Bizleri kimler özel(leş)tir di?

Özelleştirmenin esasen başlı başına bir amaç değil, devletin ekonomideki payının azaltılması amacına yönelik bir araç niteliğinde olduğu söylenebilir.

Özelleştirmeyle daha önce kamu sektörü tarafından üretilen mal ve hizmetlerin özel sektör tarafından üretilmesini sağlayarak, devletin ekonomideki payının azaltılması hedefi güdülür.

Malumunuz 4/C statüsü Tekel Eylemleri ile gündeme geldiğinden bu yana tanınmaktadır. Oysa ki bu statü 1972 yılında o zaman ki adıyla DİE (Devlet İstatistik Ensitüsü) olarak bilinen 2005 yılında ismini TÜİK olarak değiştiren kurum tarafından belirli işlerde personel istihdam etmek üzere oluşturulmuş bir statünün adıdır.

TÜİK başkanlığı bünyesinde çalışan 2094 4/C li personelin yaptığı işler ve bu statüde çalışan personellerin eğitim durumları dikkate alındığında durumun vehameti bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu statüde çalışanların özlük haklarından yoksun bir şekilde 657 ye tabi özel bir statüde asıl işte çalışmaları yok sayılarak diğer personellere nazaran her türlü haktan yoksun bırakılmaları kabul edilemez bir durumdur. Yıllık izin sürelerinin kullanımı,maaş farkı,hastalık hakları gibi ayrıştırılan bu statü kamuda vicdani olmayan uygulamaları da beraberinde getirmiştir

Devlet bir yandan kar amacı güderken bir yandan özelleştirdiği kurumlardaki statü sahibi çalışanları Ötekileştirerek Özel (leş)tirdi. Çalışanların sınavla gelmesi ve hepsinin bir ünvana sahipken mağdur edilerek ünvanları ellerinden alınarak Danıştayın son yaptığı vurguyla Beden işçi vasfını yüklemesi bir kez daha garipsenmiştir.

İşin özü 1972 yılında başlayan bu garabet sistem 2017 yılında halen devam ediyorsa sistem kendi içinde kendi vicdani yapısını sorgulamalıdır. Kimse duymamak için kulaklarını tıkamasın Çünkü sayıları 20.000 i bulan 4/C lilerin feryadları çığlığa dönüşmüş vaziyette.

Bu statüdekileri anlamak; Bizleri anlamak biz gibi olmak için 657 Kamu Personeli sistemine dahil olmaktır talebimiz.

Ötekileştirmeden Özel(leş)tirmek gerekir.

Bülent ÇELİKKOL

You may also like...