Aile yardımından vergi kesilmeye devam edecek mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personele eş ve çocuklarından dolayı ödenen aile yardımının gelir vergisinden muaf tutulmasına yönelik çalışmaların olup olmadığı konusunda Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından açıklama yapıldı.

Milletvekili Erkan AKÇAY verdiği soru önergesinde, 4/C personele ödenen aile yardımının gelir vergisi kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağı ile kesilen gelir vergisinin ilgili personele geri ödenip ödenmeyeceğini Maliye Bakanına sormuştu.

Soru önergesine Bakan ŞİMŞEK tarafından verilen cevapta, özetle; “anılan personele yapılan aile ve çocuk yardımlarının gelir vergisi kapsamı dışına alınması ile ilgili bir çalışmamız bulunmamaktadır.” denildi.

Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından verilen cevap şöyle:

“Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Aile Yardım Ödeneği” başlıklı 202 nci maddesine göre; evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilmektedir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 (güncel rakam 2.134’tür), çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen miktar üzerinden ödenmektedir.

Ayrıca anılan Kanunun 203 üncü maddesinde; aile yardımı ödeneklerinin hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödeneceği ve borç için haczedilemeyeceği hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre 30/12/2013 tarihli ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri /Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar” ile geçici personele. 2014 yılında yapılacak ödemeler ile bunların çalışma esas ve usulleri belirlenmiş olup, anılan Kararın 7 nci maddesinde, geçici personele 657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere; aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verileceği ve geçici personele yapılacak ödemelerin sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemelere göre, devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmadığından aile yardımı ödeneği hesaplanırken dikkate alınan aile yardımı gösterge rakamı, 4/C li personel için dikkate alınan aile yardımı gösterge rakamından küçüktür.

Aşağıdaki tabloda devlet memurlarına ve 4/C li personele verilen aile yardımı tutarları ayrı ayrı hesaplanarak ele geçen net tutar gösterilmektedir.

Memur 4/C li Personel
Eş İçin (Aile Yardımı gösterge rakamı*Maaş Katsayısı)

2.134*0,077= 164,31 (Tutar nettir, herhangi bir kesinti yapılmıyor.)

(Aile Yardımı gösterge rakamı*Maaş Katsayısı)

2.533*0,077=195,03 (Tutar brüttür, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.)

195,03*0,15=29,25 (Gelir vergisi kesinti tutarı)

195,03*0,00759=1,48 (Damga vergisi kesinti tutarı)

195,03-30,73= 164,30 (Kesintiler düşüldükten sonra ele geçen net tutar)

1

Çocuk

İçin

(Çocuk Yardımı gösterge rakamı*Maaş Katsayısı)

250*0,077= 19,24 (Tutar nettir, herhangi bir kesinti yapılmıyor.)

(Çocuk Yardımı gösterge rakamı*Maaş Katsayısı)

297*0,077= 22,86 (Tutar brüttür, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.)

22,86*0,15=3,43 (Gelir vergisi kesinti tutarı)

22,86*0,00759= 0,17 (Damga vergisi kesinti tutarı)

22,86-3,60=19,26 (Kesintiler düşüldükten soma ele geçen net tutar)

Buna göre, ele geçen net tutar memur ve 4/C li personel için aynıdır. Bu uygulamanın amacı, memurun aile ve çocuk yardımı gösterge rakamları ile 4/C li personelin aile ve çocuk yardımı gösterge rakamları farklı olduğundan, ele geçen yardım tutarlarının eşitlenerek farklı bir uygulamaya yol açılmasının engellenmesidir. Dolayısıyla, uygulamada 4/C li personel açısından bir mağduriyet söz konusu olmadığından, anılan personele yapılan aile ve çocuk yardımlarının gelir vergisi kapsamı dışına alınması ile ilgili bir çalışmamız bulunmamaktadır.” (Memurun Yeri)

You may also like...