Eğitim Bir-Sen, 4/C’li Personelin Fazla Çalışma Ücreti ve Hastalık İzni Süresine Dava Açtı

Memur-Sen’e bağlı, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) 4/C’li personelin fazla çalışma ücreti ve hastalık izni süresine dava açtı.

31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/12/2010 tarih ve 2010/1205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar’ın; “Ücretler” başlıklı, Madde 3- (5) “Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz”, ve “İzinler” başlıklı, Madde 9- (2) “Geçici personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir” hükmünde yer alan “yılda 30 günü geçmemek üzere” ibarelerinin iptali için Danıştay’da yürütmesinin durdurulması talepli dava açıldı. Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Günümüz koşulları göz önüne alındığında, değişen ve gelişen insan hak ve özgürlüklerine, çalışanların hayatını korumaya yönelik belirlenen kurallara rağmen bunlara aykırı bir kısım düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan 4/C sözleşmeli personel ile kadrolu devlet memurlarının her ikisinin de üstlendikleri görev, kamu görevi olup, sorumlulukları ise aynı olmasına rağmen, kadrolu devlet memuru olanlara 657 sayılı Kanun’un yukarıda yer vermiş olduğumuz hükmünde belirli bazı hallerde yaptırılacak olan fazla çalışmanın ücretle karşılanacağı, ayrıca kurumların gerektiği takdirde günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin personele çalışma yaptırabilecekleri belirlenmiş ise de, bu çalışmaların karşılığının ne şekilde verileceği belirtilmiş fakat farklı gruplarda yer alan bu kamu görevlilerinden; hizmet akdiyle çalışan sözleşmelilere iptali istenen kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan, 4/C’li personele hastalık izni 30 güne kadar verilirken, kadrolu devlet memuru olanlar için bu süre en az altı ay olarak tespit edilmiştir. İnsanlar dönem dönem çeşitli sağlık sıkıntıları yaşayabilir. Fakat bu rahatsızlıkların 30 gün kadar süreceği, bundan daha uzun süren bir hastalığın bulunmadığı şeklindeki tespitler, sosyal olgular ve bilim sınırının ötesinde, hayatın olağan akışına ters, gerçeklikten uzak yargılardır. Dolayısıyla burada davalı idarenin hangi gerekçe ile hastalık iznini 30 gün ile kısıtladığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu durum, başta Anayasa olmak üzere, 657 sayılı Kanun’a ve uluslararası sözleşmelere açıkça aykırılık teşkil etmektedir.”

You may also like...