personeline 136 YTL civarında yapılmakta olan ek ödeme tutarının, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı ile atanma usulü gibi kriterler göz önüne alınarak farklılaştırılması ve yeni ek ödeme oranları belirlenmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmek suretiyle, kurumsal ek ödemesi olan personel ile olmayan personel arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi amaçlanmıştır.

You may also like...