Çelik: 2005-2011 yılları arasında 31 geçici personel olarak istihdam edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışma hayatının ve Türkiye’nin sigortasının mesleki eğitimde olduğunu söyledi.

İşsizliğin en önemli nedenlerinden birinin de mesleksizlik olduğunu belirten Bakan Çelik, bu nedenle Hükümet olarak öncelikle mesleği olmayanlardan olmak üzere her yıl aktif işgücü programlarından 400 bin vatandaşın istifade etmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini açıkladı. Bakan Çelik, 2 yıl içinde 4 bin sözleşmeli iş ve meslek danışmanı istihdam edeceklerini vurguladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2012 Yılı Bütçesi görüşülmeye başlandı. Bütçede sunuş yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışma hayatının ve Türkiye’nin sigortasının mesleki eğitimde olduğunu söyledi. İşsizliğin en önemli nedenlerinden birinin de mesleksizlik olduğunu belirten Bakan Çelik, bu nedenle Hükümet olarak öncelikle mesleği olmayanlardan olmak üzere her yıl aktif işgücü programlarından 400 bin vatandaşın istifade etmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi. İş bulma imkanlarının az, işsizliğin ise yoğun olduğu bölgelerde işsizlerin geçici bir süre istihdama girerek gelir sahibi olmalarını sağlayan “Toplum Yararına Çalışma Programları”nın kapsamını ve süresini artırdıklarını dile getiren Bakan Çelik, “Bu programlar için 2011 yılı başında 75 milyon TL kaynak ayrılmış iken bu kaynağı yıl içinde yaklaşık 3 kat arttırarak 229 milyon TL’ye çıkardık. 2011 yılı Ekim sonu itibarıyla; 129 bin 993’ü Kurs, 44 bin 272’si Toplum Yararına Çalışma, 21 bin 280’i Girişimcilik, 5 bin 1’i ise İş Başı Eğitim programları olmak üzere toplam 200 bin 546 vatandaşımızı aktif işgücü programlarından yararlandırdık. Bu programlar için 493 milyon 457 bin TL kaynak kullandık” diye konuştu.

-“2 YIL İÇİNDE 4 BİN SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI İSTİHDAM EDİLECEK”-

Bakan Çelik, üzerinde hassasiyetle durduğu bir diğer konunun ise iş ve meslek danışmanlığı olduğunu söyledi. Hükümet Programımızda da yer aldığı üzere İŞKUR’a kayıtlı her işsizin bir “iş ve meslek danışmanı” olacağını ve mesleği olsun ya da olmasın tüm iş arayanlara “mesleğe yönlendirme” ve “iş bulma” hizmeti sunacaklarını belirten Bakan Çelik, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bu amaçla, İŞKUR’da görevlendirilmek üzere iş ve meslek danışmanı alımı sürecini başlattık ve bu doğrultuda 3 bin 500 kişiye verilmekte olan 3 aylık eğitim tamamlanmak üzeredir. Yapılacak sınav neticesinde İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar arasından, KPSS puanı esas alınmak suretiyle iki yıl içinde toplam 4 bin sözleşmeli “İş ve Meslek Danışmanı” istihdam edeceğiz. Böylece, kamuya eleman alımında Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı belge aranmasını da ilk kez uygulamış olacağız.”

-“İŞGÜCÜNÜ YETİŞTİRMEDE ALTIN DEĞERİNDE ZAMANLARI HEBA ETTİK”-

Türkiye’deki işsizliğin çok büyük bir bölümü temelde yatan yapısal sorunlardan kaynaklandığını dile getiren Bakan Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu sorunların başında, emek yoğun sektörlerden, teknoloji yoğun sektörlere doğru yaşanan kaymalardır. Yani tarım toplumundan sanayi ve bilgi toplumuna geçiş süreci. Bu dönüşüm; İşgücü piyasasında arz-talep uyuşmazlığını, işgücü niteliğinin yetersizliğini ve mesleksizlik sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu sorun 50 yıldır var olan, kökleşmiş-yapısallaşmış bir sorundur. Maalesef Türkiye olarak, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken, ihtiyaç duyulan nitelikli-eğitimli iş gücünü yetiştirmede altın değerinde zamanları heba ettik.”

-“BİR YANDAN 2.5 MİLYON İŞSİZ VARKEN; DİĞER YANDA NİTELİKLİ İŞGÜCÜNE İHTİYAÇ DUYULUYOR”-

Bakan Çelik, bu durumun, ideolojik bir takım yaklaşımlardan tutun da, dünyanın gidişatının iyi okunamamasından kaynaklanan bir çok sebebi olduğunu söyledi. Bakan Çelik, “Bir tarafta 2.5 milyon işsizimiz varken diğer yanda nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan iş dünyasıyla karşı karşıyayız. Hükümet olarak, işgücünün nitelikli hale gelmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu amaçla, yıllık 1.4 milyar TL kaynak ayırarak, özellikle son 3 yılda yaklaşık 500 bin kişiyi mesleki eğitimden geçirdik. Bundan sonra da mesleki eğitime gereken önemi vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz çalışma hayatının ve dolayısıyla Türkiye’nin sigortasının mesleki eğitim olduğunu çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

-“BÜYÜMEDE YAKALANAN İVME İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE DE KENDİNİ GÖSTERİYOR”-

Türkiye ekonomisinin büyümede yakaladıkları ivmenin, istihdamın artırılması ve işsizlikle mücadelede de kendisini göstermeye başladığını söyleyen Bakan Çelik, “İstihdamımız ise son 1 yılda 1 milyon 689 bin kişi artmıştır. İstihdamda son 1 yılda yaşanan bu artış, Cumhuriyet tarihi boyunca 1 yıl içerisinde sağlanan en büyük artıştır. Bu rakamlara bakıldığında; G20 ülkeleri arasında son 3 yılda, yani küresel kriz döneminde, istihdamını en çok artıran ülke olma başarısını gösteren Türkiye’nin, istihdam dostu bir büyüme modelini de hayata geçirdiği ortaya konmaktadır” diye konuştu.

-“İSTİHDAM ARTIRICI TEŞVİKLERE AĞUSTOS SONU İTİBARİYLE 4 MİLYAR 50 MİLYON TL AKTARDIK”-

İstihdamı artırmak amacıyla uygulamaya koydukları teşviklere 2011 yılında Ağustos ayı sonu itibarıyla toplam 4 milyar 50 milyon TL kaynak aktardıklarını söyleyen Bakan Çelik, “Bu teşviklerden yaklaşık 7 milyon 893 bin kişi yararlanmıştır. TÜİK verilerine göre çalışan kadın sayısı son 3 yılda 1 milyon 300 bin kişi artmıştır. Bundan sonra da istihdamı artırmak için istikrarlı büyüme ortamını sağlayacak politikaların yanı sıra işgücünün niteliğini, işgücü piyasasının esnekliğini ve işgücüne katılımı artıracak politikalara ağırlık vermeye devam edeceğiz. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasının esnekleştirilmesi, kadınlar, gençler gibi özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması, istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi ana eksenleri üzerine bina ettiğimiz ve 2023 yılında yüzde 5 işsizlik oranını hedefleyen Ulusal İstihdam Stratejisini önümüzdeki ay kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

-“İŞSİZLİĞİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ MESLEKSİZLİK”-

Bakan Çelik, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan İş Sağlığı Ve Güvenliği konusunun, tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak bir sorun olduğunu vurguladı. ILO tahminlerine göre dünyada 1.2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında işgücü bulunduğunu dile getiren Çelik, “Yine ILO tahminlerine göre her yıl dünyada 4 ve daha fazla gün kaybına neden olan iş kazalarının sayısı 337 milyondur. Her gün yaklaşık 1 milyon çalışan iş kazası geçirirken, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu yılda 2,3 milyon; yani dakikada 4 insan maalesef hayatını kaybetmektedir. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının yüzde 98’i, meslek hastalıklarının yüzde 100’ü önlenebilir iken, gerekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı, birçok ülke nüfusuna denk insan topluluğu hayatını kaybetmektedir. İşgücü kaybının yanında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının dünya ekonomisine maliyetinin asgari 600 milyar dolar olduğu, yine yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Kuşkusuz, insan hayatının yanında maddi kayıpların hiçbir önemi yoktur ve hiçbir maddi kaygı insan hayatından daha değerli değildir” diye konuştu.

Bakan Çelik, kuralcı yaklaşımdan ziyade önleyici, iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşımla hazırlanan ve sadece işçileri değil tüm çalışanları kapsayan müstakil iş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı taslağını yine sosyal taraflarla birlikte hazırladıklarını ve Bakanlar Kuruluna gönderdiklerini söyledi.

-“14 EKİM İTİBARİYLE YAPILANDIRILAN SGK ALACAKLARINDAN TAHSİLAT 7 MİLYAR TL’Yİ AŞTI”-

6111 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alacaklarına yapılandırma imkanı getirildiğini belirten Bakan Çelik, “Bu kapsamda 2 milyon 386 bin 237 başvuru yapılmış, 39 milyar 704 milyon 724 bin 779 TL tutarında borç yapılandırılmıştır. Yapılandırılmış olan bu tutara karşılık vade sonunda tahsili öngörülen tutar 33 milyar 435 milyon 665 bin 524 TL olup 14 Ekim 2011 tarihi itibarıyla 7 milyar 62 milyon 432 bin 179 TL’si tahsil edilmiştir.

-“SAĞLIK HİZMETLERİ YAYGINLAŞTI”-

Bakan Çelik, sağlık, vazgeçilmez ve ertelenemez temel bir hak olduğunu söyleyerek, Genel Sağlık Sigortası’nın bugün itibariyle nüfusumuzun yüzde 84’ünü kapsadığını vurguladı. 2012’de gelir testi uygulamasının devreye girmesi ile 9.2 milyon yeşil kartlı ve 4.5 milyon sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da dahil edilerek, tüm vatandaşların kapsama alınmış olacağını vurgulayan Bakan Çelik, Sağlık hizmeti sunumu geliştikçe hekime müracaat sayısının da arttığını dile getirdi. Yılda kişi başına hekime müracaat sayısının 2002’de 2 iken, bu sayı 2010’da 7.3’e yükseldiğini belirten Bakan Çelik, 2011 yılında hekime müracaat sayısının 8’e ulaştığını kaydetti. Vatandaşa daha fazla imkan sunulduğunu belirten Bakan Çelik, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştığını, hastaneye ve doktora erişimin kolaylaştığını ifade etti.

-“YILIN İLK 6 AYINDA SGK KAPSAMINDAKİ SAĞLIK HARCAMALARI 18.2 MİLYAR TL OLDU”-

Bakan Çelik, 2010 yılı kamu sağlık harcamalarının 39 milyar 690 milyon TL iken bu tutarın 32 milyar 556 milyon TL’lik kısmının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında bulunan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için yapılan sağlık harcamaları olduğunu bildirdi. 2011 yılının ilk 6 ayında Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık harcamaları 18 milyar 213 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup yılsonu itibarıyla bu rakamın 36 milyar 547 milyon TL olmasının beklendiğini açıklayan Çelik, “Sağlık hizmet sunucularına 2010 yılında yapılan 277 milyon 634 bin müracaat karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu’na 18 milyar 488 milyon TL fatura tahakkuk ettirilmiştir. 2011 yılı ilk 8 ayında yapılan 185 milyon 627 bin müracaat karşılığında 12 milyar 357 milyon TL’lik fatura tahakkuk etmiş, 2010 yılı ilk 8 ayı ile karşılaştırıldığında fatura tutarlarında değişim oranı yüzde 17.5 olmuştur” diye konuştu.

-“2012’DE RİSK ODAKLI ECZANE DENETİM SİSTEMİ BAŞLAYACAK”-

Risk Odaklı Eczane Denetim Sistemi ile hasta, hekim, ilaç, firma ve eczane denetimleri daha etkin ve verimli olacağını söyleyen Çelik, Türkiye genelinde sistemin uygulanmasına 2012 yılı Ocak ayı itibarıyla başlanacağını söyledi. e-Reçete ile 2012 yılı içerisinde özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde elektronik reçete uygulamasına geçilmesi planlandığını dile getiren Bakan Çelik, pilot uygulamanın önümüzdeki günlerde başlayacağını vurguladı. Bakan Çelik, “Bu sayede reçete üzerinden yapılan usulsüzlüklerin önüne geçileceği gibi bu reçeteler nedeniyle arşiv teminiyle ilgili sorunlar da ortadan kalkacaktır” dedi.

-“ADİL BİR İNTİBAK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”-

Bakan Çelik, 9 yıllık süreçte emeklileri de unutmadıklarını, ihmal etmediklerini söyledi. Aralık 2002’de asgari 257.1 TL olan işçi emeklisinin maaşını Aralık 2011 itibariyle 813.7 TL’ye çıkardıklarını vurgulayan Bakan Çelik, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Artış oranı yüzde 216.4. Aralık 2002’de asgari 148,7 TL olan esnaf emeklisinin maaşını Aralık 2011 itibariyle 659,5 TL’ye çıkardık. Artış oranı yüzde 343.5. Aralık 2002’de asgari 376,6 TL olan memur emeklisinin maaşını Aralık 2011 itibariyle 973,5 TL’ye çıkardık. Artış oranı yüzde 158.5. Aynı dönemde enflasyon oranının yüzde 117.7 olduğunu düşünürsek, emeklilerimizi enflasyona ezdirmediğimiz açıkça görülecektir. Tabii ki bu artışları, bu maaş miktarlarını yeterli görmüyoruz. Türkiye ekonomisi güçlendikçe, bu durumu hem çalışanlara hem de emeklilere yansıtmaya devam edeceklerini söyledi. Bakan Çelik, emeklilerin yıllardır intibak taleplerini dile getirdiğini vurgulayarak, “Biz de emeklilerimizle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Adil bir intibak sistemini hayata geçirmek için çalışıyoruz” dedi.

-10 AYDA İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI30 BİN 106 TEFTİŞ YAPTI-

Çelik, Komisyon’da bakanlığının diğer çalışma alanları hakkında da bilgi verdi.
Bakanlığın İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca; 901 müfettişle çalışma hayatının denetimine devam ettiğini söyleyen Çelik, “İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2011 yılının ilk on ayında işin yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden toplam 30 bin 106 teftiş yapılmış ve 2 milyon 531 bin 306 işçi ve 2 bin 952 çırağa ulaşılmıştır” dedi.

-KAMUYA 11 YILDA 227 BİN 640 KİŞİ ALINDI-

Merkezi sınavlar sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarına 2000-2011 yılları arasında 227 bin 640 personel yerleştirildiğini söyleyen Bakan Çelik, bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen kadrolarına 333 bin 829 atama yapıldığını dile getirdi.

Ayrıca, özelleştirme işlemleri sonucu iş akitleri feshedilen işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre geçici personel olarak istihdamlarının sağlandığını dile getiren Çelik, “2005-2011 yılları arasında 31 bin işçi, geçici personel olarak istihdam edilmek üzere kamu kurumlarına yerleştirilmiştir. Bütün bunların yanında yıllardır sözü edilen kamuda çalışanlar arasında var olan adaletsizliklerin giderilmesini ve eşit işe eşit ücret öngören KHK geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe girdi” diye konuştu.

-“DEVLET MEMURLARI KANUNUNU DA SOSYAL TARAFLARLA ELE ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”-

Halen kamuda boş bulunan yaklaşık 23 bin özürlü kadrosunun en kısa zamanda doldurulması için gerekli yönetmeliğin de yürürlüğe girdiğini dile getiren Bakan Çelik, bunların yanında, daha çağdaş, daha dinamik ve 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışan bir personel rejimi için 1965 yılından bu yana yürürlükte olan 657 sayılı devlet Memurları Kanununu da, yine sosyal taraflarla birlikte yeniden ele almayı düşünüyoruz” dedi.

-“YURTDIŞINDA YAKLAŞIK 5.7 MİLYON İNSANIMIZ YAŞIYOR”-

Bakan Çelik, yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik atılan adımlar hakkında bilgi verdi. Büyük çoğunluğu Batı Avrupa ülkelerinde olmak üzere yurtdışında yaklaşık 3 milyon 850 bin Türk vatandaşının yaşandığını dile getiren Bakan Çelik, “Bu rakam, bulundukları ülke vatandaşlığını almış olan yaklaşık 1 milyon 860 bine yakın insanımız dahil edildiğinde 5.7 milyonu aşmaktadır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın emeklilik, hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıkları, aile yardımları gibi sosyal güvenlik alanındaki haklarını teminat altına almak amacıyla 25 ülke ile akdedilen ikili sosyal güvenlik anlaşmalarının 22’si yürürlüktedir” şeklinde konuştu.

-“VAN’DA 5 BİN VATANDAŞIN 8 AY SÜREYLE İSTİHDAMI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK”-

Çelik, Van depremi ardından Çalışma Bakanlığı olarak yaptıklarını hakkında bilgi verdi. Depremin hemen ardından, yaraların zaman kaybetmeden sarılması için hükümet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Çelik, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak İlk etapta sigorta primlerini 1 yıl süreyle erteledik. Ardından, Kısa Çalışma ödeneği uygulamasını devreye sokarak; işleri aksayan işyerlerinde çalışan işçilere 500 ile bin 250 TL’nin devlet tarafından ödenmesini sağladık. Yine Toplum Yararına Çalışma Programları çerçevesinde Van’da 5 bin vatandaşımızın 8 ay süreyle istihdamı için çalışma başlattık. Talebe göre bu sayıyı daha da artırmamız mümkündür. Ayrıca, depremde ölen vatandaşlarımızın yakınları ile yaralanan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladık ve Bakanlar Kuruluna sevk ettik.

Buna göre; mevcut kanunun öngördüğü 5 yıl sigortalılık değil, yalnızca 30 gün sigortalılığı bulunan vatandaşlarımızdan; ölenlerin yakınlarına ölüm aylığı, malul kalan vatandaşlarımıza malullük aylığı bağlanacaktır. Ayrıca, yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez vb. tedavi araç ve gereçleri için vatandaştan katılım payı alınmayacaktır” diye konuştu.

-BAKANLIĞIN BÜTÇESİNİ AÇIKLADI-

Bakan Çelik, bakanlığının 2012 yılı bütçe rakamları hakkında açıklama yaptı. Çalışma hayatının geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve sosyal güvenliğin sağlanması amacıyla Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın 2012 yılı toplam bütçesinin 31 milyar 552 milyon TL olduğunu dile getiren Bakan Çelik, Hazine yardımları hariç Bakanlığın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı bütçesinin 213 milyon 779 bin TL, bağlı kuruluşların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin 2 milyon 721 bin TL olduğunu vurguladı. (ANKA)

You may also like...