Danıştay, İşçi Statüsündeki Mühendisi Haklı Buldu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir mühendisin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı davayı kabul etti.

Danıştay, nakil hakkı korunan personel olması nedeniyle kapsam dışı personel sayılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı verilmesi gerekirken bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görmedi.

Aras Elektrik Dağıtım AŞ Bayburt İl Müdürlüğü`nde 4857 Sayılı İş Kanunu`na tabi statüde elektrik mühendisi olarak görev yapan davacı, kapsam dışı personel sayılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin söz konusu şirketin işleminin iptali istemiyle dava açtı.

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi.
4046 sayılı Yasa`nın 22. maddesi uyarınca, özelleştirilen kuruluşlarda görev yapan kamu personelinin kamu hukuku ile olan ilişkilerinin ve kamu görevlisi veya kamu işçisi olan statülerinin özelleştirme işlemleri sonrasında da devamını sağlamak ve bu kişiler yönünden herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kişilere başka kurumlara naklen atanma imkanı getirildiği belirtildi.

Kararda, 21 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5398 Sayılı Yasa ile bu kuruluşların özelleştirme programına alınma tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu`na tabi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tabi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personele tanındığı ifade edildi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu bağlamda; Aras Elektrik Dağıtım AŞ bünyesinde işçi statüsünde mühendis olarak görev yapan ve sendika üyesi olmadığı gibi toplu iş sözleşmesinin taraflarınca toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında tutulan davacının belirtilen hukuki durum karşısında kapsam dışı personel olduğunun kabulü gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, davacının TEDAŞ`ın özelleştirme kapsam ve programına alındığı tarihten sonra işe başlamış olmasından dolayı geçici 21. madde hükmünden yararlandırılmamasının da hukuken olanaklı olmadığı kaydedildi.

Bu itibarla, 3 Temmuz 2005 günlü, 5398 Sayılı Yasa`nın getirdiği değişiklikten önce 2 Nisan 2004 tarihinde özelleştirme programına alınan bir kuruluşta İş Yasası`na tabi kapsam dışı personel olarak 21 Aralık 2004 tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi ile mühendis olarak çalışan ve yasa değişikliğinden sonra aynı kadro ve pozisyonda görev yapmaya devam eden davacının 4046 Sayılı Yasaya 5398 Sayılı Yasa ile eklenen geçici 21. madde uyarınca nakil hakkı korunan personel olması nedeniyle, kapsam dışı personel sayılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı verilmesi gerekirken; bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediğine oy çokluğuyla karar verildi.

Dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesinin ısrar kararında ise hukuka aykırılık bulunmadı. (CİHAN)

You may also like...