4/C’liler başka işte çalışabilir

Danıştay, 4/C’lilerin başka bir işte çalışmasını engelleyen düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Danıştay 12. Dairesi, 657 sayılı yasanın 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personele ilişkin Sağlık Bakanlığı hizmet sözleşmesinin bazı maddeleri ile Bakanlar Kurulu kararlarının bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu.

Sağlık-Sen tarafından açılan dava sonucunda Danıştay, hizmet sözleşmesinde ve Bakanlar Kurulu kararında yer alan “İstihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir işte çalışmamayı, … kabul eder.” hükmünün ‘asli ve sürekli kamu hizmeti görmedikleri, kamu gücünün kullanımına sınırlı şekilde katıldıkları, memurlar gibi mali güvenceye sahip olmadıkları’ gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay 12. Dairesi, Hastalık iznini düzenleyen ve hizmet sözleşmesi ile Bakanlar Kurulu kararında yer alan “yılda 30 günü geçmemek üzere” ibaresini, hastalık halinin insan iradesi dışında gerçekleşen ve öngörülemeyen haklı bir mazeret olması ve çalışma verimini ortadan kaldıran bir durum olması nedeniyle 30 günle sınırlandırılamayacağına hükmederek bu ibarenin de yürütmesini durdurdu.

Mahkeme tarafından verilen kararda, hizmet sözleşmesinde yer alan, evlilik, doğum, ölüm gibi nedenlerden dolayı 3 günle sınırlandırılan ücretli mazeret izninin, 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 11. Maddesinde 7 gün olarak düzenlendiği belirtilerek, 3 gün olarak sınırlandırılmasının yürütmesini durdurdu.

Süt iznini kapsayan ve hizmet sözleşmesinde “Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir.” ibaresi ile yer alan hükmün ise 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 maddesinin 4. fıkrasında “Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için, doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir.” hükmü gerekçe gösterilerek yürütmesi durduruldu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Danıştay’ın verdiği bu kararların 4/C’liler adına sevindirici olduğunu belirtti. İstihdam modellerindeki farklılıklardan dolayı memurlara göre özlük hakları noktasında sorunları daha fazla olan 4/C’li personel ile diğer memurlar arasındaki farkın bu kararla bir nebze de olsa kapandığını dile getiren Memiş, hükümetin 4/C’li çalışanların sesine kulak vererek döner sermayeden faydalandırılması ve kadroya alınması için gerekli düzenlemeleri artık yapması gerektiğini söyledi. (Memurlar.Net)

You may also like...