Damga Vergisi konusunda Milli Eğitim Bakanlığının görüşü

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B ve 4/C statüsünde çalıştırılanların sözleşme bedelleri üzerinden damga vergisi kesileceğine dair görüş bildiren Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazısı.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde; bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar damga vergisine tabi olacağı, bu Kanun’daki kâğıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği belirtilmiştir. Anılan Kanun’un 3’üncü maddesinde; “Damga vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir. Resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder…” hükmü yer almaktadır. Yine aynı Kanun’a ekli 1 sayılı tablonun I/A-1 fıkrası ile belli bir parayı ihtiva eden sözleşmelerin binde 7,5 oranında damga vergisine tabi olduğu belirtilmiş, Kanun’un “Nispet” başlıklı 14’üncü maddesinde de belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, sözleşmelerin müddetinin uzatılması halinde ise aynı miktar veya nispette vergi alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler doğrultusunda;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B ve 4/C statüsünde çalıştırılacak öğretmenler ile düzenlenecek sözleşmelerin 488 sayılı Kanun’a ekli (1) sayılı Tablo’nun I/A-1 fıkrası gereğince binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması ve Bakanlığımızın genel bütçeli kuruluş statüsünde bulunması nedeniyle verginin kişiler tarafından ödenmesi gerektiği, söz konusu personele yapılacak ücret ödemelerinden de aynı Kanun’a ekli (1) sayılı Tablo’nun IV/1-b fıkrası gereğince binde 6 oranında damga vergisi kesintisinin yapılması gerektiği, Ayrıca; 488 sayılı Kanun’da imzalanmak suretiyle tekemmül eden bir kâğıdın daha sonra hükümlerinden yararlanılmaması halinde o kâğıda ilişkin damga vergisinin iade edileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığından, söz konusu hizmet sözleşmelerinden tahsil olunan damga vergisinin, personelin yılın herhangi bir döneminde işten ayrılmış olması nedeniyle çalışmadığı günlere isabet eden kısmının iade edilmesinin de mümkün olmayacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görüş Yazısında belirtilmiştir.

You may also like...