Aile yardımı kesintileri

2014 ve 2015 yılları için 4/C personele eş ve çocuk için aile yardımı ödenmesi Toplu Sözleşme ile kararlaştırılmış olup, aile yardımından yararlanabilecek 4/C personele bu yardım ilk olarak Ocak 2014 itibariyle ödenecek.

Sitemize ulaşan çok sayıda mesajdan, 4/C personelin aile yardımı ödemelerinden yapılacak kesintiler konusunda tereddüt yaşandığı anlaşıldığından, memurunyeri.com olarak konuya ilişkin değerlendirme yapma ihtiyacı hissedilmiştir.

Toplu sözleşme hükmü

2013 yılında imzalanan “Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 Ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme” ile, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi kararlaştırılmıştır.

Toplu Sözleşmenin konuya ilişkin 22 nci maddesinde “… kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.” denilmiştir.

Aile yardımı (bir istisna dışında) memurlara ödendiği gibi ödenecek

Toplu Sözleşme hükmüne göre, 4/C personele yapılacak aile yardımı ödemelerinde Devlet memurları hakkında uygulanan usul ve esaslara uyulacak, ancak memurlar için geçerli olan “Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.” hükmü 4/C personel hakkında uygulanmayacaktır.

Çocuk için aile yardımının ödenmesinde, yardım alabilecek çocukların sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Kaç çocuk varsa her çocuk için aile yardımı alınabilecektir. Öte yandan, 0-72 ay (72 ay dahil) çocuklar için aile yardımı 2 kat olarak ödenecektir. Bu yaş diliminde olan çocuk sayısında da bir sınırlama söz konusu değildir.

Aile yardımı konusundaki ayrıntılar için tıklayınız …

Vergi kesintileri

4/C personele yapılacak aile yardımı ödemeleri, vergiden istisna tutulmadığından, bu ödemeler üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılması gerekecektir.

SGK kesintisi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde, “a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar” ın bu Kanun kapsamında sigortalı sayılacağı belirtilmiş ve sigortalıların prime esas kazançlarının nasıl belirleneceği ise Kanunun 80 inci maddesinde düzenlenmiştir.

80 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının belirlenmesi konusunda şu hükme yer verilmiştir: “b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, … prime esas kazanca tabi tutulmaz.”

Bu düzenlemeye göre, sosyal güvenlik uygulamaları açısından 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi olan 657 sayılı Kanunun 4/C kapsamındaki personele ödenen çocuk ve aile yardımları ilgililerin prime esas kazançları arasında sayılmayacağından, bu ödemeler üzerinden kesinti yapılması yoluna da gidilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Ancak kurumlar tarafından SGK kesintisi konusunda farklı uygulamalara gidildiği de görülmektedir. Buna karşın aile ve çocuk yardımlarından SGK kesintisi yapılmasının, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine uygun olmayacağını değerlendirdiğimizden, kesinti uygulamalarının dava konusu edilmesi durumunda kazanılabileceğini ve bu tür haksız uygulamalara maruz kalınması durumunda sendikaların mahkeme yoluna gidebileceğini de düşünmekteyiz.

Aile yardımı göstergeleri

4/C personele de Devlet memurlarının yararlandığı miktarlarda aile yardımı (eş ve çocuk) ödenebilmesi için, 4/C personele ödenecek aile yardımından yapılacak vergi kesintileri de dikkate alınarak, memurlar için belirlenen rakamlarından daha yüksek gösterge rakamları belirlenmiştir.

Devlet memurları ve 4/C personel hakkında geçerli olan aile yardımı gösterge rakamlarına göre hesaplama yaptığımızda, memurların ve 4/C personelin aldığı aile yardımı miktarının aynı olduğu görülmektedir. Ancak, 4/C personelin Gelir Vergisi diliminin yükselmesi durumunda (%20 olduğunda), ellerine geçecek olan net aile yardımı miktarı memurlara göre daha düşük olacaktır.

Net aile yardımı miktarları (Memur ve 4/C )

PERSONEL EŞ İÇİN NET AİLE YARDIMI  ÇOCUK İÇİN NET AİLE YARDIMI*
MEMUR Net    2134 X 0,076998   =  164,31 TL Net    250 X 0,07699                   =     19,25 TL
4/C Brüt: 2533 X 0,076998   =   195,04 TL

Gelir Vergisi %15           =    29,25 TL

Damga Vergisi %0,759   =      1,48 TL

Net                                 =   164,31 TL

Brüt: 297 X 0,076998                 =       22,87 TL

Gelir Vergisi % 15                      =        3,43 TL

Damga Vergisi %0,759               =        0,17 TL

Net                                             =       19,27 TL

*Hesaplama 72 aydan büyük çocuk için yapılmıştır. 72 aydan küçük çocuklar için iki kat olarak hesaplanacaktır. (Memurun Yeri)

You may also like...