DPB: “Görev tanımı çalışmalarına ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir”

Devlet Personel Başkanlığı (DPB), Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu’nun (Hak-Sen) 6 Nisan 2018 tarihli yazısına cevap verdi.

Devlet Personel Başkanlığı, Hak-Sen’in; İdari Büro Personeli ve İdari Destek Personeli unvanlarının görev tanımalarını sorduğu yazıya cevap verdi.

Cevapta; “İdari büro görevlisi ve idari destek personeli unvanlı sözleşmeli personelin görev tanımlarını neler olduğu hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi ile eklenen geçici 43 üncü maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler.” hükmüne yer verilmek suretiyle anılan Kanunun mülga (C) fıkrası kapsamında geçici personel olarak çalışanların pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmeleri düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu unvanlar da dahil olmak üzere kadro ve pozisyon unvanlarının görev tanımı çalışmalarına ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Hak-Sen genel Başkanı Ayhan Çivi ise, sosyal medya hesabından; “Devlet Personel Başkanlığından 4/B’ye geçiş unvanlarının görev tanımlarını istediğimiz yazıya gelen cevaptan da anlaşılacağı gibi eski 4/C’li personelin görevi tanımsız çakma 4/B’li oldukları tescillendi.” mesajını paylaştı. (Özelleştirme.Net)

You may also like...