4/C’lilerin kullanabileceği izinler

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personel, bazı izinlerini memurlarla aynı koşullarda kullanabilmekte iken bazı izinlerden ise farklı şekillerde yararlanmaktadır.

Aylık çalışma karşılığı izin

Her bir aylık çalışma karşılığında, 4/C personele 2 gün süre ile ücretli izin verilir.

Geçici personelin bir takvim yılı içerisinde en fazla 11 ay 28 gün süre ile çalışması mümkün olduğundan, bir yıl içerisinde en fazla 22 gün izin kullanılması mümkün olabilecektir.

2 günlük izin hakkı, o aya ilişkin çalışma sonunda kazanılmaktadır. İzinlerin sözleşme süresi içerisinde olmak kaydıyla, toplu olarak ya da paraca parça kullanılması da mümkündür.

Ücretli izinlerin toplu kullanımında hafta sonu veya resmi tatillerin de bu süre içerisinde kaldığı durumlarda, bu günler de ücretli izin olunduğu kabul edilir.

Hastalık izni

Bir sözleşme dönemi içerisinde, resmi tabip raporuna dayanan hastalıkları için 4/C personele en çok 30 gün ücretli hastalık izni verilebilir.

Hastalık izni kullanılan dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgililerin ücretinden düşülür.

Mazeret izni

4/C personele, isteği üzerine;

**Eşinin doğum yapması,
**Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi,
**Eşinin veya çocuğunun ölümü,
**Kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde, her olay için 7 güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

Öte yandan, 4/C personelin görev yaptığı birim amiri tarafından uygun görülmesi halinde, sözleşme dönemi içerisinde kullanılmak ve 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.

Doğum izni

4/C personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir.

Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabip onayı ile geçici personelin doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışması da mümkündür. Bu durumda, çalışılan süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir.

Yukarıda öngörülen doğuma bağlı süreler, geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği geçici personelin ücretinden düşülür.

Süt izni

Doğum yapan 4/C personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ay günde üç saat, ikinci 6 ay günde birbuçuk saat olmak üzere ücretli süt izni verilir. Süt izninin hangi saatlerde ve günde kaç defa kullanılacağı konusunda personelin tercihine bakılır. (Memurun Yeri)

You may also like...