Eğitim Bir-Sen 11 ay 28 gün için başvurdu

2012-2013 toplu sözleşme görüşmelerinde 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında “geçici personel” statüsünde istihdam edilen personelin çalışma sürelerinin 11 ay 28 gün olarak düzenlenmesi yönünde mutabakata varılmış, bu husus Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nda da ifade edilmiştir.

Ancak mezkûr kararda “657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan geçici personelin çalışma sürelerinin 11 ay 28 gün olacak şekilde ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında 30/11/2012 tarihine kadar gerekli değişiklikler yapılır” şeklinde ifade edilen bu hususun sonuç doğurabilmesi, 30.11.2012 tarihine kadar ilgili mevzuatında Bakanlar Kurulu’nca değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, 4/C kapsamındaki personelden gerek sözleşme süreleri 30.11.2012 tarihinden önce sona erecek olanlar gerekse diğerleri, mevcut hizmet sözleşmeleri ve özlük hakları konusunda nasıl bir işlem tesis edileceğini bilmediği için tedirginlik yaşamaktadır.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında 4/C statüsünde istihdam edilen personelin hizmet sözleşmeleri bazı il milli eğitim müdürlükleri tarafından Temmuz ayı içerisinde yapılmakta olduğundan, 2011 yılında akdedilen hizmet sözleşmeleri 2012 yılının Temmuz ayı içinde sona erecektir. Ancak 4/C statüsündeki personelin çalışma esaslarını düzenleyen 2004/7898, 2010/1205 ve 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarında gerekli değişiklikler yapılmazsa, hizmet sözleşmeleri yine 11 ay üzerinden akdedilecek ve mevcut sözleşmelerinde 28 gün eksik istihdam edilmiş olacaklardır. Bu durumda, anılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın ilgili maddesi çerçevesinde işlem tesis edilememesi halinde, bu hükme rağmen mağduriyetlerin yaşanması ve beraberinde hukuki ihtilafların vuku bulacağı izahtan varestedir.

Bu nedenle, Başbakanlığa yazılı müracaatta bulunarak, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında 4/C statüsündeki personelin istihdam sürelerinin 11 ay 28 gün olacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettik.

Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığımız başvuruda ise, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında istihdam sürelerinin 11 ay 28 gün olacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması beklenmeksizin, hizmet sözleşmeleri 2012 yılı Temmuz ayı içinde veya 30.11.2012 tarihine kadar sona erecek olan 4/C statüsündeki personel yönünden mevcut hizmet sözleşmelerinde çalışma sürelerinin 11 ay 28 gün olacak şekilde revize edilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar geçecek sürede akdedilecek hizmet sözleşmelerinde çalışma sürelerinin 11 ay 28 gün olarak düzenlenmesini istedik. (Eğitim Bir-Sen)

You may also like...