Bakan 4’C’lilere umut vermedi

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer’in 4 Cli çalışanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na yönettiği- “Kamudaki 4C’Iilerin durumu ile ilgili bir düzenleme düşünülmekte midir? Mağduriyetlerinin giderilmesi adına yapılan bir çalışma var mıdır?” sorusunu yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusuna verdiği yanıtta şöyle dedi:

“Geçici personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar şeklinde tamamlanmıştır.

Geçici Personel statüsü, ilk defa 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu personel sistemimize girmiş yasal bir istihdam türüdür. Geçici personel statüsü, belli bir vasıf gerektirmeyen, daha çok bedensel çalışmalara ağırlık veren, başlangıç ve bitişi belli olan, süreli işlerde çalışmayı öngörmektedir.

Bu personel, idare ile yaptıkları bir sözleşme uyarınca idare için belirli bir iş yapan kişi konumundadır ve yaptıkları iş, geçici veya mevsimlik olup, asli ve sürekli görevlerden de sayılmamaktadır. Bu nedenle geçici personel; Anayasa’nın 128. maddesi kapsamında belirtilen memur ve diğer kamu görevlileri kavramı dışmda kalan, sözleşme ile çalıştırılan, işçi de olmayan, kendine özgü istisnai bir istihdam türüdür.
(21/10/2011 tarihli ve 28091 sayılı Resmi Gazete, E:2010/46, K:2011/60 Anayasa Mahkemesi Kararı) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak Geçici Personelin ücret, adet, süre ile diğer mali ve sosyal hakları her yıl yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararlan ile belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı RG’de yayımlanan 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan; “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda îş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” ile geçici personelin izinleri, hakları, yükümlülükleri ve ücretleri düzenlenmiştir.
Yıllar İtibariyle Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan İşçilerden Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilen Geçici Personele İlişkin İyileştirmeler

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri feshedilerek işsiz kalan işçilere ilk kez 2004 yılında kamu kurumlarında istihdam hakkı getirilmiştir. Geçici personel daha önce sendika üyesi olamazken kamu görevlileri sendikalarına üye olma imkanı getirilmiştir.

Geçici personelin yıllık çalışma süresi 2013 yılında, 10 aydan 11 ay 28 güne çıkarılmıştır.

Geçici personelin yıllık çalışma süresi 2015 yılında, 11 ay 28 günden 12 aya çıkarılmıştır.

Geçici personele 2014 yılı itibariyle aile yardımı ödeneği verilmeye başlanmıştır.

2014 yılı itibariyle Geçici Personelin ücretlerinde yaklaşık % 40 oranında iyileştirme yapılmıştır.

Özelleştirme sonrasında şirkette çalışmaya devam edenlerden iş sözleşmeleri özel sektör tarafından feshedilenlerin geçici personel olarak istihdamına ilişkin 6 aylık başvuru süresi 2015 yılından önce 2 yıla çıkarılmış ve ardından süre sınırı tamamen kaldırılmıştır.

Geçici personelin 2015 yılında her yıl sözleşme imzalama zorunluluğu kaldırılmıştır.

2016 yılından itibaren geçici personel statüsünde görev yapan personelin tamamına (1.800) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilmeye başlanmıştır.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer soruya verilen yanıtın 4C’lilerin beklentilerini karşılamadığını, 15 ay öncesi imzalanan sözleşmede yer alan haklarının dahi verilmediğini ve ciddi bir mağduriyetin söz konusu olduğunu belirterek 4 Clilere yapılan uygulama emek sömürüsüdür. Onların hakları derhal verilmelidir. Çalışanlar arasında yaratılan ayrım iş huzurunu bozacak boyuttatır.AKP Hükümetleri her alanda ayrımcı ve hak vermeyen uygulamalarını sürdürmekte ve emekçilerin sorunlarını çözmek yerine geçictirici yanıtlar vermektedir.”

ÇAY KUR İŞÇİLERİNİN SORUNLARI

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer KİT olan ÇAYKUR çalışanlarının sorunlarını da Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanına yöneltti. Bakan Müzezzinoğlu verdiği yanıtta şöyle dedi: “Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (ÇAYKUR) mevsimlik işçilerin hizmet sözleşmeleri sezon sonunda, bir sonraki sezonda işe başlamak üzere askıya alınmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 ve 51 ‘inci maddesinde belirtilen şartlara sahip olanlar işsizlik ödeneğine hak kazanmakta olup, hizmet akdinin askıda bulunması durumunda işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanamamaktadırlar.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Gecici işçilerin bir mağduriyet yaşadıkları yerinde ÇAYKUR olduğunu ifade ederek Şeker Fabrikalarında da yıllarca gecici işçi olarak çalıştırılıp asıl kadroya alınmayan işçiler var.Devlet çalışanın hakkını korumak zorunda işçi mağduriyetleri giderilmelidir. Açlık ve yoksulluk artarken özünde tüm gecici işçilerin acilen asıl kadroya alınması gerekir.” (Gerçek Gündem)

You may also like...