4/C'lilerin de sendika üyesi olması gerektiğine dair mahkeme kararı

Kocaeli İdare Mahkemesi 4/C’li olarak çalışan geçici personelin de geniş anlamda kamu görevlisi sayılması gerektiğini bu nedenle de geçici personelin de sendikalı olması gerektiğine karar verdi.

Karar sadece dava açan sendika üyesini ilgilendirmektedir.

İŞTE MAHKEME KARARI

KARAR METNİ

T.C.

KOCAELİ

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2006/2758

KARAR NO: 2008/1485

DAVACI :Türk Eğitim Sen 1. Nolu Şube adına Şube Başkanı Süleyman Pekin

VEKİLİ : Av. Resul Elmas

Karabaş Mah. Hafızbinbaşı Cad. No: 30 K. 2 İzmit/ KOCAELİ

DAVALI : Kocaeli Valiliği

DAVANIN ÖZETİ : Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarında, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca çalışan sözleşmeli personelin sendika üyeliğinin kabul edilmemesine ilişkin Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 02/05/2006 gün ve 15737 sayılı işlemin; eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolundaki davacı sendikaya, bu hizmet alanında faaliyet gösteren kamu personelinin üye olabildiği, bu nedenle 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca çalışan sözleşmeli personelin de Sendikalarına üyeliklerinin kabul edilmesi gerektiği ve aksi yönde tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Kocaeli İdare Mahkemesince gereği düşünüldü:

Dava, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarında, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca çalışan sözleşmeli personelin, sendika üyeliklerinin kabul edilmemesine ilişkin Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 02/05/2006 gün ve 15737 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

4688 sayılı kamu Görevlileri Sendikaları kanununun, “Amaç” başlıklı 1. maddesinde, “bu kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak Kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir.” Hükmüne yer verildikten sonra, “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde, “Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır.” Hükmü yer almış, “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin (a) bendinde ise, bu Kanunun uygulanmasında “Kamu Görevlisi” nin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini, ifade ettiği kuralına yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 14. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında da, sendikalara üye olmanın serbest olduğu ve kamu görevlilerinin çalıştıkları iş yerinin girdiği hizmet kolunda kurulu sendikaya üye olabilecekleri hükmü yer almaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4. maddesinde kamu hizmetlerinin: Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği kurala bağlandıktan sonra, aynı maddenin (C) bendinde: “Geçici Personel” bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.” Hükmüne yer verilerek, geçici personelin tanımı yapılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı Sendika Şubesinin, eğitim öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösterdiği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarında, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca çalışan bir kısım sözleşmeli personelin, talepleri üzerine sendika üyeliklerinin ilgili Sendikaca kabul edilmesine karşın, davalı idarece 657 sayılı Kanunun 4/B-C maddesi uyarınca çalışan sözleşmeli personelin adaylık ve deneme süresinin bulunmadığından bahisle herhangi bir sendikaya üye olamayacakları belirtilerek, ilgili kişilerin sendikaya üyeliklerinin kabul edilmemesine ilişkin 02/05/2006 gün ve 15737 sayılı işlemin tesis edilmesinin durdurulması istenmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca sözleşme ile istihdam edilen geçici personelin de, aynı madde uyarınca, memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler gibi kamu hizmetlerini yürüttüğü ve dolayısıyla geniş anlamda Kamu Görevlisi olduğu açıktır.

Öte yandan 4688 sayılı kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun , 3. maddesinde, “Kamu Görevlisi” nin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış Kamu Görevlilerini ifade ettiği kuralına yer verilerek, sadece işçi statüsünde çalışan Kamu Görevlisi dışında bırakılmıştır. Her ne kadar tanımın son kısmında “adaylık veya deneme süresini tamamlamış Kamu Görevlileri” ibaresine yer verilmiş ise de bu ibarenin, mevzuat gereğince, sürekli olarak atanmak için aranan koşullardan birisi olan adaylık veya deneme süresinin tamamlanması koşulunun sendika üyeliğine engel bir durum olarak değerlendirilmemesi gerekir sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen geçici personelinde geniş anlamda kamu görevlisi olması karşısında, sendika üyeliklerinin kabul edilmesi gerekirken adaylık ve deneme sürelerinin bulunmadığından bahisle sendikaya üye olamayacakları yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemi İPTLİNE, aşağıda dökümü gösterilen 87,60 YTL yargılama giderlerinin ve 350- YTL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan 2. yürütmenin durdurulması harcının ve artan posta avansının istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay’ a temyiz yolu açık olmak üzere 01/11/2008 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN ÜYE ÜYE

Ramazan ÖZDEMİR Selçuk GÜLEN Muhammet TOKALI

31223 38017 42965

You may also like...