DPB’den 4C’yle ilgili önemli görüş

Devlet Personel Başkanlığı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/B statüsüne geçişi yapılan 4/C’lilerin durumları ile ilgili önemli bir görüş verdi.

DAĞITIMDA KAYITLI YERLERE

İlgi: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 25.12.2017 tarihli ve 19743215-30669 sayılı yazısı.

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18’inci maddesi çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında çalışmakta olanların, mezkur Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına atama işlemlerinin yapılmasına kadarki süre zarfında bunlar hakkında uygulanacak hükümler hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin 18’inci maddesi ile 657 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 43’üncü maddede, ”Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4’üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler…” hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, mezkur Kanunun 4’üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında çalışmakta olanların aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği 2/1/2018 tarihten itibaren doksan gün içinde geçirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda çalışanların mezkur Kanunun 4’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına atama işlemlerinin yapılmasından evvel bu işleme esas teşkil edecek pozisyonların il bazında sayısının, unvanının ve ücretlerinin belirlenerek kurumlar itibarıyla tahsisinin yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan mezkur Kanunun 4’üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında bulunanların istihdamlarına imkan veren usul ve esasları düzenlemek üzere yayınlanan ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarının uygulama süresinin 2017 yılı sonunda ereceği bilinmektedir.

Yukarıda zikredilen Kanun Hükmünde Kararnamenin 18’inci maddesi hükmünde geçici personelin mezkur Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde geçiş işlemlerinin bir süreç içerisinde gerçekleştirileceği öngörülmüş, ilgili personelin bu süreç içerisinde görevlerine son verileceğine dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir. İlgili personelin atama işleminden sonra da ”halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere” şeklindeki hükmün bir gereği olarak görevlerine devam edecekleri açık olduğundan söz konusu personelin mevzuat statülerinden yeni statülerine atanıncaya kadar kurumlarında görevlerine devam etmelerinin mümkün ve gerekli olduğu anlaşılmaktadır.

You may also like...